Gale­ria sztu­ki Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu – Insty­tucji Samorzą­du Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego pn.: PHOTOZONA.

Yana FEDORYAK – Kazual

Kura­tor wys­tawy: Aga­ta Szu­ba

 

Yana FEDORYAK

Urod­zona w 1996 roku w Iwano-Frankowsku. Absol­wen­t­ka studiów licenc­jac­kich na wydziale Sztu­ki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Euge­niusza Gep­per­ta. Obec­nie w trak­cie studiów mag­is­ter­s­kich na tym samym wydziale. Brała udzi­ał w pro­gramie Eras­mus w Kun­stu­ni­ver­si­tat Linz na wydziale Visuelle Komu­nika­tion. Głównym obszarem jej dzi­ałań są fotografia i film.