Gale­ria sztu­ki Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu – Insty­tu­cji Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go pn.: PHOTOZONA.

Yana FEDORYAK – Kazu­al

Kura­tor wysta­wy: Aga­ta Szu­ba

 

Yana FEDORYAK

Uro­dzo­na w 1996 roku w Iwa­no-Fran­kow­sku. Absol­went­ka stu­diów licen­cjac­kich na wydzia­le Sztu­ki Mediów wro­cław­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. Euge­niu­sza Gep­per­ta. Obec­nie w trak­cie stu­diów magi­ster­skich na tym samym wydzia­le. Bra­ła udział w pro­gra­mie Era­smus w Kun­stu­ni­ver­si­tat Linz na wydzia­le Visu­el­le Komu­ni­ka­tion. Głów­nym obsza­rem jej dzia­łań są foto­gra­fia i film.