21 sty­cz­nia o godzinie 18:00 odbył się wernisaż wys­tawy Koła Naukowego Tech­nik Obra­zowa­nia Sfera pt. ,,Zaburzenia”.

Wys­tawa prezen­tu­je zestawy fotografii  stu­den­tów kierunk­ów Malarst­wo, Sztu­ka Mediów oraz Grafi­ki, które zostały przy­go­towane w ramach spotkań Koła Naukowego w roku aka­demickim 2014/15.

Wys­tawa jest pod­sumowaniem i final­nym zamknię­ciem tem­atu będącego dotąd wspól­nym obszarem poszuki­wań i ekspery­men­tów.

Kinga Bart­nak
Jakub Biewald
Natalia Binkows­ka
Mal­wina Domaradz­ka
Daniel Kusak
Ida Kwaśni­ca
Kinga Rybak
Anna Szal­wa
Moni­ka Sochańs­ka
Mar­ty­na Szczepa­ni­ak