21 stycz­nia o go­dzi­nie 18:00 od­był się wer­ni­saż wy­stawy Koła Na­uko­wego Tech­nik Ob­ra­zo­wa­nia Sfera pt. ,,Za­bu­rze­nia”.

Wy­stawa pre­zen­tuje ze­stawy fo­to­gra­fii stu­den­tów kie­run­ków Ma­lar­stwo, Sztuka Me­diów oraz Gra­fiki, które zo­stały przy­go­to­wane w ra­mach spo­tkań Koła Na­uko­wego w roku aka­de­mic­kim 2014/15.

Wy­stawa jest pod­su­mo­wa­niem i fi­nal­nym za­mknię­ciem te­matu bę­dą­cego do­tąd wspól­nym ob­sza­rem po­szu­ki­wań i eks­pe­ry­men­tów.

Kinga Bart­nak
Jakub Bie­wald
Natalia Bin­kow­ska
Mal­wina Do­ma­radzka
Da­niel Ku­sak
Ida Kwaśnica
Kinga Ry­bak
Anna Szalwa
Monika So­chań­ska
Martyna Szcze­pa­niak