21 stycz­nia o godzi­nie 18:00 odbył się wer­ni­saż wysta­wy Koła Nauko­we­go Tech­nik Obra­zo­wa­nia Sfe­ra pt. ,,Zabu­rze­nia”.

Wysta­wa pre­zen­tu­je zesta­wy foto­gra­fii  stu­den­tów kie­run­ków Malar­stwo, Sztu­ka Mediów oraz Gra­fi­ki, któ­re zosta­ły przy­go­to­wa­ne w ramach spo­tkań Koła Nauko­we­go w roku aka­de­mic­kim 2014/15.

Wysta­wa jest pod­su­mo­wa­niem i final­nym zamknię­ciem tema­tu będą­ce­go dotąd wspól­nym obsza­rem poszu­ki­wań i eks­pe­ry­men­tów.

Kin­ga Bart­nak
Jakub Bie­wald
Nata­lia Bin­kow­ska
Mal­wi­na Doma­radz­ka
Daniel Kusak
Ida Kwa­śni­ca
Kin­ga Rybak
Anna Szal­wa
Moni­ka Sochań­ska
Mar­ty­na Szcze­pa­niak