Zapra­sza­my na wysta­wę Ewy Mar­ty­ni­szyn “Syn­chro­nia bli­sko­ści”

Syn­chro­nia to jed­no­cze­sność wystę­po­wa­nia pew­nych pro­ce­sów lub zja­wisk. Autor­ka opo­wia­da o potrze­bie bli­sko­ści mię­dzy ludź­mi, z jed­nej stro­ny reali­zo­wa­nej w spo­sób bez­po­śred­ni, z dru­giej zaś o takich jej odmia­nach, któ­rych uży­cza­ją nam media komu­ni­ka­cyj­ne, a któ­rych pierw­szym repre­zen­tan­tem jest tele­fon komór­ko­wy. Wysta­wa skła­da się z dwóch czę­ści: Moni­deł – marzeń speł­nio­nych , oraz Pho­ne­gra­mów – ilu­zji speł­nień.

Otwar­ciu wysta­wy będzie towa­rzy­szył  hap­pe­ning któ­ry uzmy­sła­wia, potę­gu­je wystę­pu­ją­ce zja­wi­sko, daje prze­strzeń na oso­bi­stą odpo­wiedź poja­wia­ją­cych się pytań.

Ewa Mar­ty­ni­szyn – absol­went­ka Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu (1998-2004) Wydzia­łu Komu­ni­ka­cji Mul­ti­me­dial­nej w spe­cjal­no­ści foto­gra­fia, gdzie uzy­ska­ła z wyróż­nie­niem dyplo­my licen­cjac­ki i magi­ster­ski. Obec­nie pra­cow­nik nauko­wo – dydak­tycz­ny w Kate­drze Sztu­ki Mediów Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­per­ta we Wro­cła­wiu oraz nauczy­ciel w Pań­stwo­wym Poma­tu­ral­nym Stu­dium Kształ­ce­nia Ani­ma­to­rów Kul­tu­ry i Biblio­te­ka­rzy we Wro­cła­wiu.
Od 2004 r. w Pra­cow­ni Foto­gra­fii i Moni­deł two­rzy współ­cze­sne obra­zy tego rodza­ju, publi­ku­je tek­sty doty­czą­ce moni­deł. Jest wła­ści­ciel­ką kolek­cji sta­rych, ory­gi­nal­nych moni­deł. Czło­nek ZPAF od 2005 r.

Wysta­wa czyn­na od 10.00-20.00 w dniach 18.02 – 17.03. 2016

Zapra­sza­ją pro­wa­dzą­cy gale­rię: Marek Grzyb i Piotr Komo­row­ski

stro­na gale­rii  http://galeriakino.pl/