Zaprasza­my na wys­tawę Ewy Mar­tyniszyn “Syn­chro­nia bliskoś­ci”

Syn­chro­nia to jed­noczes­ność wys­tępowa­nia pewnych pro­cesów lub zjawisk. Autor­ka opowia­da o potrze­bie bliskoś­ci między ludź­mi, z jed­nej strony real­i­zowanej w sposób bezpośred­ni, z drugiej zaś o takich jej odmi­anach, których uży­cza­ją nam media komu­nika­cyjne, a których pier­wszym reprezen­tan­tem jest tele­fon komórkowy. Wys­tawa skła­da się z dwóch częś­ci: Monideł – marzeń spełnionych , oraz Phone­gramów – iluzji spełnień.

Otwar­ciu wys­tawy będzie towarzyszył  hap­pen­ing który uzmysław­ia, potęgu­je wys­tępu­jące zjawisko, daje przestrzeń na oso­bistą odpowiedź pojaw­ia­ją­cych się pytań.

Ewa Mar­tyniszyn – absol­wen­t­ka Akademii Sztuk Pięknych w Poz­na­niu (1998-2004) Wydzi­ału Komu­nikacji Mul­ti­me­di­al­nej w spec­jal­noś­ci fotografia, gdzie uzyskała z wyróżnie­niem dyplomy licenc­jac­ki i mag­is­ter­s­ki. Obec­nie pra­cown­ik naukowo – dydak­ty­czny w Kat­e­drze Sztu­ki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gep­per­ta we Wrocław­iu oraz nauczy­ciel w Państ­wowym Pomat­u­ral­nym Studi­um Ksz­tałce­nia Ani­ma­torów Kul­tu­ry i Bib­liotekarzy we Wrocław­iu.
Od 2004 r. w Pra­cowni Fotografii i Monideł tworzy współczesne obrazy tego rodza­ju, pub­liku­je tek­sty doty­czące monideł. Jest właś­ci­cielką kolekcji starych, ory­gi­nal­nych monideł. Członek ZPAF od 2005 r.

Wys­tawa czyn­na od 10.00-20.00 w dni­ach 18.02 – 17.03. 2016

Zaprasza­ją prowadzą­cy galer­ię: Marek Grzyb i Piotr Komorows­ki

strona galerii  http://galeriakino.pl/