Za­pra­szamy na wy­stawę Ewy Mar­ty­ni­szyn “Syn­chro­nia bli­sko­ści”

Syn­chro­nia to jed­no­cze­sność wy­stę­po­wa­nia pew­nych pro­ce­sów lub zja­wisk. Au­torka opo­wiada o po­trze­bie bli­sko­ści mię­dzy ludźmi, z jed­nej strony re­ali­zo­wa­nej w spo­sób bez­po­średni, z dru­giej zaś o ta­kich jej od­mia­nach, któ­rych uży­czają nam me­dia ko­mu­ni­ka­cyjne, a któ­rych pierw­szym re­pre­zen­tan­tem jest te­le­fon ko­mór­kowy. Wy­stawa składa się z dwóch czę­ści: Mo­ni­deł – ma­rzeń speł­nio­nych , oraz Pho­ne­gra­mów – ilu­zji speł­nień.

Otwar­ciu wy­stawy bę­dzie to­wa­rzy­szył hap­pe­ning który uzmy­sła­wia, po­tę­guje wy­stę­pu­jące zja­wi­sko, daje prze­strzeń na oso­bi­stą od­po­wiedź po­ja­wia­ją­cych się py­tań.

Ewa Mar­ty­ni­szyn – ab­sol­wentka Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Po­zna­niu (1998-2004) Wy­działu Ko­mu­ni­ka­cji Mul­ti­me­dial­nej w spe­cjal­no­ści fo­to­gra­fia, gdzie uzy­skała z wy­róż­nie­niem dy­plomy li­cen­cjacki i ma­gi­ster­ski. Obec­nie pra­cow­nik na­ukowo – dy­dak­tyczny w Ka­te­drze Sztuki Me­diów Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­perta we Wro­cła­wiu oraz na­uczy­ciel w Pań­stwo­wym Po­ma­tu­ral­nym Stu­dium Kształ­ce­nia Ani­ma­to­rów Kul­tury i Bi­blio­te­ka­rzy we Wro­cła­wiu.
Od 2004 r. w Pra­cowni Fo­to­gra­fii i Mo­ni­deł two­rzy współ­cze­sne ob­razy tego ro­dzaju, pu­bli­kuje tek­sty do­ty­czące mo­ni­deł. Jest wła­ści­cielką ko­lek­cji sta­rych, ory­gi­nal­nych mo­ni­deł. Czło­nek ZPAF od 2005 r.

Wy­stawa czynna od 10.00-20.00 w dniach 18.02 – 17.03. 2016

Za­pra­szają pro­wa­dzący ga­le­rię: Ma­rek Grzyb i Piotr Ko­mo­row­ski

strona ga­le­rii http://galeriakino.pl/