Zaprasza­my do obe­jrzenia fotorelacji z wernisażu połąc­zonego z wys­tąpi­e­niem artys­t­ki Mariny Abramović w ramach real­iza­cji przed­mio­tu: Pod­stawy Fotografii Inter­me­di­al­nej i Per­for­men­su oraz dzi­ała­jącej przy Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej zespołu per­for­maty­wnego.

Pra­cow­n­ia Fotografii Inter­me­di­al­nej w ramach przed­mio­tu Postawy Fotografii Inter­me­di­al­nej i Per­for­men­su oraz dzi­ała­jącego zespołu per­for­maty­wnego w skład którego wchodzą: Karoli­na Planik, Pauli­na Gałąz­ka, Daria Elwart Adam Skórzews­ki, Ida Kwaśni­ca, Ernest Grzeszcza­kows­ki real­izu­je warsz­taty z zakre­su pod­staw per­for­men­su, warsz­taty z Pro­fe­so­ra­mi wiz­y­tu­ją­cy­mi oraz uczest­nict­wo w znaczą­cych wys­tawach, w ramach których stu­den­ci mogą zapoz­nać się z sze­rokim dorobkiem wybranych artys­tów, jak również wziąć akty­wny udzi­ał z pro­ponowanych przez nich dzi­ała­ni­ach. Per­for­maty­wne real­iza­c­je Mariny Abramović stały się ważnym fun­da­mentem roz­wo­ju sztu­ki współczes­nej. Radykalna postawa twór­cza, umiejętne postrze­ganie przestrzeni świa­ta i sztu­ki wyróż­ni­a­ją ją spośród ówczes­nych środowisk twór­czych, dając nieoce­nione źródło inspiracji dla artys­tów młod­szego pokole­nia.