Zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji z wer­ni­sa­żu połą­czo­ne­go z wystą­pie­niem artyst­ki Mari­ny Abra­mo­vić w ramach reali­za­cji przed­mio­tu: Pod­sta­wy Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej i Per­for­men­su oraz dzia­ła­ją­cej przy Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej zespo­łu per­for­ma­tyw­ne­go.

Pra­cow­nia Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej w ramach przed­mio­tu Posta­wy Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej i Per­for­men­su oraz dzia­ła­ją­ce­go zespo­łu per­for­ma­tyw­ne­go w skład któ­re­go wcho­dzą: Karo­li­na Pla­nik, Pau­li­na Gałąz­ka, Daria Elwart Adam Skó­rzew­ski, Ida Kwa­śni­ca, Ernest Grzesz­cza­kow­ski reali­zu­je warsz­ta­ty z zakre­su pod­staw per­for­men­su, warsz­ta­ty z Pro­fe­so­ra­mi wizy­tu­ją­cy­mi oraz uczest­nic­two w zna­czą­cych wysta­wach, w ramach któ­rych stu­den­ci mogą zapo­znać się z sze­ro­kim dorob­kiem wybra­nych arty­stów, jak rów­nież wziąć aktyw­ny udział z pro­po­no­wa­nych przez nich dzia­ła­niach. Per­for­ma­tyw­ne reali­za­cje Mari­ny Abra­mo­vić sta­ły się waż­nym fun­da­men­tem roz­wo­ju sztu­ki współ­cze­snej. Rady­kal­na posta­wa twór­cza, umie­jęt­ne postrze­ga­nie prze­strze­ni świa­ta i sztu­ki wyróż­nia­ją ją spo­śród ówcze­snych śro­do­wisk twór­czych, dając nie­oce­nio­ne źró­dło inspi­ra­cji dla arty­stów młod­sze­go poko­le­nia.