Zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji warsz­ta­tów „Per­for­man­ce, ruch, kame­ra” z prof. Janu­szem Bał­dy­gą w Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej Kate­dry Sztu­ki Mediów w ramach przed­mio­tu: Posta­wy foto­gra­fii inter­me­dial­nej i per­for­men­su.

Pra­cow­nia Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej w ramach przed­mio­tu Pod­sta­wy Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej i Per­for­men­su oraz dzia­ła­ją­ce­go zespo­łu per­for­ma­tyw­ne­go w skład któ­re­go wcho­dzą: Karo­li­na Pla­nik, Pau­li­na Gałąz­ka, Daria Elwart Adam Skó­rzew­ski, Ida Kwa­śni­ca, Ernest Grzesz­cza­kow­ski reali­zu­je warsz­ta­ty z zakre­su pod­staw per­for­men­su, warsz­ta­ty z Pro­fe­so­ra­mi wizy­tu­ją­cy­mi oraz uczest­nic­two w zna­czą­cych wysta­wach, w ramach któ­rych stu­den­ci mogą zapo­znać się z sze­ro­kim dorob­kiem wybra­nych arty­stów, jak rów­nież wziąć aktyw­ny udział z pro­po­no­wa­nych przez nich dzia­ła­niach.

Janusz Bał­dy­ga
Warsz­tat „PERFORMANCE, RUCH, KAMERA”

Wstęp – wykład wpro­wa­dza­ją­cy „Znak iko­nicz­ny w sztu­ce per­for­man­ce”
Pro­ble­ma­ty­ka warsz­ta­tu zwią­za­na z funk­cją seman­tycz­ną iko­ny zda­rze­nia (foto­gra­fia, rysu­nek) wobec funk­cji doku­men­ta­cyj­nej zapi­su fil­mo­we­go, foto­gra­fii czy zwią­za­nym z pamię­cią prze­ka­zem słow­nym.
1. Iko­na jako nośnik idei – ana­lo­gia z iko­ną w prze­strze­ni sakral­nej. Zapis doku­men­ta­cyj­ny a vide­oper­for­man­ce jako zapis (prze­kaz) auto­no­micz­ny.
2. Zapis wewnętrz­ny – wpływ struk­tu­ry zda­rze­nia na stra­te­gię zapi­su (pozy­cja obser­wa­to­ra, pozy­cja kame­ry, spo­sób mon­ta­żu).
3. Symu­la­cja fil­mo­wa (foto­gra­ficz­na) – reje­stra­cja jako zda­rze­nie (per­for­mans) abs­tra­hu­ją­ce od zapi­su.
4. Auto­za­pis – toż­sa­mość funk­cji fil­mu­ją­ce­go i fil­mo­wa­ne­go (foto­gra­fu­ją­ce­go i foto­gra­fo­wa­ne­go). Kame­ra w struk­tu­rze zda­rze­nia jako jego orga­nicz­ny ele­ment.
Pod­sta­wo­wym pro­ble­mem sta­ło się opra­co­wa­nie meto­dy zapi­su dzia­ła­nia i obiek­tu efe­me­rycz­ne­go jako bytu auto­no­micz­ne­go.