Zaprasza­my do obe­jrzenia fotorelacji warsz­tatów „Per­for­mance, ruch, kam­era” z prof. Januszem Bałdygą w Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej Kat­edry Sztu­ki Mediów w ramach przed­mio­tu: Postawy fotografii inter­me­di­al­nej i per­for­men­su.

Pra­cow­n­ia Fotografii Inter­me­di­al­nej w ramach przed­mio­tu Pod­stawy Fotografii Inter­me­di­al­nej i Per­for­men­su oraz dzi­ała­jącego zespołu per­for­maty­wnego w skład którego wchodzą: Karoli­na Planik, Pauli­na Gałąz­ka, Daria Elwart Adam Skórzews­ki, Ida Kwaśni­ca, Ernest Grzeszcza­kows­ki real­izu­je warsz­taty z zakre­su pod­staw per­for­men­su, warsz­taty z Pro­fe­so­ra­mi wiz­y­tu­ją­cy­mi oraz uczest­nict­wo w znaczą­cych wys­tawach, w ramach których stu­den­ci mogą zapoz­nać się z sze­rokim dorobkiem wybranych artys­tów, jak również wziąć akty­wny udzi­ał z pro­ponowanych przez nich dzi­ała­ni­ach.

Janusz Bałdy­ga
Warsz­tat „PERFORMANCE, RUCH, KAMERA”

Wstęp – wykład wprowadza­ją­cy „Znak ikon­iczny w sztuce per­for­mance”
Prob­lematy­ka warsz­tatu związana z funkcją seman­ty­czną ikony zdarzenia (fotografia, rysunek) wobec funkcji doku­men­ta­cyjnej zapisu fil­mowego, fotografii czy związanym z pamię­cią przekazem słownym.
1. Ikona jako nośnik idei – analo­gia z ikoną w przestrzeni sakral­nej. Zapis doku­men­ta­cyjny a videop­er­for­mance jako zapis (przekaz) auto­nom­iczny.
2. Zapis wewnętrzny – wpływ struk­tu­ry zdarzenia na strate­gię zapisu (pozy­c­ja obser­wa­to­ra, pozy­c­ja kamery, sposób mon­tażu).
3. Symu­lac­ja fil­mowa (fotograficz­na) – rejes­trac­ja jako zdarze­nie (per­for­mans) abstrahu­jące od zapisu.
4. Autoza­pis – tożsamość funkcji fil­mu­jącego i fil­mowanego (fotogra­fu­jącego i fotografowanego). Kam­era w struk­turze zdarzenia jako jego organ­iczny ele­ment.
Pod­sta­wowym prob­le­mem stało się opra­cow­anie metody zapisu dzi­ała­nia i obiek­tu efe­merycznego jako bytu auto­nom­icznego.