J. M. Rek­tor Akademii Teatral­nej w Warsza­w­ie, prof. Woj­ciech Mala­jkat zre­al­i­zował w Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej Kat­edry Sztu­ki Mediów warsz­tat z zakre­su per­for­men­su artysty­cznego w ramach przed­mio­tu: Postawy fotografii inter­me­di­al­nej i per­for­men­su.

Gru­pa per­for­maty­w­na, w skład której wchodzą: Karoli­na Płanik, Pauli­na Gałąz­ka, Daria Elwart, Adam Skórzews­ki, Ida Kwaśni­ca, Mar­ty­na Szczepa­ni­ak, Ernest Grzeszcza­kows­ki, Mar­ta Sta­chows­ka, Joan­na Hara­siuk, Daniel Kusak, realizu­jąc pro­jekt dokamerowy Spotkanie z niez­na­jomym (uczest­ni­cy akcji per­for­maty­wnej nie wiedzieli, kto będzie ich goś­ciem), wzięli udzi­ał w spotka­niu z prof. Woj­ciechem Mala­jkatem. Zadaniem uczest­ników było narzu­cić inter­per­son­al­ną relację grupy z osobą, która z racji swo­jego sta­tusu zawodowego i społecznego w założe­niu dydak­ty­cznym powin­na wymusić na uczest­nikach akcji per­for­maty­wnej akty­wny w niej udzi­ał. Zgod­nie z założe­niem pro­jek­tu prze­bieg, mery­to­rycz­na jakość oraz ekspresyjny charak­ter akcji zależał przede wszys­tkim od członków grupy.
Woj­ciech Karol Mala­jkat, wybit­ny pol­s­ki aktor teatral­ny i fil­mowy, prezen­ter telewiz­yjny, reżyser, ped­a­gog, pro­fe­sor zwycza­jny w Akademii Teatral­nej im. Alek­san­dra Zel­werow­icza w Warsza­w­ie, rek­tor tej uczel­ni w kadencji 2016–2020. W lat­ach 2009-2017 dyrek­tor artysty­czny Teatru Syre­na w Warsza­w­ie, równocześnie w lat­ach 2009-2014 dyrek­tor naczel­ny tej sce­ny. W 1986 roku ukończył Wydzi­ał Aktors­ki PWS­FTviT w Łodzi. Wys­tępu­je również na sce­nach warsza­ws­kich: Teatru Stu­dio i Teatru Nar­o­dowego.

Info: Aga­ta Szu­ba
Foto: Andrzej P. Bator