J. M. Rek­tor Aka­de­mii Teatral­nej w War­sza­wie, prof. Woj­ciech Malaj­kat zre­ali­zo­wał w Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej Kate­dry Sztu­ki Mediów warsz­tat z zakre­su per­for­men­su arty­stycz­ne­go w ramach przed­mio­tu: Posta­wy foto­gra­fii inter­me­dial­nej i per­for­men­su.

Gru­pa per­for­ma­tyw­na, w skład któ­rej wcho­dzą: Karo­li­na Pła­nik, Pau­li­na Gałąz­ka, Daria Elwart, Adam Skó­rzew­ski, Ida Kwa­śni­ca, Mar­ty­na Szcze­pa­niak, Ernest Grzesz­cza­kow­ski, Mar­ta Sta­chow­ska, Joan­na Hara­siuk, Daniel Kusak, realizu­jąc pro­jekt doka­me­ro­wy Spo­tka­nie z nie­zna­jo­mym (uczest­ni­cy akcji per­for­ma­tyw­nej nie wie­dzie­li, kto będzie ich gościem), wzię­li udział w spo­tka­niu z prof. Woj­cie­chem Malaj­ka­tem. Zada­niem uczest­ni­ków było narzu­cić inter­per­so­nal­ną rela­cję gru­py z oso­bą, któ­ra z racji swo­je­go sta­tu­su zawo­do­we­go i spo­łecz­ne­go w zało­że­niu dydak­tycz­nym powin­na wymu­sić na uczest­ni­kach akcji per­for­ma­tyw­nej aktyw­ny w niej udział. Zgod­nie z zało­że­niem pro­jek­tu prze­bieg, mery­to­rycz­na jakość oraz eks­pre­syj­ny cha­rak­ter akcji zale­żał przede wszyst­kim od człon­ków gru­py.
Woj­ciech Karol Malaj­kat, wybit­ny pol­ski aktor teatral­ny i fil­mo­wy, pre­zen­ter tele­wi­zyj­ny, reży­ser, peda­gog, pro­fe­sor zwy­czaj­ny w Aka­de­mii Teatral­nej im. Alek­san­dra Zelwe­ro­wi­cza w War­sza­wie, rek­tor tej uczel­ni w kaden­cji 2016–2020. W latach 2009-2017 dyrek­tor arty­stycz­ny Teatru Syre­na w War­sza­wie, rów­no­cze­śnie w latach 2009-2014 dyrek­tor naczel­ny tej sce­ny. W 1986 roku ukoń­czył Wydział Aktor­ski PWS­FTviT w Łodzi. Wystę­pu­je rów­nież na sce­nach war­szaw­skich: Teatru Stu­dio i Teatru Naro­do­we­go.

Info: Aga­ta Szu­ba
Foto: Andrzej P. Bator