Ewa Buchta

WIOSENNE PORZĄDKI

Pro­mo­tor: prof. Andrzej P. Ba­tor

W dniach od 23 lipca 2016 r. do 31 sierp­nia 2016 r. w za­byt­ko­wych mu­rach Wiel­kiej Zbro­jowni oglą­dać bę­dzie można VIII Ogól­no­pol­ską Wy­stawę Naj­lep­szych Dy­plo­mów Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych, or­ga­ni­zo­waną przez Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku.

Jest to wy­stawa o cha­rak­te­rze kon­kur­so­wym, w któ­rej udział biorą wy­brani ab­sol­wenci kie­run­ków ma­lar­stwa, gra­fiki, rzeźby i in­ter­me­diów wszyst­kich pu­blicz­nych uczelni ar­ty­stycz­nych. Pod­czas te­go­rocz­nej edy­cji pre­zen­to­wane będą także prace dy­plo­man­tów dwóch za­gra­nicz­nych uni­wer­sy­te­tów: Wyż­szej Szkoły Sztuk Pięk­nych w Bra­ty­sła­wie i Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Wil­nie. Bliź­nia­cza wy­stawa, pre­zen­tu­jąca dy­plomy pro­jek­towe, or­ga­ni­zo­wana jest przez Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Ka­to­wi­cach.

Wy­stawa Naj­lep­szych Dy­plo­mów już od ośmiu lat przy­czy­nia się do pro­mo­cji mło­dych ta­len­tów z ca­łej Pol­ski, wspiera ich w sa­mo­dziel­nym za­ist­nie­niu na rynku sztuki oraz pre­zen­tuje sze­ro­kiej pu­blicz­no­ści naj­cie­kaw­sze in­dy­wi­du­al­no­ści twór­cze i współ­cze­sne zja­wi­ska w dzie­dzi­nie sztuki.

2731

28352

27982

2805

28311

001_wieszak1-1
002_szafa1
003_kwadrat11