Ewa Buch­ta

WIOSENNE PORZĄDKI

Pro­mo­tor:  prof. Andrzej P. Bator

W dniach od 23 lip­ca 2016 r. do 31 sierp­nia 2016 r. w zabyt­ko­wych murach Wiel­kiej Zbro­jow­ni oglą­dać będzie moż­na VIII Ogól­no­pol­ską Wysta­wę Naj­lep­szych Dyplo­mów Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych, orga­ni­zo­wa­ną przez Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku.

Jest to wysta­wa o cha­rak­te­rze kon­kur­so­wym, w któ­rej udział bio­rą wybra­ni absol­wen­ci kie­run­ków malar­stwa, gra­fi­ki, rzeź­by i inter­me­diów wszyst­kich publicz­nych uczel­ni arty­stycz­nych. Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji pre­zen­to­wa­ne będą tak­że pra­ce dyplo­man­tów dwóch zagra­nicz­nych uni­wer­sy­te­tów: Wyż­szej Szko­ły Sztuk Pięk­nych w Bra­ty­sła­wie i Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Wil­nie. Bliź­nia­cza wysta­wa, pre­zen­tu­ją­ca dyplo­my pro­jek­to­we, orga­ni­zo­wa­na jest przez Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Kato­wi­cach.

Wysta­wa Naj­lep­szych Dyplo­mów już od ośmiu lat przy­czy­nia się do pro­mo­cji mło­dych talen­tów z całej Pol­ski, wspie­ra ich w samo­dziel­nym zaist­nie­niu na ryn­ku sztu­ki oraz pre­zen­tu­je sze­ro­kiej publicz­no­ści naj­cie­kaw­sze indy­wi­du­al­no­ści twór­cze i współ­cze­sne zja­wi­ska w dzie­dzi­nie sztu­ki.

 2731

28352

27982

2805

28311

001_wieszak1-1
002_szafa1
003_kwadrat11