W dni­ach 15–17 październi­ka 2021 we Wrocław­iu, odbyła się V edy­c­ja Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Bass & Beat. Sym­bol­em tegorocznej edy­cji była woda, rozu­mi­ana jako fun­da­ment życia, sym­bol odrodzenia i energii, utożsami­ana z Arché – głos­zoną przez Tale­sa ideą nieskońc­zonoś­ci i pięk­na. W tym roku fes­ti­w­al rozle­wał się po Wrocław­iu, a muzy­ka wypeł­nia przestrze­nie zarówno w cen­trum, jak i na obrzeżach mias­ta. Na 5 fes­ti­walowych sce­nach wys­tąpili artyś­ci z Pol­s­ki, Nor­wegii i Stanów Zjed­noc­zonych. Pod­czas 3 dni fes­ti­walowa pub­liczność miała okazję wziąć udzi­ał w 8 kon­cer­tach, którym jak co roku towarzyszyły wiz­ual­iza­c­je stu­den­tów Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej Kat­edry Sztu­ki Mediów.