„Dama z bananem, czyli uspołeczniony kanon pięk­na [Trib­ute to Natalia LL]” to seria pię­ciu wielko­for­ma­towych fotografii selek­ty­wnie wybranych ze zbioru, będącego plonem rocznej pra­cy studyjnej. Zdję­cia ukazu­ją autorkę w odważnych, niekiedy ekstrawa­ganc­kich styl­iza­c­jach i bard­zo moc­nym, prz­erysowanym mak­i­jażu. Jed­nym z rek­wiz­ytów, ale i równocześnie bohaterem prac jest banan (inspirac­ja real­iza­c­ja­mi Natalii LL). Stwarza­jąc prz­erysowaną kreację kobi­ety, autor­ka prag­nie prze­ci­w­staw­ić się uprzed­miotowie­niu i sek­su­al­iza­cji kobi­et w medi­ach prefer­u­ją­cych komu­nikaty o charak­terze sen­sacyjnym, prowoku­ją­cym i pro­fanu­ją­cym kon­wencjon­alne sys­te­my wartoś­ci, ale również, jeśli nie przede wszys­tkim, zgod­nie z intencją autorskiego przekazu dyplo­man­t­ki narzu­ca­ją­cym aktu­al­nie przyjęte kanony kobiecego pięk­na. Tym samym zaprezen­towane auto­portre­ty sta­ją się swoistym hoł­dem złożonym Natalii LL, której doko­na­nia składa­jące się kolekcję „sztu­ki kon­sump­cyjnej”, niegdyś bul­w­er­su­jące, w uję­ciu dyplo­man­t­ki świadomie przy­wołu­ją z jed­nej strony ich prze­brzmi­ałą „skan­dal­iczność” nar­ra­cyjną, z drugiej zaś stanow­ią karykaturę powszech­nie przyjętego kanonu kobiecej urody.