Jak co roku, w naj­więk­szym na świe­cie kon­kur­sie fo­to­gra­ficz­nym Sony World Pho­to­gra­phy Awards li­sta fi­na­li­stów oraz pierw­sze pod­su­mo­wa­nia licz­bowe te­go­rocz­nej edy­cji im­prezy po­dane zo­stały do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści na dwa mie­siące przed ogło­sze­niem osta­tecz­nych wy­ni­ków kon­kursu.

W tym roku, oprócz re­kor­do­wej liczby zgło­szeń, mamy oka­zję cie­szyć się obec­no­ścią na li­ście za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do ści­słego fi­nału aż sze­ściu fo­to­gra­fów z Pol­ski. Czte­rech z nich star­to­wało w ka­te­go­riach pro­fe­sjo­nal­nych, na­to­miast dwóch w ka­te­go­riach otwar­tych. Co cie­kawe, na li­ście tej nie ma dwóch zdjęć re­pre­zen­tu­ją­cych tę samą te­ma­tykę.

Te­go­roczna edy­cja kon­kursu jest re­kor­dowa pod wzglę­dem liczby zgło­szeń: do kon­kursu za­kwa­li­fi­ko­wano łącz­nie 173444 fo­to­gra­fie twór­ców z 171 kra­jów świata, co sta­nowi wzrost o 24% w sto­sunku do ubie­gło­rocz­nej edy­cji. Kon­kurs, jak co roku, po­dzie­lony zo­stał na ka­te­go­rie otwarte, w któ­rych oce­niano po­je­dyn­cze zdję­cia oraz ka­te­go­rie pro­fe­sjo­nalne, gdzie przed­mio­tem oceny były se­rie zdjęć. Do kon­kursu otwar­tego zgło­szono 79264 prac, a w ka­te­go­riach pro­fe­sjo­nal­nych 87505 zdjęć. Osobną ka­te­go­rią był kon­kurs dla mło­dzieży, na który na­de­słano 6675 prac.

Na ogło­szo­nej wła­śnie li­ście fi­na­li­stów zna­la­zło się sze­ściu Po­la­ków – dwóch w ka­te­go­riach otwar­tych oraz czte­rech. Są to, wy­mie­nia­jąc ko­lejno: Joanna Ba­łaś (Ar­chi­tek­tura, pro­fe­sjo­na­li­ści), Bogusława Trela (Współ­cze­sność, pro­fe­sjo­na­li­ści), Tomasz La­zar (Por­tret, pro­fe­sjo­na­li­ści), Marcin Klo­cek (Sport, pro­fe­sjo­na­li­ści), Ad­rian Jasz­czak (Kul­tura i sztuka, ka­te­go­ria otwarta) oraz Wojciech Kru­czyń­ski (Pa­no­rama, ka­te­go­ria otwarta).

Trela Bogusława, dy­plom mgr 2014 „Po­kój dzie­cinny”

Fi­na­li­ści w ka­te­go­riach pro­fe­sjo­nal­nych będą te­raz ry­wa­li­zo­wać o na­grodę pie­niężną w wy­so­ko­ści 25 tys. do­la­rów, a także o na­grodę L’Iris d’Or i ty­tuł Fo­to­grafa Roku. Lau­reat tej na­grody, a także zwy­cięzcy w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach pro­fe­sjo­nal­nych, zwy­cięzcy ka­te­go­rii mło­dzie­żo­wej i kon­kursu stu­denc­kiego oraz zdo­bywca ty­tułu Fo­to­grafa Roku w ka­te­go­rii otwar­tej (który otrzyma na­grodę w wy­so­ko­ści 5 tys, do­la­rów), zo­staną ogło­szeni w cza­sie fi­na­ło­wej gali Sony World Pho­to­gra­phy Awards w czwar­tek 23 kwiet­nia. Wszy­scy zwy­cięzcy otrzy­mają także naj­now­szy cy­frowy sprzęt fo­to­gra­ficzny firmy Sony.

Sony World Pho­to­gra­phy Awards to kon­kurs ma­jący na celu wy­róż­nie­nie i na­gro­dze­nie naj­lep­szych współ­cze­snych zdjęć wy­ko­na­nych w ubie­głym roku. Udział w nim biorą fo­to­gra­fo­wie o róż­nych umie­jęt­no­ściach. Kon­kurs obej­muje pięć pod­sta­wo­wych ka­te­go­rii: pro­fe­sjo­nalną, otwartą, mło­dzie­żową, stu­dencką i smart­fo­nową.

Źródło:http://www.swiatobrazu.pl/szescioro-polskich-fotografow-na-liscie-finalistow-sony-world-photography-awards-31981.html