Jak co roku, w naj­więk­szym na świe­cie kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym Sony World Pho­to­gra­phy Awards lista fina­li­stów oraz pierw­sze pod­su­mo­wa­nia licz­bo­we tego­rocz­nej edy­cji impre­zy poda­ne zosta­ły do publicz­nej wia­do­mo­ści na dwa mie­sią­ce przed ogło­sze­niem osta­tecz­nych wyni­ków kon­kur­su.

W tym roku, oprócz rekor­do­wej licz­by zgło­szeń, mamy oka­zję cie­szyć się obec­no­ścią na liście zakwa­li­fi­ko­wa­nych do ści­słe­go fina­łu aż sze­ściu foto­gra­fów z Pol­ski. Czte­rech z nich star­to­wa­ło w kate­go­riach pro­fe­sjo­nal­nych, nato­miast dwóch w kate­go­riach otwar­tych. Co cie­ka­we, na liście tej nie ma dwóch zdjęć repre­zen­tu­ją­cych tę samą tema­ty­kę.

Tego­rocz­na edy­cja kon­kur­su jest rekor­do­wa pod wzglę­dem licz­by zgło­szeń: do kon­kur­su zakwa­li­fi­ko­wa­no łącz­nie 173444 foto­gra­fie twór­ców z 171 kra­jów świa­ta, co sta­no­wi wzrost o 24% w sto­sun­ku do ubie­gło­rocz­nej edy­cji. Kon­kurs, jak co roku, podzie­lo­ny został na kate­go­rie otwar­te, w któ­rych oce­nia­no poje­dyn­cze zdję­cia oraz kate­go­rie pro­fe­sjo­nal­ne, gdzie przed­mio­tem oce­ny były serie zdjęć. Do kon­kur­su otwar­te­go zgło­szo­no 79264 prac, a w kate­go­riach pro­fe­sjo­nal­nych 87505 zdjęć. Osob­ną kate­go­rią był kon­kurs dla mło­dzie­ży, na któ­ry nade­sła­no 6675 prac.

Na ogło­szo­nej wła­śnie liście fina­li­stów zna­la­zło się sze­ściu Pola­ków – dwóch w kate­go­riach otwar­tych  oraz czte­rech. Są to, wymie­nia­jąc kolej­no: Joan­na Bałaś (Archi­tek­tu­ra, pro­fe­sjo­na­li­ści), Bogu­sła­wa Tre­la (Współ­cze­sność, pro­fe­sjo­na­li­ści), Tomasz Lazar (Por­tret, pro­fe­sjo­na­li­ści), Mar­cin Klo­cek (Sport, pro­fe­sjo­na­li­ści), Adrian Jasz­czak (Kul­tu­ra i sztu­ka, kate­go­ria otwar­ta) oraz Woj­ciech Kru­czyń­ski (Pano­ra­ma, kate­go­ria otwar­ta).

Tre­la Bogu­sła­wa, dyplom mgr 2014 „Pokój dzie­cin­ny”

Fina­li­ści w kate­go­riach pro­fe­sjo­nal­nych będą teraz rywa­li­zo­wać o nagro­dę pie­nięż­ną w wyso­ko­ści 25 tys. dola­rów, a tak­że o nagro­dę L’Iris d’Or i tytuł Foto­gra­fa Roku. Lau­re­at tej nagro­dy, a tak­że zwy­cięz­cy w poszcze­gól­nych kate­go­riach pro­fe­sjo­nal­nych, zwy­cięz­cy kate­go­rii mło­dzie­żo­wej i kon­kur­su stu­denc­kie­go oraz zdo­byw­ca tytu­łu Foto­gra­fa Roku w kate­go­rii otwar­tej (któ­ry otrzy­ma nagro­dę w wyso­ko­ści 5 tys, dola­rów), zosta­ną ogło­sze­ni w cza­sie fina­ło­wej gali Sony World Pho­to­gra­phy Awards w czwar­tek 23 kwiet­nia. Wszy­scy zwy­cięz­cy otrzy­ma­ją tak­że naj­now­szy cyfro­wy sprzęt foto­gra­ficz­ny fir­my Sony.

Sony World Pho­to­gra­phy Awards to kon­kurs mają­cy na celu wyróż­nie­nie i nagro­dze­nie naj­lep­szych współ­cze­snych zdjęć wyko­na­nych w ubie­głym roku. Udział w nim bio­rą foto­gra­fo­wie o róż­nych umie­jęt­no­ściach. Kon­kurs obej­mu­je pięć pod­sta­wo­wych kate­go­rii: pro­fe­sjo­nal­ną, otwar­tą, mło­dzie­żo­wą, stu­denc­ką i smart­fo­no­wą.

Źródło:http://www.swiatobrazu.pl/szescioro-polskich-fotografow-na-liscie-finalistow-sony-world-photography-awards-31981.html