Made in Pho­to – cre­ati­ve, sta­ging and imple­men­ta­tion of the inter­me­dia featu­ring pho­to­me­dia is an ori­gi­nal rese­arch pro­ject rela­ted to the edu­ca­tio­nal use of the basic tasks of the sta­tu­to­ry (Pho­to­me­dia in the pro­cess of acqu­iring and cre­ating the ima­ge in ana­log and digi­tal tech­no­lo­gies) reali­zed in Inter­me­dia Pho­to­gra­phic Work­shop by the team con­si­sting of: prof. Andrzej P. Bator, dr Aga­ta Szu­ba.

The Team of Teaching Inter­me­dia Pho­to­gra­phic Work­shop in the Depart­ment of Media Art Wroc­law Aca­de­my of Fine Arts in the­ir peda­go­gi­cal work cre­ate awa­re­ness in the stu­dents of the acqu­isi­tion of know­led­ge and skills in the cre­ati­ve use of new and tra­di­tio­nal media, sha­pe under­stan­ding and con­scio­us use of tools for recor­ding and ima­ge pro­ces­sing, trans­fer expe­rien­ce from tra­di­tio­nal are­as of arti­stic acti­vi­ty to the new level of digi­tal and vir­tu­al spa­ce, open new possi­bi­li­ties of con­tact with the custo­mer by intro­du­cing inte­rac­ti­ve ele­ments. The main objec­ti­ve of the pro­ject is to enga­ge stu­dents who have acqu­ired basic know­led­ge in the area of media art into the field of pho­to­me­dia, to inte­gra­te dif­fe­rent are­as of per­cep­tion and cre­ation in media arts and the­ir con­no­ta­tions in con­tem­po­ra­ry cul­tu­re direc­ted at con­scio­us and acti­ve par­ti­ci­pa­tion in it.

Sin­ce 2012, the exhi­bi­tion of the series Made in the pho­to were pre­sen­ted at exhi­bi­tions of stu­dents and gra­du­ates Inter­me­dia Pho­to­gra­phic Work­shop in Polish and fore­ign art gal­le­ries City Museum in Wroc­law in 2012 and 2013; BWA in Jele­nia Gora, 2011 and 2015, Museum der Pho­to­gra­phs Gör­litz, Bal­tic Sea Cul­tu­re Cen­tre OLD TOWN HALL, Gdańsk, 2013 Gal­le­ry SKY TOWER 2015 Wroc­law Art & Foto­Fe­sti­va­land Gör­litz, 2016 Gal­le­ry Spo­koj­na, Facul­ty of Media Arts Aca­de­my in War­saw, in 2016.

Sin­ce the aca­de­mic year 2015/2016 Pho­to­gra­phy Stu­dio Inter­me­dia in terms of the rese­arch pro­ject Made in Pho­to – cre­ati­ve, sta­ging and imple­men­ta­tion of the inter-media featu­res pho­to­me­dia – coope­ra­tes with the Labo­ra­to­ry of Pho­to­gra­phic Nar­ra­ti­ve at the Facul­ty of Media Arts Aca­de­my in War­saw, which is led by prof. Prot Jar­nusz­kie­wicz, Stu­dio of Pho­to­gra­phy – rela­tion­ship with spa­ce, led by prof. Gre­go­ry Przy­bo­rek at the Facul­ty of Visu­al Arts Aca­de­my of Fine Arts in Lodz and with the Depart­ment of Anth­ro­po­lo­gy Ima­ge in Gdansk Uni­ver­si­ty led by prof. Zbi­gniew Trep­pe. The effects are pre­sen­ted in the fra­me­work of regu­lar exhi­bi­tions in the gal­le­ry of Inter­me­dia Pho­to­gra­phic Work­shop Cha­ir of Media Art in CSU.CI Aca­de­my of Fine Arts in Wroc­law Enter[photo]tainment and on the www.made-in-photo.com (see tab Enter [pho­to] tain­ment).

Made in Pho­to – kre­acyj­ne, insce­ni­za­cyj­ne i inter­me­dial­ne cechy reali­za­cji foto­me­dial­nych to autor­ski pro­jekt badaw­czy zwią­za­ny z dydak­tycz­nym zasto­so­wa­niem pod­sta­wo­we­go zada­nia sta­tu­to­we­go (Foto­me­dia w pro­ce­sie pozy­ski­wa­nia i kre­owa­nia obra­zu w tech­no­lo­giach ana­lo­go­wych i cyfro­wych), reali­zo­wa­ny w Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej w zespo­le: prof. Andrzej P. Bator, dr Aga­ta Szu­ba.

Zespół dydak­tycz­ny Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej w Kate­drze Sztu­ki Mediów wro­cław­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w swej pra­cy peda­go­gicz­nej kreu­je u stu­den­tów świa­do­me zdo­by­wa­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści w zakre­sie twór­cze­go wyko­rzy­sta­nia nowych i kla­sycz­nych mediów, kształ­tu­je zro­zu­mie­nie i świa­do­me wyko­rzy­sta­nie narzę­dzi do reje­stro­wa­nia i prze­twa­rza­nia obra­zu, prze­nie­sie­nie doświad­cze­nia z tra­dy­cyj­nych obsza­rów pla­stycz­nej dzia­łal­no­ści w nową płasz­czy­znę cyfro­wej, wir­tu­al­nej prze­strze­ni, otwar­cie nowych moż­li­wo­ści kon­tak­tu z odbior­cą przez wpro­wa­dza­nie ele­men­tów inte­rak­tyw­nych. Pod­sta­wo­wym celem pro­jek­tu jest zak­ty­wi­zo­wa­nie stu­den­tów, któ­rzy naby­li pod­sta­wo­wą wie­dzę z obsza­ru sztu­ki mediów w zakre­sie foto­me­diów, do inte­gro­wa­nia róż­nych obsza­rów per­cep­cji i kre­acji medial­nej w sztu­ce oraz ich kono­ta­cji we współ­cze­snej kul­tu­rze ukie­run­ko­wa­nej na świa­do­me i aktyw­ne w niej uczest­nic­two.

Od roku 2012 wysta­wy z cyklu Made in pho­to pre­zen­to­wa­ne były na wysta­wach stu­den­tów i absol­wen­tów Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej w pol­skich i zagra­nicz­nych gale­riach sztu­ki Muzeum Miej­skie we Wro­cła­wiu w roku 2012 i 2013; BWA w Jele­niej Górze, 2011 i 2015, Museum der Foto­gra­fie Gör­litz, Nad­bał­tyc­kie Cen­trum Kul­tu­ry STARY RATUSZ, Gdańsk, 2013, Gale­ria SKY TOWER 2015, Wro­cław Art & Foto­Fe­sti­wal Gör­litz, 2016; Gale­ria Spkoj­na, Wydział Sztu­ki Mediów ASP w War­sza­wie, 2016.

Od roku aka­de­mic­kie­go 2015/2016 Pra­cow­nia Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej w zakre­sie reali­za­cji pro­jek­tu badaw­cze­go Made in Pho­to – kre­acyj­ne, insce­ni­za­cyj­ne i inter­me­dial­ne cechy reali­za­cji foto­me­dial­nych współ­pra­cu­je z Pra­cow­nią Nar­ra­cji Foto­gra­ficz­nej na Wydzia­le Sztu­ki Mediów ASP w War­sza­wie, któ­rą pro­wa­dzi prof. Prot Jar­nusz­kie­wicz, Pra­cow­nią Foto­gra­fii – rela­cje z prze­strze­nią prof. Grze­go­rza Przy­bor­ka na Wydzia­le Sztuk Wizu­al­nych ASP w Łodzi oraz z Kate­drą Antro­po­lo­gii Obra­zu Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go kie­ro­wa­ną przez prof. Zbi­gnie­wa Trep­pę. Efek­ty tej współ­pra­cy są pre­zen­to­wa­ne w ramach cyklicz­nych wystaw w gale­rii Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej Kate­dry Sztu­ki Mediów w CSU.CI ASP we Wro­cła­wiu Enter[photo]tainment oraz na stro­nie www.made-in-photo.com (vide zakład­ka Enter[photo]tainment).

Pra­cow­nia Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej – zaję­cia stu­dyj­ne [pro­wa­dzą­cy: dr Aga­ta Szu­ba] i per­for­ma­tyw­ne [pro­wa­dzą­cy: dr Aga­ta Szu­ba i Anna Rakow­ska].

Made in Pho­to #1 Muzeum Miej­skie we Wro­cła­wiu

Made in Pho­to #2 BWA Jele­nia Góra

Made in Pho­to #3 Museum der Foto­gra­fie Gör­litz

Made in Pho­to #4 Muzeum Miej­skie we Wro­cła­wiu

Made in Pho­to #5 Nad­bał­tyc­kie Cen­trum Kul­tu­ry w Gdań­sku

Made in Pho­to #6 BWA Jele­nia Góra

Made in Pho­to #7 Gale­ria Sky Tower

Made in Pho­to #8 För­de­rve­re­in Kul­tur­stadt Gör­litz

Made in Pho­to #9 Gale­ria SPOKOJNA, Wydział Sztu­ki Mediów ASP w War­sza­wie
Gale­ria Pho­to­Zo­na, Ośro­dek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu
Gale­ria Enter[PHOTO]tainment, ASP – CSU.CI we Wro­cła­wiu

Made in Pho­to #10 Gale­ria FOTO-GEN Wro­cław

Karo­li­na ASZYK
Kolek­cje GALERIA PHOTOZONA Wro­cław
Uni­wer­sy­tet Gdań­ski

Aga­ta SZUBA
Z kata­lo­gu czyn­no­ści uro­czy­stych GALERIA FF Łódź
Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu

Andrzej P. BATOR
Za[od]słony GALERIA TEST War­sza­wa
Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu

Grze­gorz PRZYBOREK
Archi­pe­lag auten­tycz­nych fik­cji GALERIA FOTO-GEN Wro­cław
Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych w Łodzi