Made in Photo – cre­ative, sta­ging and im­ple­men­ta­tion of the in­ter­me­dia fe­atu­ring pho­to­me­dia is an ori­gi­nal re­se­arch pro­ject re­la­ted to the edu­ca­tio­nal use of the ba­sic ta­sks of the sta­tu­tory (Pho­to­me­dia in the pro­cess of acqu­iring and cre­ating the image in ana­log and di­gi­tal tech­no­lo­gies) re­ali­zed in In­ter­me­dia Pho­to­gra­phic Work­shop by the team con­si­sting of: prof. Andrzej P. Ba­tor, dr Agata Szuba.

The Team of Te­aching In­ter­me­dia Pho­to­gra­phic Work­shop in the De­part­ment of Me­dia Art Wroc­law Aca­demy of Fine Arts in their pe­da­go­gi­cal work cre­ate awa­re­ness in the stu­dents of the acqu­isi­tion of know­ledge and skills in the cre­ative use of new and tra­di­tio­nal me­dia, shape un­der­stan­ding and con­scious use of to­ols for re­cor­ding and image pro­ces­sing, trans­fer expe­rience from tra­di­tio­nal areas of ar­ti­stic ac­ti­vity to the new le­vel of di­gi­tal and vir­tual space, open new po­ssi­bi­li­ties of con­tact with the cu­sto­mer by in­tro­du­cing in­te­rac­tive ele­ments. The main ob­jec­tive of the pro­ject is to en­gage stu­dents who have acqu­ired ba­sic know­ledge in the area of me­dia art into the field of pho­to­me­dia, to in­te­grate dif­fe­rent areas of per­cep­tion and cre­ation in me­dia arts and their con­no­ta­tions in con­tem­po­rary cul­ture di­rec­ted at con­scious and ac­tive par­ti­ci­pa­tion in it.

Since 2012, the exhi­bi­tion of the se­ries Made in the photo were pre­sen­ted at exhi­bi­tions of stu­dents and gra­du­ates In­ter­me­dia Pho­to­gra­phic Work­shop in Po­lish and fo­re­ign art gal­le­ries City Mu­seum in Wroc­law in 2012 and 2013; BWA in Je­le­nia Gora, 2011 and 2015, Mu­seum der Pho­to­gra­phs Gör­litz, Bal­tic Sea Cul­ture Cen­tre OLD TOWN HALL, Gdańsk, 2013 Gal­lery SKY TOWER 2015 Wroc­law Art & Fo­to­Fe­sti­va­land Gör­litz, 2016 Gal­lery Spo­kojna, Fa­culty of Me­dia Arts Aca­demy in War­saw, in 2016.

Since the aca­de­mic year 2015/2016 Pho­to­gra­phy Stu­dio In­ter­me­dia in terms of the re­se­arch pro­ject Made in Photo – cre­ative, sta­ging and im­ple­men­ta­tion of the inter-media fe­atu­res pho­to­me­dia – co­ope­ra­tes with the La­bo­ra­tory of Pho­to­gra­phic Nar­ra­tive at the Fa­culty of Me­dia Arts Aca­demy in War­saw, which is led by prof. Prot Jar­nusz­kie­wicz, Stu­dio of Pho­to­gra­phy – re­la­tion­ship with space, led by prof. Gre­gory Przy­bo­rek at the Fa­culty of Vi­sual Arts Aca­demy of Fine Arts in Lodz and with the De­part­ment of An­th­ro­po­logy Image in Gdansk Uni­ver­sity led by prof. Zbi­gniew Treppe. The ef­fects are pre­sen­ted in the fra­me­work of re­gu­lar exhi­bi­tions in the gal­lery of In­ter­me­dia Pho­to­gra­phic Work­shop Chair of Me­dia Art in CSU.CI Aca­demy of Fine Arts in Wroc­law Enter[photo]tainment and on the www.made-in-photo.com (see tab En­ter [photo] ta­in­ment).

Made in Photo – kre­acyjne, in­sce­ni­za­cyjne i in­ter­me­dialne cechy realizacji fotomedialnych to au­tor­ski pro­jekt ba­daw­czy zwią­zany z dy­dak­tycz­nym za­sto­so­wa­niem pod­sta­wo­wego za­da­nia sta­tu­to­wego (Fo­to­me­dia w pro­ce­sie po­zy­ski­wa­nia i kre­owa­nia ob­razu w tech­no­lo­giach ana­lo­go­wych i cy­fro­wych), re­ali­zo­wany w Pra­cowni Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej w ze­spole: prof. Andrzej P. Ba­tor, dr Agata Szuba.

Ze­spół dy­dak­tyczny Pra­cowni Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej w Ka­te­drze Sztuki Me­diów wro­cław­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w swej pracy pe­da­go­gicz­nej kreuje u stu­den­tów świa­dome zdo­by­wa­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści w za­kre­sie twór­czego wy­ko­rzy­sta­nia no­wych i kla­sycz­nych me­diów, kształ­tuje zro­zu­mie­nie i świa­dome wy­ko­rzy­sta­nie na­rzę­dzi do re­je­stro­wa­nia i prze­twa­rza­nia ob­razu, prze­nie­sie­nie do­świad­cze­nia z tra­dy­cyj­nych ob­sza­rów pla­stycz­nej dzia­łal­no­ści w nową płasz­czy­znę cy­fro­wej, wir­tu­al­nej prze­strzeni, otwar­cie no­wych moż­li­wo­ści kon­taktu z od­biorcą przez wpro­wa­dza­nie ele­men­tów in­te­rak­tyw­nych. Pod­sta­wo­wym ce­lem pro­jektu jest zak­ty­wi­zo­wa­nie stu­den­tów, któ­rzy na­byli pod­sta­wową wie­dzę z ob­szaru sztuki me­diów w za­kre­sie fo­to­me­diów, do in­te­gro­wa­nia róż­nych ob­sza­rów per­cep­cji i kre­acji me­dial­nej w sztuce oraz ich ko­no­ta­cji we współ­cze­snej kul­tu­rze ukie­run­ko­wa­nej na świa­dome i ak­tywne w niej uczest­nic­two.

Od roku 2012 wy­stawy z cy­klu Made in photo pre­zen­to­wane były na wy­sta­wach stu­den­tów i ab­sol­wen­tów Pra­cowni Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej w pol­skich i za­gra­nicz­nych ga­le­riach sztuki Mu­zeum Miej­skie we Wro­cła­wiu w roku 2012 i 2013; BWA w Je­le­niej Gó­rze, 2011 i 2015, Mu­seum der Fo­to­gra­fie Gör­litz, Nad­bał­tyc­kie Cen­trum Kul­tury STARY RATUSZ, Gdańsk, 2013, Ga­le­ria SKY TOWER 2015, Wro­cław Art & Fo­to­Fe­sti­wal Gör­litz, 2016; Ga­le­ria Spkojna, Wy­dział Sztuki Me­diów ASP w War­sza­wie, 2016.

Od roku aka­de­mic­kiego 2015/2016 Pra­cow­nia Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej w za­kre­sie realizacji pro­jektu ba­daw­czego Made in Photo – kre­acyjne, in­sce­ni­za­cyjne i in­ter­me­dialne cechy realizacji fotomedialnych współ­pra­cuje z Pra­cow­nią Nar­ra­cji Fo­to­gra­ficz­nej na Wy­dziale Sztuki Me­diów ASP w War­sza­wie, którą pro­wa­dzi prof. Prot Jar­nusz­kie­wicz, Pra­cow­nią Fo­to­gra­fii – re­la­cje z prze­strze­nią prof. Grze­go­rza Przy­borka na Wy­dziale Sztuk Wi­zu­al­nych ASP w Ło­dzi oraz z Ka­te­drą An­tro­po­lo­gii Ob­razu Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego kie­ro­waną przez prof. Zbi­gniewa Treppę. Efekty tej współ­pracy są pre­zen­to­wane w ra­mach cy­klicz­nych wy­staw w ga­le­rii Pra­cowni Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej Ka­te­dry Sztuki Me­diów w CSU.CI ASP we Wro­cła­wiu Enter[photo]tainment oraz na stro­nie www.made-in-photo.com (vide za­kładka Enter[photo]tainment).

Pra­cow­nia Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej – za­ję­cia stu­dyjne [pro­wa­dzący: dr Agata Szuba] i per­for­ma­tywne [pro­wa­dzący: dr Agata Szuba i Anna Ra­kow­ska].

Made in Photo #1 Mu­zeum Miej­skie we Wro­cła­wiu

Made in Photo #2 BWA Je­le­nia Góra

Made in Photo #3 Mu­seum der Fo­to­gra­fie Gör­litz

Made in Photo #4 Mu­zeum Miej­skie we Wro­cła­wiu

Made in Photo #5 Nad­bał­tyc­kie Cen­trum Kul­tury w Gdań­sku

Made in Photo #6 BWA Je­le­nia Góra

Made in Photo #7 Ga­le­ria Sky To­wer

Made in Photo #8 För­de­rve­rein Kul­tur­stadt Gör­litz

Made in Photo #9 Ga­le­ria SPOKOJNA, Wy­dział Sztuki Me­diów ASP w War­sza­wie
Ga­le­ria Pho­to­Zona, Ośro­dek Kul­tury i Sztuki we Wro­cła­wiu
Ga­le­ria Enter[PHOTO]tainment, ASP – CSU.CI we Wro­cła­wiu

Karolina ASZYK
Ko­lek­cje GALERIA PHOTOZONA Wro­cław
Uni­wer­sy­tet Gdań­ski

Agata SZUBA
Z ka­ta­logu czyn­no­ści uro­czy­stych GALERIA FF Łódź
Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu

Andrzej P. BATOR
Za[od]słony GALERIA TEST War­szawa
Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu

Grzegorz PRZYBOREK
Ar­chi­pe­lag au­ten­tycz­nych fik­cji GALERIA PHOTO-GEN Wro­cław
Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi