Made in Pho­to – cre­ative, stag­ing and imple­men­ta­tion of the inter­me­dia fea­tur­ing pho­to­me­dia is an orig­i­nal research project relat­ed to the edu­ca­tion­al use of the basic tasks of the statu­to­ry (Pho­to­me­dia in the process of acquir­ing and cre­at­ing the image in ana­log and dig­i­tal tech­nolo­gies) real­ized in Inter­me­dia Pho­to­graph­ic Work­shop by the team con­sist­ing of: prof. Andrzej P. Bator, dr Aga­ta Szu­ba.

The teach­ing team at the Media Art Depart­ment of Wrocław Acad­e­my of Art and Design in didac­tic and artis­tic-research work, are pro­vid­ing stu­dents a basic and advanced course in acquir­ing knowl­edge and skills in the com­mer­cial and cre­ative area in the field of using new and clas­sic pho­to­graph­ic record­ing media. The effect of the com­plet­ed didac­tic pro­gram is to edu­cate stu­dents in cre­ative aware­ness of the acquired knowl­edge and skills in the flu­ent use of image record­ing and pro­cess­ing tools, cre­ative trans­fer of expe­ri­ences from tra­di­tion­al areas of artis­tic activ­i­ty to a new lev­el of dig­i­tal and vir­tu­al space, as well as shap­ing skills relat­ed to the pho­to­graph­ic poten­tial of film images by intro­duc­ing per­for­ma­tive and inter­ac­tive ele­ments to the com­plet­ed artis­tic projects, thus open­ing new oppor­tu­ni­ties for con­tact with the recip­i­ent of artis­tic works. The issues dis­cussed include issues such as the rela­tion­al nature of feed­back – action/interaction, per­for­ma­tiv­i­ty in social media, group per­for­mance, and pub­lic space. The aim of edu­ca­tion as part of the sub­jects car­ried out in the Stu­dio of Inter­me­dia Pho­tog­ra­phy and On-cam­era Activ­i­ties is there­fore to rec­og­nize media phe­nom­e­na in art, with par­tic­u­lar empha­sis on the cre­ative use of work­shop skills, enabling free artis­tic expres­sion, con­scious­ly tak­ing into account the spe­cif­ic for­mal and aes­thet­ic val­ues asso­ci­at­ed with pho­to­me­dia projects in cor­re­la­tion with oth­er media (such as draw­ing, paint­ing, spa­tial instal­la­tion, video, object and mul­ti­me­dia activ­i­ties), as well as acquir­ing knowl­edge and skills in the cre­ative use of new media, under­stand­ing and con­scious use of tools for image record­ing and pro­cess­ing, trans­fer­ring expe­ri­ence from tra­di­tion­al areas of artis­tic activ­i­ty to a new one the plane of dig­i­tal, vir­tu­al space, open­ing up new pos­si­bil­i­ties of con­tact with the recip­i­ent by intro­duc­ing inter­ac­tive ele­ments.

In addi­tion, stu­dents are taught team­work skills and con­scious par­tic­i­pa­tion in cul­tur­al and artis­tic life. The pro­gram of the stu­dio is car­ried out as part of lec­tures, imple­men­ta­tion of semes­ter tasks and diplo­ma the­ses.

The result of the Inter­me­dia Pho­tog­ra­phy Stu­dio and Cam­era Actions for many years have been pre­sent­ed at cycli­cal exhi­bi­tions in gal­leries in Poland and abroad as part of nation­al and inter­na­tion­al art exhi­bi­tions and fes­ti­vals, as well as in the imple­men­ta­tion of the aca­d­e­m­ic research task Made in Pho­to – inter­me­dia, per­for­ma­tive and cam­era issues of pho­to­me­dia imple­men­ta­tion.

Made in Pho­to – krea­cyjne, insc­eniza­cyjne i inter­me­di­alne cechy real­iza­cji foto­me­di­al­nych to autors­ki pro­jekt badaw­czy związany z dydak­ty­cznym zas­tosowaniem pod­sta­wowego zada­nia statu­towego (Foto­me­dia w pro­ce­sie pozyski­wa­nia i kre­owa­nia obrazu w tech­nolo­giach anal­o­gowych i cyfrowych), real­i­zowany w Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej w zes­pole: prof. Andrzej P. Bator, dr hab. Aga­ta Szu­ba.

Zespół dydak­ty­czny Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej i Dzi­ałań Dokamerowych w Kat­e­drze Sztu­ki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w pra­cy dydak­ty­cznej i artysty­czno-badaw­czej zapew­nia stu­den­tom pod­sta­wowy oraz zaawan­sowany kurs w zdoby­wa­niu wiedzy i umiejęt­noś­ci w obszarze komer­cyjnym i  twór­czym z zakre­su wyko­rzys­ta­nia nowych i klasy­cznych mediów rejes­tracji fotograficznej. Efek­tem zre­al­i­zowanego pro­gra­mu dydak­ty­cznego jest wyk­sz­tałce­nie u stu­den­tów twór­czej świado­moś­ci nabytej wiedzy i umiejęt­noś­ci w biegłym posługi­wa­niu się narzędzi­a­mi zapisu i przetwarza­nia obrazu, kreaty­wne przenosze­nie doświad­czeń z trady­cyjnych obszarów dzi­ałal­noś­ci artysty­cznej na nowy poziom przestrzeni cyfrowej i wirtu­al­nej, a także ksz­tał­towanie umiejęt­noś­ci związanych z fotograficznym potenc­jałem obrazów fil­mowych poprzez wprowadze­nie ele­men­tów per­for­maty­wnych i inter­ak­ty­wnych do wyko­nanych pro­jek­tów artysty­cznych, a tym samym otwieranie nowych możli­woś­ci kon­tak­tu z odbior­cą dzieł artysty­cznych. Na prob­lematykę poruszanych zagad­nień składa­ją się między inny­mi takie kwest­ie jak rela­cyjność sprzężeń zwrot­nych – akcja/interakcja, per­for­maty­wność w social medi­ach, per­for­mance grupowy, przestrzeń pub­licz­na. Celem ksz­tałce­nia w ramach przed­miotów real­i­zowanych w Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej i Dzi­ałań Dokamerowych jest zatem rozpoz­nanie zjawisk medi­al­nych w sztuce ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem kreaty­wnego wyko­rzys­ta­nia umiejęt­noś­ci warsz­ta­towych, umożli­wia­ją­cych swo­bod­ną wypowiedź artysty­czną, świadomie uwzględ­ni­a­jącą specy­ficzne, przy­należne real­iza­cjom foto­me­di­al­nym wartoś­ci for­malne i este­ty­czne w korelacji z inny­mi medi­a­mi (taki­mi jak rysunek, malarst­wo, insta­lac­ja przestrzen­na, video, obiekt oraz dzi­ała­nia mul­ti­me­di­alne), jak również zdoby­cie wiedzy i umiejęt­noś­ci w zakre­sie twór­czego wyko­rzys­ta­nia nowych mediów, zrozu­mie­nie i świadome wyko­rzys­tanie narzędzi do reje­strowa­nia i przetwarza­nia obrazu, prze­niesie­nie doświad­czenia z trady­cyjnych obszarów plas­ty­cznej dzi­ałal­noś­ci w nową płaszczyznę cyfrowej, wirtu­al­nej przestrzeni, otwar­cie nowych możli­woś­ci kon­tak­tu z odbior­cą przez wprowadzanie ele­men­tów inter­ak­ty­wnych.

Pon­ad­to stu­den­ci są uczeni umiejęt­noś­ci pra­cy w zes­pole oraz świadomego uczest­nict­wa w życiu kul­tur­al­no-artysty­cznym. Pro­gram pra­cowni real­i­zowany jest w ramach wykładów, real­iza­cji zadań semes­tral­nych oraz prac dyplo­mowych.

Efek­ty dzi­ałal­noś­ci Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej i Dzi­ałań Dokamerowych  od wielu lat prezen­towane są na cyk­licznych wys­tawach w gale­ri­ach w Polsce i za granicą w ramach ogólnopol­s­kich i między­nar­o­dowych wys­taw i fes­ti­wali artysty­cznych, a także w  zakre­sie real­iza­cji aka­demick­iego zada­nia badaw­czego Made in Pho­to – inter­me­di­alne, per­for­maty­wne i dokamerowe zagad­nienia real­iza­cji foto­me­di­al­nych.

Lista wys­taw:

– Made in Pho­to #1, Muzeum Miejskie we Wrocław­iu, Wrocław 2012
Kura­tor: Anna Kania-Saj

– Made in Pho­to #2, BWA, Jele­nia Góra 2012
Kura­tor: Andrzej P. Bator

– Made in Pho­to #3, Muzeum Fotografii, Gör­litz, Niem­cy 2012
Kura­tor: Andrzej P. Bator

– Made in Pho­to #4, Muzeum Miejskie we Wrocław­iu, Wrocław 2014
Kura­tor: Anna Kania-Saj

– Made in Pho­to #5, Nad­bał­ty­ck­ie Cen­trum Kul­tu­ry, Gdańsk 2015
Kura­tor: Andrzej P. Bator

– Made in Pho­to #6, BWA, Jele­nia Góra 2015
Kura­tor: Ewa Mar­tyniszyn

– Made in Pho­to #7, Sky Tow­er, Wrocław 2015
Kura­tor: Aga­ta Szu­ba, Paweł Lisek

– Aspek­ty widzenia, Fotofesti­w­al, Gale­ria FF, Łódź 2015
Kura­tor: Mag­dale­na Świątczak

– Enter[PHOTO]tainment, Fotofesti­w­al, Gale­ria FF, Łódź 2016
Kura­tor: Mag­dale­na Świątczak, Aga­ta Szu­ba

– Made in Pho­to #8, Wrocław Art & FotoFesti­w­al Gör­litz, Niem­cy 2016
Kura­tor: Andrzej P. Bator

– Made in Pho­to #9, Gale­ria Spoko­j­na, Wydzi­ał Sztu­ki Mediów ASP, Warsza­wa 2016
Kura­tor: Andrzej P. Bator, Prot Jar­nuszkiewicz

– Made in Pho­to #10, Gale­ria FOTO-GEN, Wrocław 2018
Kura­tor: Man­fred Bator

– Made in Pho­to #11, Miejs­ki Dom Kul­tu­ry, Zgorz­elec 2018
Kura­tor: Aga­ta Szu­ba

– Made in Pho­to #12,  Batu­mi Pho­to Days, Muzeum Sztu­ki Adżarii, Batu­mi, Gruz­ja 2018
Kura­tor: Aga­ta Szu­ba, Man­fred Bator

– Made in Pho­to #13, Gale­ria Stara Kopal­nia, Wałbrzych 2018
Kura­tor: Aga­ta Szu­ba

– Rela­tions / young wave | Relac­je / mło­da fala, Gale­ria FOTO-GEN, Wrocław 2019
Kura­tor: Andrzej Saj, Man­fred Bator

– Things&Thoughts, Fotofesti­w­al, Gale­ria Imag­i­nar­i­um, Łódź 2019
Kura­tor: Mag­dale­na Świątczak, Aga­ta Szu­ba

– BETWEEN [in the era of COVID 19], Gale­ria FOTO-GEN, Wrocław 2020
Kura­tor: Andrzej P. Bator

Pra­cow­n­ia Fotografii Inter­me­di­al­nej – zaję­cia studyjne [prowadzą­cy: dr Aga­ta Szu­ba] i per­for­maty­wne [prowadzą­cy: dr Aga­ta Szu­ba i Anna Rakows­ka].

Made in Pho­to #1 Muzeum Miejskie we Wrocław­iu

Made in Pho­to #2 BWA Jele­nia Góra

Made in Pho­to #3 Muse­um der Fotografie Gör­litz

Made in Pho­to #4 Muzeum Miejskie we Wrocław­iu

Made in Pho­to #5 Nad­bał­ty­ck­ie Cen­trum Kul­tu­ry w Gdańsku

Made in Pho­to #6 BWA Jele­nia Góra

Made in Pho­to #7 Gale­ria Sky Tow­er

Made in Pho­to #8 Fördervere­in Kul­turstadt Gör­litz

Made in Pho­to #9 Gale­ria SPOKOJNA, Wydzi­ał Sztu­ki Mediów ASP w Warsza­w­ie
Gale­ria Pho­to­Zona, Ośrodek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu
Gale­ria Enter[PHOTO]tainment, ASP – CSU.CI we Wrocław­iu

Made in Pho­to #10 Gale­ria FOTO-GEN Wrocław

Karoli­na ASZYK
Kolekc­je GALERIA PHOTOZONA Wrocław
Uni­w­er­sytet Gdańs­ki

Aga­ta SZUBA
Z kat­a­logu czyn­noś­ci uroczystych GALERIA FF Łódź
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocław­iu

Andrzej P. BATOR
Za[od]słony GALERIA TEST Warsza­wa
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocław­iu

Grze­gorz PRZYBOREK
Arch­i­pel­ag aut­en­ty­cznych fikcji GALERIA FOTO-GEN Wrocław
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi