Made in Pho­to – cre­ative, stag­ing and imple­men­ta­tion of the inter­me­dia fea­tur­ing pho­to­me­dia is an orig­i­nal research project relat­ed to the edu­ca­tion­al use of the basic tasks of the statu­to­ry (Pho­to­me­dia in the process of acquir­ing and cre­at­ing the image in ana­log and dig­i­tal tech­nolo­gies) real­ized in Inter­me­dia Pho­to­graph­ic Work­shop by the team con­sist­ing of: prof. Andrzej P. Bator, dr Aga­ta Szu­ba.

The Team of Teach­ing Inter­me­dia Pho­to­graph­ic Work­shop in the Depart­ment of Media Art Wro­claw Acad­e­my of Fine Arts in their ped­a­gog­i­cal work cre­ate aware­ness in the stu­dents of the acqui­si­tion of knowl­edge and skills in the cre­ative use of new and tra­di­tion­al media, shape under­stand­ing and con­scious use of tools for record­ing and image pro­cess­ing, trans­fer expe­ri­ence from tra­di­tion­al areas of artis­tic activ­i­ty to the new lev­el of dig­i­tal and vir­tu­al space, open new pos­si­bil­i­ties of con­tact with the cus­tomer by intro­duc­ing inter­ac­tive ele­ments. The main objec­tive of the project is to engage stu­dents who have acquired basic knowl­edge in the area of media art into the field of pho­to­me­dia, to inte­grate dif­fer­ent areas of per­cep­tion and cre­ation in media arts and their con­no­ta­tions in con­tem­po­rary cul­ture direct­ed at con­scious and active par­tic­i­pa­tion in it.

Since 2012, the exhi­bi­tion of the series Made in the pho­to were pre­sent­ed at exhi­bi­tions of stu­dents and grad­u­ates Inter­me­dia Pho­to­graph­ic Work­shop in Pol­ish and for­eign art gal­leries City Muse­um in Wro­claw in 2012 and 2013; BWA in Jele­nia Gora, 2011 and 2015, Muse­um der Pho­tographs Gör­litz, Baltic Sea Cul­ture Cen­tre OLD TOWN HALL, Gdańsk, 2013 Gallery SKY TOWER 2015 Wro­claw Art & FotoFes­ti­va­land Gör­litz, 2016 Gallery Spoko­j­na, Fac­ul­ty of Media Arts Acad­e­my in War­saw, in 2016.

Since the aca­d­e­m­ic year 2015/2016 Pho­tog­ra­phy Stu­dio Inter­me­dia in terms of the research project Made in Pho­to – cre­ative, stag­ing and imple­men­ta­tion of the inter-media fea­tures pho­to­me­dia – coop­er­ates with the Lab­o­ra­to­ry of Pho­to­graph­ic Nar­ra­tive at the Fac­ul­ty of Media Arts Acad­e­my in War­saw, which is led by prof. Prot Jar­nuszkiewicz, Stu­dio of Pho­tog­ra­phy – rela­tion­ship with space, led by prof. Gre­go­ry Przy­borek at the Fac­ul­ty of Visu­al Arts Acad­e­my of Fine Arts in Lodz and with the Depart­ment of Anthro­pol­o­gy Image in Gdan­sk Uni­ver­si­ty led by prof. Zbig­niew Treppe. The effects are pre­sent­ed in the frame­work of reg­u­lar exhi­bi­tions in the gallery of Inter­me­dia Pho­to­graph­ic Work­shop Chair of Media Art in CSU.CI Acad­e­my of Fine Arts in Wro­claw Enter[photo]tainment and on the www.made-in-photo.com (see tab Enter [pho­to] tain­ment).

Made in Pho­to – krea­cyjne, insc­eniza­cyjne i inter­me­di­alne cechy real­iza­cji foto­me­di­al­nych to autors­ki pro­jekt badaw­czy związany z dydak­ty­cznym zas­tosowaniem pod­sta­wowego zada­nia statu­towego (Foto­me­dia w pro­ce­sie pozyski­wa­nia i kre­owa­nia obrazu w tech­nolo­giach anal­o­gowych i cyfrowych), real­i­zowany w Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej w zes­pole: prof. Andrzej P. Bator, dr hab. Aga­ta Szu­ba.

Zespół dydak­ty­czny Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej i Dzi­ałań Dokamerowych w Kat­e­drze Sztu­ki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w pra­cy dydak­ty­cznej i artysty­czno-badaw­czej zapew­nia stu­den­tom pod­sta­wowy oraz zaawan­sowany kurs w zdoby­wa­niu wiedzy i umiejęt­noś­ci w obszarze komer­cyjnym i  twór­czym z zakre­su wyko­rzys­ta­nia nowych i klasy­cznych mediów rejes­tracji fotograficznej. Efek­tem zre­al­i­zowanego pro­gra­mu dydak­ty­cznego jest wyk­sz­tałce­nie u stu­den­tów twór­czej świado­moś­ci nabytej wiedzy i umiejęt­noś­ci w biegłym posługi­wa­niu się narzędzi­a­mi zapisu i przetwarza­nia obrazu, kreaty­wne przenosze­nie doświad­czeń z trady­cyjnych obszarów dzi­ałal­noś­ci artysty­cznej na nowy poziom przestrzeni cyfrowej i wirtu­al­nej, a także ksz­tał­towanie umiejęt­noś­ci związanych z fotograficznym potenc­jałem obrazów fil­mowych poprzez wprowadze­nie ele­men­tów per­for­maty­wnych i inter­ak­ty­wnych do wyko­nanych pro­jek­tów artysty­cznych, a tym samym otwieranie nowych możli­woś­ci kon­tak­tu z odbior­cą dzieł artysty­cznych. Na prob­lematykę poruszanych zagad­nień składa­ją się między inny­mi takie kwest­ie jak rela­cyjność sprzężeń zwrot­nych – akcja/interakcja, per­for­maty­wność w social medi­ach, per­for­mance grupowy, przestrzeń pub­licz­na. Celem ksz­tałce­nia w ramach przed­miotów real­i­zowanych w Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej i Dzi­ałań Dokamerowych jest zatem rozpoz­nanie zjawisk medi­al­nych w sztuce ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem kreaty­wnego wyko­rzys­ta­nia umiejęt­noś­ci warsz­ta­towych, umożli­wia­ją­cych swo­bod­ną wypowiedź artysty­czną, świadomie uwzględ­ni­a­jącą specy­ficzne, przy­należne real­iza­cjom foto­me­di­al­nym wartoś­ci for­malne i este­ty­czne w korelacji z inny­mi medi­a­mi (taki­mi jak rysunek, malarst­wo, insta­lac­ja przestrzen­na, video, obiekt oraz dzi­ała­nia mul­ti­me­di­alne), jak również zdoby­cie wiedzy i umiejęt­noś­ci w zakre­sie twór­czego wyko­rzys­ta­nia nowych mediów, zrozu­mie­nie i świadome wyko­rzys­tanie narzędzi do reje­strowa­nia i przetwarza­nia obrazu, prze­niesie­nie doświad­czenia z trady­cyjnych obszarów plas­ty­cznej dzi­ałal­noś­ci w nową płaszczyznę cyfrowej, wirtu­al­nej przestrzeni, otwar­cie nowych możli­woś­ci kon­tak­tu z odbior­cą przez wprowadzanie ele­men­tów inter­ak­ty­wnych.

Pon­ad­to stu­den­ci są uczeni umiejęt­noś­ci pra­cy w zes­pole oraz świadomego uczest­nict­wa w życiu kul­tur­al­no-artysty­cznym. Pro­gram pra­cowni real­i­zowany jest w ramach wykładów, real­iza­cji zadań semes­tral­nych oraz prac dyplo­mowych.

Efek­ty dzi­ałal­noś­ci Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej i Dzi­ałań Dokamerowych  od wielu lat prezen­towane są na cyk­licznych wys­tawach w gale­ri­ach w Polsce i za granicą w ramach ogólnopol­s­kich i między­nar­o­dowych wys­taw i fes­ti­wali artysty­cznych, a także w  zakre­sie real­iza­cji aka­demick­iego zada­nia badaw­czego Made in Pho­to – inter­me­di­alne, per­for­maty­wne i dokamerowe zagad­nienia real­iza­cji foto­me­di­al­nych.

Lista wys­taw:

– Made in Pho­to #1, Muzeum Miejskie we Wrocław­iu, Wrocław 2012
Kura­tor: Anna Kania-Saj

– Made in Pho­to #2, BWA, Jele­nia Góra 2012
Kura­tor: Andrzej P. Bator

– Made in Pho­to #3, Muzeum Fotografii, Gör­litz, Niem­cy 2012
Kura­tor: Andrzej P. Bator

– Made in Pho­to #4, Muzeum Miejskie we Wrocław­iu, Wrocław 2014
Kura­tor: Anna Kania-Saj

– Made in Pho­to #5, Nad­bał­ty­ck­ie Cen­trum Kul­tu­ry, Gdańsk 2015
Kura­tor: Andrzej P. Bator

– Made in Pho­to #6, BWA, Jele­nia Góra 2015
Kura­tor: Ewa Mar­tyniszyn

– Made in Pho­to #7, Sky Tow­er, Wrocław 2015
Kura­tor: Aga­ta Szu­ba, Paweł Lisek

– Aspek­ty widzenia, Fotofesti­w­al, Gale­ria FF, Łódź 2015
Kura­tor: Mag­dale­na Świątczak

– Enter[PHOTO]tainment, Fotofesti­w­al, Gale­ria FF, Łódź 2016
Kura­tor: Mag­dale­na Świątczak, Aga­ta Szu­ba

– Made in Pho­to #8, Wrocław Art & FotoFesti­w­al Gör­litz, Niem­cy 2016
Kura­tor: Andrzej P. Bator

– Made in Pho­to #9, Gale­ria Spoko­j­na, Wydzi­ał Sztu­ki Mediów ASP, Warsza­wa 2016
Kura­tor: Andrzej P. Bator, Prot Jar­nuszkiewicz

– Made in Pho­to #10, Gale­ria FOTO-GEN, Wrocław 2018
Kura­tor: Man­fred Bator

– Made in Pho­to #11, Miejs­ki Dom Kul­tu­ry, Zgorz­elec 2018
Kura­tor: Aga­ta Szu­ba

– Made in Pho­to #12,  Batu­mi Pho­to Days, Muzeum Sztu­ki Adżarii, Batu­mi, Gruz­ja 2018
Kura­tor: Aga­ta Szu­ba, Man­fred Bator

– Made in Pho­to #13, Gale­ria Stara Kopal­nia, Wałbrzych 2018
Kura­tor: Aga­ta Szu­ba

– Rela­tions / young wave | Relac­je / mło­da fala, Gale­ria FOTO-GEN, Wrocław 2019
Kura­tor: Andrzej Saj, Man­fred Bator

– Things&Thoughts, Fotofesti­w­al, Gale­ria Imag­i­nar­i­um, Łódź 2019
Kura­tor: Mag­dale­na Świątczak, Aga­ta Szu­ba

– BETWEEN [in the era of COVID 19], Gale­ria FOTO-GEN, Wrocław 2020
Kura­tor: Andrzej P. Bator

Pra­cow­n­ia Fotografii Inter­me­di­al­nej – zaję­cia studyjne [prowadzą­cy: dr Aga­ta Szu­ba] i per­for­maty­wne [prowadzą­cy: dr Aga­ta Szu­ba i Anna Rakows­ka].

Made in Pho­to #1 Muzeum Miejskie we Wrocław­iu

Made in Pho­to #2 BWA Jele­nia Góra

Made in Pho­to #3 Muse­um der Fotografie Gör­litz

Made in Pho­to #4 Muzeum Miejskie we Wrocław­iu

Made in Pho­to #5 Nad­bał­ty­ck­ie Cen­trum Kul­tu­ry w Gdańsku

Made in Pho­to #6 BWA Jele­nia Góra

Made in Pho­to #7 Gale­ria Sky Tow­er

Made in Pho­to #8 Fördervere­in Kul­turstadt Gör­litz

Made in Pho­to #9 Gale­ria SPOKOJNA, Wydzi­ał Sztu­ki Mediów ASP w Warsza­w­ie
Gale­ria Pho­to­Zona, Ośrodek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu
Gale­ria Enter[PHOTO]tainment, ASP – CSU.CI we Wrocław­iu

Made in Pho­to #10 Gale­ria FOTO-GEN Wrocław

Karoli­na ASZYK
Kolekc­je GALERIA PHOTOZONA Wrocław
Uni­w­er­sytet Gdańs­ki

Aga­ta SZUBA
Z kat­a­logu czyn­noś­ci uroczystych GALERIA FF Łódź
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocław­iu

Andrzej P. BATOR
Za[od]słony GALERIA TEST Warsza­wa
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocław­iu

Grze­gorz PRZYBOREK
Arch­i­pel­ag aut­en­ty­cznych fikcji GALERIA FOTO-GEN Wrocław
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi