lau­re­atem pierw­szej na­grody w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie VIII Bien­nale fo­to­gra­fii czarno-białej.

RAFAŁ MICHALAK
stu­dent 2 roku FOTOGRAFII i MULTIMEDIÓW
[kie­ru­nek Sztuka Me­diów]

lau­re­atem pierw­szej na­grody w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie

VIII BIENNALE FOTOGRAFII CZARNO-BIAŁEJ
POSTAĆ LUDZKA W PEJZAŻU

Jego fo­to­gra­fia pt. „SAMOTNOŚĆ”
zdo­była Na­grodę Mi­ni­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­wego
w wy­so­ko­ści 10.000 zł oraz Złoty Me­dal za „Za fo­to­gra­ficzną twór­czość”