lau­re­atem pierw­szej nagro­dy w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie VIII Bien­na­le foto­gra­fii czar­no-bia­łej.

RAFAŁ MICHALAK
stu­dent 2 roku FOTOGRAFII i MULTIMEDIÓW
[kie­ru­nek Sztu­ka Mediów]

lau­re­atem  pierw­szej nagro­dy w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie

VIII BIENNALE FOTOGRAFII CZARNO-BIAŁEJ
POSTAĆ LUDZKA W PEJZAŻU

Jego foto­gra­fia pt. „SAMOTNOŚĆ”
zdo­by­ła Nagro­dę Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go
w wyso­ko­ści 10.000 zł oraz Zło­ty Medal za „Za foto­gra­ficz­ną twór­czość”