Zestaw pię­ciu auto­por­tre­to­wych foto­gra­fii Rafa­ła Micha­la­ka pt. Ścia­na zdo­był zasłu­żo­ne uzna­nie jury.

 

Te meta­fo­rycz­ne pra­ce opo­wia­da­ją m.in. o nie­moż­no­ści satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go dia­lo­gu z dru­gim czło­wie­kiem w kate­go­riach tak indy­wi­du­al­ne­go doświad­cze­nia, jak i wyjąt­ko­wo obec­nie skom­pli­ko­wa­nych rela­cji spo­łecz­nych. Uczu­cie, któ­re temu towa­rzy­szy, moż­na porów­nać do swo­istej, per­so­nal­nej apo­ka­lip­sy.

Miło nam też zako­mu­ni­ko­wać, że autor „Ścia­ny” został na tym samym Bien­na­le wyróż­nio­ny nagro­dą spe­cjal­ną pisma arty­stycz­ne­go For­mat.

 

 

Rafał Micha­lak został rów­nież lau­re­atem 1 Miej­sca, Zło­te­go Szkła w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Foto­gra­ficz­nym, 11 Otwar­tych Mistrzo­stwach Foto­gra­ficz­nych w Olsz­ty­nie pod hono­ro­wym patro­na­tem Pre­zy­den­ta Olsz­ty­na za foto­gra­fię “Wstyd” oraz serię 5 foto­gra­fii pod tytu­łem “Ścia­na”.