Ze­staw pię­ciu au­to­por­tre­to­wych fo­to­gra­fii Ra­fała Mi­cha­laka pt. Ściana zdo­był za­słu­żone uzna­nie jury.

Te me­ta­fo­ryczne prace opo­wia­dają m.in. o nie­moż­no­ści sa­tys­fak­cjo­nu­ją­cego dia­logu z dru­gim czło­wie­kiem w ka­te­go­riach tak in­dy­wi­du­al­nego do­świad­cze­nia, jak i wy­jąt­kowo obec­nie skom­pli­ko­wa­nych re­la­cji spo­łecz­nych. Uczu­cie, które temu to­wa­rzy­szy, można po­rów­nać do swo­istej, per­so­nal­nej apo­ka­lipsy.

Miło nam też za­ko­mu­ni­ko­wać, że au­tor „Ściany” zo­stał na tym sa­mym Bien­nale wy­róż­niony na­grodą spe­cjalną pi­sma ar­ty­stycz­nego For­mat.

Rafał Michalak zo­stał rów­nież lau­re­atem 1 Miej­sca, Zło­tego Szkła w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Fo­to­gra­ficz­nym, 11 Otwar­tych Mi­strzo­stwach Fo­to­gra­ficz­nych w Olsz­ty­nie pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Pre­zy­denta Olsz­tyna za fo­to­gra­fię “Wstyd” oraz se­rię 5 fo­to­gra­fii pod ty­tu­łem “Ściana”.