Zestaw pię­ciu auto­portre­towych fotografii Rafała Micha­la­ka pt. Ściana zdobył zasłużone uznanie jury.

 

Te metaforyczne prace opowiada­ją m.in. o niemożnoś­ci satys­fakcjonu­jącego dia­logu z drugim człowiekiem w kat­e­go­ri­ach tak indy­wid­u­al­nego doświad­czenia, jak i wyjątkowo obec­nie skom­p­likowanych relacji społecznych. Uczu­cie, które temu towarzyszy, moż­na porów­nać do swois­tej, per­son­al­nej apokalip­sy.

Miło nam też zako­mu­nikować, że autor „Ściany” został na tym samym Bien­nale wyróżniony nagrodą spec­jal­ną pis­ma artysty­cznego For­mat.

 

 

Rafał Micha­lak został również lau­re­atem 1 Miejs­ca, Złotego Szkła w Ogólnopol­skim Konkur­sie Fotograficznym, 11 Otwartych Mis­tr­zost­wach Fotograficznych w Olsz­tynie pod hon­orowym patronatem Prezy­den­ta Olsz­ty­na za fotografię “Wstyd” oraz ser­ię 5 fotografii pod tytułem “Ściana”.