(Sztuka Me­diów, rok III – pro­wa­dzący: prof. n. Piotr Ko­mo­row­ski)

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Fo­to­gra­ficzny
10 Otwarte Mi­strzo­stwa Fo­to­gra­ficzne Olsz­tyn 2014
pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Pre­zy­denta Olsz­tyna

Fo­to­gra­fia z cy­klu „Pier­ścio­nek za­rę­czy­nowy”
Srebrne Szkło, II miej­sce w ka­te­go­rii CZŁOWIEK

Fo­to­gra­fia “Ju­stine

wy­róż­niona w ka­te­go­rii CZŁOWIEK

Jury w skła­dzie:

Krzysztof Gie­rał­tow­ski, Ma­rek Mar­cin­kow­ski, Wojciech Wie­te­ska, Fi­lip Ćwik, Paweł Sta­szak