(Sztu­ka Mediów, rok III – pro­wa­dzą­cy: prof. n. Piotr Komo­row­ski)

 

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Foto­gra­ficz­ny
10 Otwar­te Mistrzo­stwa Foto­gra­ficz­ne Olsz­tyn 2014
pod hono­ro­wym patro­na­tem Pre­zy­den­ta Olsz­ty­na

 

Foto­gra­fia z cyklu „Pier­ścio­nek zarę­czy­no­wy”
Srebr­ne Szkło, II miej­sce w kate­go­rii CZŁOWIEK

 

Foto­gra­fia “Justi­ne

wyróż­nio­na w kate­go­rii CZŁOWIEK

Jury w skła­dzie:

Krzysz­tof Gie­rał­tow­ski, Marek Mar­cin­kow­ski, Woj­ciech Wie­te­ska, Filip Ćwik, Paweł Sta­szak