Pra­cow­n­ia Nar­racji Fotograficznej
prof. dr hab. Prot Jar­nuszkiewicz
as. Mag­dale­na Morawik

Pra­cow­n­ia Nar­racji Fotograficznej jest miejscem dyskusji o fotografii, jako medi­um artysty­cznej ekspresji.

Jest przestrzenią roz­wo­ju myśli, gdzie domin­u­je przeko­nanie, że bycie fotografem współcześnie to już nie tylko tech­niczne umiejęt­noś­ci, ale przede wszys­tkim sposób reflek­sji, będącej efek­tem anal­izy rzeczy­wis­toś­ci i emocji towarzyszą­cych temu postrze­ga­niu.

Prowadząc pra­cown­ię pro­ponu­ję rozu­mie­nie fotografii i bycia fotografem, jako stanu umysłu, jako gotowość do pro­ce­su twór­czego, jako narzędzia rozbudza­nia świado­moś­ci i formy naw­iązy­wa­nia kon­tak­tu z otacza­jącą rzeczy­wis­toś­cią poprzez powrót do stu­diowa­nia otoczenia. Także jako sposób postrze­ga­nia i anal­i­zowa­nia zaob­ser­wowanych w niej reguł.

Fotografia przez swo­ją anal­i­ty­czność i konieczność unika­nia tau­tologii, grożącej w wypad­ku zbyt dosłownego odw­zorowywa­nia świa­ta, czy zbyt czytel­nego przekazu, ćwiczy wrażli­wość postrze­ga­nia, emocjon­al­ność odbioru i umysł w for­mułowa­niu reflek­sji.

Jest medi­um specy­ficznym; aby coś się zjaw­iło na zdję­ciu musi wcześniej zaist­nieć przed obiek­ty­wem. Musimy przez pewien czas współist­nieć z obiek­tem w przestrzeni rzeczy­wis­tej.

To właśnie ów mime­tyzm spraw­ia, że jest to doskon­ałe narzędzie do „staw­ia­nia pytań o świat”.

Pra­cy w tym kierunku i ksz­tałce­nia takich właśnie umiejęt­noś­ci oczeku­ję od swoich stu­den­tów: anal­izy śladów, świadectw świadomej obec­noś­ci w rzeczy­wis­toś­ci, którą zamieszku­ją. Indy­wid­u­al­nego postrze­ga­nia i inter­pre­tacji tych przestrzeni. Ako­mod­owa­nia, siebie do świa­ta i świa­ta do swoich emocji. Stałego otwar­cia się na wszelkie bodźce, na odkry­wanie siebie, swoich emocji i reflek­sji rodzą­cych się w kon­tekś­cie znanych i pozornie rozpoz­nanych obiek­tów i celów ich obec­noś­ci oraz funkcji w naszym świecie.

To jest gwarancją dynami­ki i dia­logu, który w dzisiejszym świecie wiz­ual­nym jest jedyną drogą do indy­wid­u­al­noś­ci.

prof. dr hab. Prot Jar­nuszkiewicz

strona pra­cowni:

www.pracownianarracjifotograficznej.com