Pra­cow­nia Nar­ra­cji Fo­to­gra­ficz­nej
prof. dr hab. Prot Jar­nusz­kie­wicz
as. Magdalena Mo­ra­wik

Pra­cow­nia Nar­ra­cji Fo­to­gra­ficz­nej jest miej­scem dys­ku­sji o fo­to­gra­fii, jako me­dium ar­ty­stycz­nej eks­pre­sji.

Jest prze­strze­nią roz­woju my­śli, gdzie do­mi­nuje prze­ko­na­nie, że by­cie fo­to­gra­fem współ­cze­śnie to już nie tylko tech­niczne umie­jęt­no­ści, ale przede wszyst­kim spo­sób re­flek­sji, bę­dą­cej efek­tem ana­lizy rze­czy­wi­sto­ści i emo­cji to­wa­rzy­szą­cych temu po­strze­ga­niu.

Pro­wa­dząc pra­cow­nię pro­po­nuję ro­zu­mie­nie fo­to­gra­fii i by­cia fo­to­gra­fem, jako stanu umy­słu, jako go­to­wość do pro­cesu twór­czego, jako na­rzę­dzia roz­bu­dza­nia świa­do­mo­ści i formy na­wią­zy­wa­nia kon­taktu z ota­cza­jącą rze­czy­wi­sto­ścią po­przez po­wrót do stu­dio­wa­nia oto­cze­nia. Także jako spo­sób po­strze­ga­nia i ana­li­zo­wa­nia za­ob­ser­wo­wa­nych w niej re­guł.

Fo­to­gra­fia przez swoją ana­li­tycz­ność i ko­niecz­ność uni­ka­nia tau­to­lo­gii, gro­żą­cej w wy­padku zbyt do­słow­nego od­wzo­ro­wy­wa­nia świata, czy zbyt czy­tel­nego prze­kazu, ćwi­czy wraż­li­wość po­strze­ga­nia, emo­cjo­nal­ność od­bioru i umysł w for­mu­ło­wa­niu re­flek­sji.

Jest me­dium spe­cy­ficz­nym; aby coś się zja­wiło na zdję­ciu musi wcze­śniej za­ist­nieć przed obiek­ty­wem. Mu­simy przez pe­wien czas współ­ist­nieć z obiek­tem w prze­strzeni rze­czy­wi­stej.

To wła­śnie ów mi­me­tyzm spra­wia, że jest to do­sko­nałe na­rzę­dzie do „sta­wia­nia py­tań o świat”.

Pracy w tym kie­runku i kształ­ce­nia ta­kich wła­śnie umie­jęt­no­ści ocze­kuję od swo­ich stu­den­tów: ana­lizy śla­dów, świa­dectw świa­do­mej obec­no­ści w rze­czy­wi­sto­ści, którą za­miesz­kują. In­dy­wi­du­al­nego po­strze­ga­nia i in­ter­pre­ta­cji tych prze­strzeni. Ako­mo­do­wa­nia, sie­bie do świata i świata do swo­ich emo­cji. Sta­łego otwar­cia się na wszel­kie bodźce, na od­kry­wa­nie sie­bie, swo­ich emo­cji i re­flek­sji ro­dzą­cych się w kon­tek­ście zna­nych i po­zor­nie roz­po­zna­nych obiek­tów i ce­lów ich obec­no­ści oraz funk­cji w na­szym świe­cie.

To jest gwa­ran­cją dy­na­miki i dia­logu, który w dzi­siej­szym świe­cie wi­zu­al­nym jest je­dyną drogą do in­dy­wi­du­al­no­ści.

prof. dr hab. Prot Jar­nusz­kie­wicz

strona pra­cowni:

www.pracownianarracjifotograficznej.com