Pra­cow­nia Nar­ra­cji Foto­gra­ficz­nej
prof. dr hab. Prot Jar­nusz­kie­wicz
as. Mag­da­le­na Mora­wik

Pra­cow­nia Nar­ra­cji Foto­gra­ficz­nej jest miej­scem dys­ku­sji o foto­gra­fii, jako medium arty­stycz­nej eks­pre­sji.

Jest prze­strze­nią roz­wo­ju myśli, gdzie domi­nu­je prze­ko­na­nie, że bycie foto­gra­fem współ­cze­śnie to już nie tyl­ko tech­nicz­ne umie­jęt­no­ści, ale przede wszyst­kim spo­sób reflek­sji, będą­cej efek­tem ana­li­zy rze­czy­wi­sto­ści i emo­cji towa­rzy­szą­cych temu postrze­ga­niu.

Pro­wa­dząc pra­cow­nię pro­po­nu­ję rozu­mie­nie foto­gra­fii i bycia foto­gra­fem, jako sta­nu umy­słu, jako goto­wość do pro­ce­su twór­cze­go, jako narzę­dzia roz­bu­dza­nia świa­do­mo­ści i for­my nawią­zy­wa­nia kon­tak­tu z ota­cza­ją­cą rze­czy­wi­sto­ścią poprzez powrót do stu­dio­wa­nia oto­cze­nia. Tak­że jako spo­sób postrze­ga­nia i ana­li­zo­wa­nia zaob­ser­wo­wa­nych w niej reguł.

Foto­gra­fia przez swo­ją ana­li­tycz­ność i koniecz­ność uni­ka­nia tau­to­lo­gii, gro­żą­cej w wypad­ku zbyt dosłow­ne­go odwzo­ro­wy­wa­nia świa­ta, czy zbyt czy­tel­ne­go prze­ka­zu, ćwi­czy wraż­li­wość postrze­ga­nia, emo­cjo­nal­ność odbio­ru i umysł w for­mu­ło­wa­niu reflek­sji.

Jest medium spe­cy­ficz­nym; aby coś się zja­wi­ło na zdję­ciu musi wcze­śniej zaist­nieć przed obiek­ty­wem. Musi­my przez pewien czas współ­ist­nieć z obiek­tem w prze­strze­ni rze­czy­wi­stej.

To wła­śnie ów mime­tyzm spra­wia, że jest to dosko­na­łe narzę­dzie do „sta­wia­nia pytań o świat”.

Pra­cy w tym kie­run­ku i kształ­ce­nia takich wła­śnie umie­jęt­no­ści ocze­ku­ję od swo­ich stu­den­tów: ana­li­zy śla­dów, świa­dectw świa­do­mej obec­no­ści w rze­czy­wi­sto­ści, któ­rą zamiesz­ku­ją. Indy­wi­du­al­ne­go postrze­ga­nia i inter­pre­ta­cji tych prze­strze­ni. Ako­mo­do­wa­nia, sie­bie do świa­ta i świa­ta do swo­ich emo­cji. Sta­łe­go otwar­cia się na wszel­kie bodź­ce, na odkry­wa­nie sie­bie, swo­ich emo­cji i reflek­sji rodzą­cych się w kon­tek­ście zna­nych i pozor­nie roz­po­zna­nych obiek­tów i celów ich obec­no­ści oraz funk­cji w naszym świe­cie.

To jest gwa­ran­cją dyna­mi­ki i dia­lo­gu, któ­ry w dzi­siej­szym świe­cie wizu­al­nym jest jedy­ną dro­gą do indy­wi­du­al­no­ści.

prof. dr hab. Prot Jar­nusz­kie­wicz

stro­na pra­cow­ni:

www.pracownianarracjifotograficznej.com