Gale­ria Enter[PHOTO]tainment zapra­sza na wysta­wę stu­den­tek Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Łodzi; Marii Sam­czuk (z cyklu Trans­for­ma­cje) oraz Alek­san­dry Tala­chy (z cyklu Prze­ni­ka­nie i Kom­po­zy­cje codzien­ne). Wysta­wa sta­no­wi efekt współ­pra­cy Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej Kate­dry Sztu­ki Mediów (prof. Andrzej P. Bator, as. Aga­ta Szu­ba) z Pra­cow­nią Foto­gra­fii – rela­cje z prze­strze­nią na Wydzia­le Sztuk Wizu­al­nych ASP w Łodzi (prof. Grze­gorz Przy­bo­rek, dr Domi­ni­ka Sadow­ska). Obie pra­cow­nie reali­zu­ją wspól­nie pro­jekt badaw­czy Kre­acyj­ne, insce­ni­za­cyj­ne i inter­me­dial­ne cechy reali­za­cji foto­me­dial­nych.

 łódź_plakat2

Czy foto­gra­fia może być odzwier­cie­dle­niem indy­wi­du­al­ne­go widze­nia i spe­cy­ficz­ne­go rozu­mie­nia rze­czy­wi­sto­ści? Co się dzie­je, kie­dy foto­gra­fia jest lustrem odbi­ja­ją­cym toż­sa­mość twór­cy? Czy pierw­szym źró­dłem foto­gra­fii nie jest wewnętrz­ny świat arty­sty? W tej pre­zen­ta­cji moż­na oglą­dać pra­ce dwóch stu­den­tek z Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Łodzi Alek­san­dry Tala­chy i Marii Sam­czuk.

Atu­tem tej wysta­wy jest moż­li­wość dostrze­że­nia cie­ka­wie roz­wi­ja­ją­cych się oso­bo­wo­ści arty­stycz­nych auto­rek prac oraz ogrom­na ener­gia ema­nu­ją­ca z ich zdjęć, w poszu­ki­wa­niu wła­sne­go miej­sca w sztu­ce. Ta wysta­wa jest z pew­no­ścią pro­po­zy­cją ukie­run­ko­wa­ną do świa­ta sztu­ki, pró­bą nawią­za­nia z nią dia­lo­gu i ocze­ki­wa­niem na odpo­wiedź. Na pew­no jest to pierw­sza pró­ba wej­ścia do bar­dzo eli­tar­ne­go gro­na – „arty­stycz­nej rodzi­ny”. Naj­cie­kaw­sze moim zda­niem w tej wysta­wie, są entu­zja­stycz­ne zma­ga­nia z medium foto­gra­fii i, co naj­waż­niej­sze, poszu­ki­wa­nia swo­jej odręb­nej indy­wi­du­al­nej dro­gi, jaką każ­dy foto­graf arty­sta powi­nien wypra­co­wać.”

prof. Grze­gorz Przy­bo­rek

20170123_152851

20170123_185416

20170123_192304

20170123_192320

20170123_192339

20170123_192507

IMG_8553

IMG_8556

IMG_8559


Alek­san­dra TALACHA
Prze­ni­ka­nie

Aleksandra Talacha_001

Aleksandra Talacha_004

Aleksandra Talacha_003

Aleksandra Talacha_002
Kom­po­zy­cje codzien­ne

Aleksandra Talacha_005

Aleksandra Talacha_006

 

Maria SAMCZUK
Trans­for­ma­cje

Maria Samczuk_002 Maria Samczuk_001