Gale­ria Enter[PHOTO]tainment zaprasza na wys­tawę stu­den­tek Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; Marii Sam­czuk (z cyk­lu Trans­for­ma­c­je) oraz Alek­sandry Talachy (z cyk­lu Przenikanie i Kom­pozy­c­je codzi­enne). Wys­tawa stanowi efekt współpra­cy Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej Kat­edry Sztu­ki Mediów (prof. Andrzej P. Bator, as. Aga­ta Szu­ba) z Pra­cown­ią Fotografii – relac­je z przestrzenią na Wydziale Sztuk Wiz­ual­nych ASP w Łodzi (prof. Grze­gorz Przy­borek, dr Domini­ka Sad­ows­ka). Obie pra­cown­ie real­izu­ją wspól­nie pro­jekt badaw­czy Krea­cyjne, insc­eniza­cyjne i inter­me­di­alne cechy real­iza­cji foto­me­di­al­nych.

 łódź_plakat2

Czy fotografia może być odzwier­ciedle­niem indy­wid­u­al­nego widzenia i specy­ficznego rozu­mienia rzeczy­wis­toś­ci? Co się dzieje, kiedy fotografia jest lus­trem odbi­ja­ją­cym tożsamość twór­cy? Czy pier­wszym źródłem fotografii nie jest wewnętrzny świat artysty? W tej prezen­tacji moż­na oglą­dać prace dwóch stu­den­tek z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi Alek­sandry Talachy i Marii Sam­czuk.

Atutem tej wys­tawy jest możli­wość dostrzeże­nia ciekaw­ie rozwi­ja­ją­cych się osobowoś­ci artysty­cznych autorek prac oraz ogrom­na ener­gia emanu­ją­ca z ich zdjęć, w poszuki­wa­niu włas­nego miejs­ca w sztuce. Ta wys­tawa jest z pewnoś­cią propozy­cją ukierunk­owaną do świa­ta sztu­ki, próbą naw­iąza­nia z nią dia­logu i oczeki­waniem na odpowiedź. Na pewno jest to pier­wsza pró­ba wejś­cia do bard­zo eli­tarnego grona – „artysty­cznej rodziny”. Naj­ciekawsze moim zdaniem w tej wys­taw­ie, są entuz­jasty­czne zma­gania z medi­um fotografii i, co najważniejsze, poszuki­wa­nia swo­jej odręb­nej indy­wid­u­al­nej dro­gi, jaką każdy fotograf artys­ta powinien wypra­cow­ać.”

prof. Grze­gorz Przy­borek

20170123_152851

20170123_185416

20170123_192304

20170123_192320

20170123_192339

20170123_192507

IMG_8553

IMG_8556

IMG_8559


Alek­san­dra TALACHA
Przenikanie

Aleksandra Talacha_001

Aleksandra Talacha_004

Aleksandra Talacha_003

Aleksandra Talacha_002
Kom­pozy­c­je codzi­enne

Aleksandra Talacha_005

Aleksandra Talacha_006

 

Maria SAMCZUK
Trans­for­ma­c­je

Maria Samczuk_002 Maria Samczuk_001