Ga­le­ria Enter[PHOTO]tainment za­pra­sza na wy­stawę stu­den­tek Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi; Ma­rii Sam­czuk (z cy­klu Trans­for­ma­cje) oraz Alek­san­dry Ta­la­chy (z cy­klu Prze­ni­ka­nie i Kom­po­zy­cje co­dzienne). Wy­stawa sta­nowi efekt współ­pracy Pra­cowni Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej Ka­te­dry Sztuki Me­diów (prof. Andrzej P. Ba­tor, as. Agata Szuba) z Pra­cow­nią Fo­to­gra­fii – re­la­cje z prze­strze­nią na Wy­dziale Sztuk Wi­zu­al­nych ASP w Ło­dzi (prof. Grzegorz Przy­bo­rek, dr Dominika Sa­dow­ska). Obie pra­cow­nie re­ali­zują wspól­nie pro­jekt ba­daw­czy Kre­acyjne, in­sce­ni­za­cyjne i in­ter­me­dialne cechy realizacji fotomedialnych.

łódź_plakat2

Czy fo­to­gra­fia może być od­zwier­cie­dle­niem in­dy­wi­du­al­nego wi­dze­nia i spe­cy­ficz­nego ro­zu­mie­nia rze­czy­wi­sto­ści? Co się dzieje, kiedy fo­to­gra­fia jest lu­strem od­bi­ja­ją­cym toż­sa­mość twórcy? Czy pierw­szym źró­dłem fo­to­gra­fii nie jest we­wnętrzny świat ar­ty­sty? W tej pre­zen­ta­cji można oglą­dać prace dwóch stu­den­tek z Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi Alek­san­dry Ta­la­chy i Ma­rii Sam­czuk.

Atu­tem tej wy­stawy jest moż­li­wość do­strze­że­nia cie­ka­wie roz­wi­ja­ją­cych się oso­bo­wo­ści ar­ty­stycz­nych au­to­rek prac oraz ogromna ener­gia ema­nu­jąca z ich zdjęć, w po­szu­ki­wa­niu wła­snego miej­sca w sztuce. Ta wy­stawa jest z pew­no­ścią pro­po­zy­cją ukie­run­ko­waną do świata sztuki, próbą na­wią­za­nia z nią dia­logu i ocze­ki­wa­niem na od­po­wiedź. Na pewno jest to pierw­sza próba wej­ścia do bar­dzo eli­tar­nego grona – „ar­ty­stycz­nej ro­dziny”. Naj­cie­kaw­sze moim zda­niem w tej wy­sta­wie, są en­tu­zja­styczne zma­ga­nia z me­dium fo­to­gra­fii i, co naj­waż­niej­sze, po­szu­ki­wa­nia swo­jej od­ręb­nej in­dy­wi­du­al­nej drogi, jaką każdy fo­to­graf ar­ty­sta po­wi­nien wy­pra­co­wać.”

prof. Grzegorz Przy­bo­rek

20170123_152851

20170123_185416

20170123_192304

20170123_192320

20170123_192339

20170123_192507

IMG_8553

IMG_8556

IMG_8559


Aleksandra TALACHA
Prze­ni­ka­nie

Aleksandra Talacha_001

Aleksandra Talacha_004

Aleksandra Talacha_003

Aleksandra Talacha_002
Kom­po­zy­cje co­dzienne

Aleksandra Talacha_005

Aleksandra Talacha_006

Maria SAMCZUK
Trans­for­ma­cje

Maria Samczuk_002 Maria Samczuk_001