30 sierp­nia Pra­cow­n­ia Fotografii Inter­me­di­al­nej Kat­edry Sztu­ki Mediów po raz kole­jny wzięła udzi­ał w jed­nym z najważniejszych fes­ti­wali fotograficznych, czyli gruz­ińskim Batu­mi Pho­to Days 2019. Po zeszłorocznej doskonale przyjętej głównej wys­taw­ie fes­ti­walu, „Made in Pho­to” w Muzeum sztu­ki Adżarii, w tym roku real­iza­c­je wyróżnionych a przez kapitułę jury fes­ti­walowego artys­tów zostały zaprezen­towane jako odd­zielne wydarze­nie, pro­mu­jące doko­na­nia pra­cowni w zakre­sie per­for­men­su dokamerowego i wybranych real­iza­cji fotograficznych w Con­tem­po­rary Art Space Batu­mi. Udzi­ał w Batu­mi Pho­to Days 2019 był kole­jnym, znaczą­cym rezul­tatem real­i­zowanego przez Ośrodek Kul­tu­ry i Sztu­ki inter­dyscy­pli­narnego, artysty­cznego Pol­sko-Gruz­ińskiego Fes­ti­walu Kul­tu­ry.

Tem­atem tegorocznej edy­cji fes­ti­walu jest „Mir­ror Land”, kon­cepc­ja odnoszą­ca się do fałszy­wych rzeczy­wis­toś­ci, wygen­erowanych przez ostat­nie sytu­acje poli­ty­czne. Wys­tawa ma na celu przy­bliże­nie oso­bistych doświad­czeń artys­tów z całego świa­ta, które posłużą do odzwier­ciedle­nia prob­lemów w ich kra­jach. Te indy­wid­u­alne per­cepc­je i poruszane przez biorą­cych w wys­taw­ie fotografików tem­aty naw­iązu­ją także do głównych prob­lemów, na których sku­pia się Pho­to Days 2019, takich jak niespraw­iedli­wość i fałszy­wa rzeczy­wis­tość wykre­owana przez auto­ry­tarne rządy lub do innych znaczą­cych tak indy­wid­u­al­nych jak i kolek­ty­wnych his­torii, które zmuszą nas do zatrzy­ma­nia się i zas­tanowienia m.in. nad tym, dlaczego jesteśmy tutaj, co może­my zro­bić z naszym życiem i jak przy­czynić się do tego, by świat, w jakim żyje­my, stał się lep­szym miejscem.

Uczest­ni­cy wys­tawy:

Adam SKÓRZEWSKI Riv­er

Ange­li­ka DOLIŃSKA Fuck

Daria ELWART Inter­ac­tion

Ida KWAŚNICA Insta­gram sto­ry [de]mythologization

Justy­na LACH I am get­ting few­er and few­er

Karoli­na PŁANIK Self-affir­ma­tion process

Mar­ta STACHOWSKA Body

Moni­ka WIELGUS Awak­en­ing

Joan­na HARASIUK Tears

Andrzej P. BATOR Gra­tias ago

Aga­ta SZUBA Play­ground