30 sierp­nia Pra­cow­nia Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej Kate­dry Sztu­ki Mediów po raz kolej­ny wzię­ła udział w jed­nym z naj­waż­niej­szych festi­wa­li foto­gra­ficz­nych, czy­li gru­ziń­skim Batu­mi Pho­to Days 2019. Po zeszło­rocz­nej dosko­na­le przy­ję­tej głów­nej wysta­wie festi­wa­lu, „Made in Pho­to” w Muzeum sztu­ki Adża­rii, w tym roku reali­za­cje wyróż­nio­nych a przez kapi­tu­łę jury festi­wa­lo­we­go arty­stów zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne jako oddziel­ne wyda­rze­nie, pro­mu­ją­ce doko­na­nia pra­cow­ni w zakre­sie per­for­men­su doka­me­ro­we­go i wybra­nych reali­za­cji foto­gra­ficz­nych w Con­tem­po­ra­ry Art Spa­ce Batu­mi. Udział w Batu­mi Pho­to Days 2019 był kolej­nym, zna­czą­cym rezul­ta­tem reali­zo­wa­ne­go przez Ośro­dek Kul­tu­ry i Sztu­ki inter­dy­scy­pli­nar­ne­go, arty­stycz­ne­go Pol­sko-Gru­ziń­skie­go Festi­wa­lu Kul­tu­ry.

Tema­tem tego­rocz­nej edy­cji festi­wa­lu jest „Mir­ror Land”, kon­cep­cja odno­szą­ca się do fał­szy­wych rze­czy­wi­sto­ści, wyge­ne­ro­wa­nych przez ostat­nie sytu­acje poli­tycz­ne. Wysta­wa ma na celu przy­bli­że­nie oso­bi­stych doświad­czeń arty­stów z całe­go świa­ta, któ­re posłu­żą do odzwier­cie­dle­nia pro­ble­mów w ich kra­jach. Te indy­wi­du­al­ne per­cep­cje i poru­sza­ne przez bio­rą­cych w wysta­wie foto­gra­fi­ków tema­ty nawią­zu­ją tak­że do głów­nych pro­ble­mów, na któ­rych sku­pia się Pho­to Days 2019, takich jak nie­spra­wie­dli­wość i fał­szy­wa rze­czy­wi­stość wykre­owa­na przez auto­ry­tar­ne rzą­dy lub do innych zna­czą­cych tak indy­wi­du­al­nych jak i kolek­tyw­nych histo­rii, któ­re zmu­szą nas do zatrzy­ma­nia się i zasta­no­wie­nia m.in. nad tym, dla­cze­go jeste­śmy tutaj, co może­my zro­bić z naszym życiem i jak przy­czy­nić się do tego, by świat, w jakim żyje­my, stał się lep­szym miej­scem.

Uczest­ni­cy wysta­wy:

Adam SKÓRZEWSKI River

Ange­li­ka DOLIŃSKA Fuck

Daria ELWART Inte­rac­tion

Ida KWAŚNICA Insta­gram sto­ry [de]mythologization

Justy­na LACH I am get­ting fewer and fewer

Karo­li­na PŁANIK Self-affir­ma­tion pro­cess

Mar­ta STACHOWSKA Body

Moni­ka WIELGUS Awa­ke­ning

Joan­na HARASIUK Tears

Andrzej P. BATOR Gra­tias ago

Aga­ta SZUBA Play­gro­und