Wys­tawa stu­den­tów Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej w Galerii Enter[Photo]Tainment


Oli­wia Droz­dow­icz [fotoo­biekt] „Bezsen­ność”

Pauli­na Gałąz­ka [fotoo­biekt] „Gra tożsamoś­ci”

Oli­wia Howaniec [insta­lac­ja] „Sank­tu­ar­i­um aktów wiary”

Katarzy­na Małek [cykl fotografii] „Jestem taka pięk­na”