Wys­tawa była częś­cią obchodów 35-cio lecia Kat­edry Wiedzy Wiz­ual­nej i 15-sto lecia Kat­edry Sztu­ki Mediów. Moż­na było na niej obe­jrzeć prace archi­walne oraz współczesne. Pokazy­wała przekro­jowo jak ksz­tał­towały się znaczenia, pode­j­mowane przez stu­den­tów tem­aty, wyko­rzysty­wane tech­ni­ki i tech­nolo­gie. Poz­woliła przy­pom­nieć sobie to, zostało zapom­ni­ane i docenić to, co pozostało uni­w­er­salne i niezmi­enne.

Pra­cow­n­ia Fotografii Inter­me­di­al­nej i Dzi­ałań Dokamerowych zaprezen­towała real­iza­c­je absol­wen­tów: Krzyszto­fa Pietr­ka, Mar­ty Gro­chowskiej oraz Alek­sandry Anzorge.

Fot.: Kate­ri­na Kouzmitche­va