Pra­cow­nia Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej
prof. Andrzej P. Ba­tor
as. dr Agata Szuba

Ida Kwaśnica, Ista­gram story [fo­to­obiekt, re­ali­za­cja ekra­nowa]

Da­niel Ku­sak, Mi­ste­rium pa­ra­ar­ty­styczne [foto­obiekt, per­for­mens do­ka­me­rowy]

Martyna Szcze­pa­niak, Błysk [fo­to­obiekt]

Monika Ka­miń­ska, Prze­bu­dze­nie [foto­obiekt, per­for­mens do­ka­me­rowy]