Pra­cow­nia Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej
prof. Andrzej P. Ba­tor
as. dr Agata Szuba

Małgorzata Amarowicz, Od­lot [fo­to­obiekt]

Paweł Ba­ra­now­ski, Por­tret Ka­ta­rzyny w stre­fie kom­fortu [fo­to­obiekt, re­ali­za­cja ekra­nowa]

Aleksandra Kraw­czyk, Sy­ner­gie [fo­to­obiekt, re­ali­za­cja ekra­nowa]