Pra­cow­n­ia Fotografii Inter­me­di­al­nej
prof. Andrzej P. Bator
as. dr Aga­ta Szu­ba

 

 

Mał­gorza­ta Amarow­icz, Odlot [fotoo­biekt]

 

 

Paweł Bara­nows­ki, Portret Katarzyny w stre­fie kom­for­tu [fotoo­biekt, real­iza­c­ja ekra­nowa]

 

 

Alek­san­dra Kraw­czyk, Syn­ergie [fotoo­biekt, real­iza­c­ja ekra­nowa]