Po raz dwu­nasty w galerii Awan­gar­da BWA Wrocław zostały pokazane dyplomy absol­wen­tów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. W tym roku zaprezen­towanych było 13 najlep­szych dyplo­man­tów z każdego wydzi­ału i kierunku uczel­ni m.in. Maria Dow­narow­icz z fotoo­biek­tem Do Przy­tu­le­nia.

Pro­mo­torzy: prof. Andrzej P. Bator i prof. Wiesław Gołuch
kura­tor wys­tawy: Michał Hrisu­lidis
orga­ni­za­tor: Akademia Sztuk Pięknych im. Euge­niusza Gep­per­ta we Wrocław­iu