Po raz dwu­na­sty w gale­rii Awan­gar­da BWA Wro­cław zosta­ły poka­za­ne dyplo­my absol­wen­tów wro­cław­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. W tym roku zapre­zen­to­wa­nych było 13 naj­lep­szych dyplo­man­tów z każ­de­go wydzia­łu i kie­run­ku uczel­ni m.in. Maria Downa­ro­wicz z foto­obiek­tem Do Przy­tu­le­nia.

Pro­mo­to­rzy: prof. Andrzej P. Bator i prof. Wie­sław Gołuch
kura­tor wysta­wy: Michał Hri­su­li­dis
orga­ni­za­tor: Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych im. Euge­niu­sza Gep­per­ta we Wro­cła­wiu