Po raz dwu­na­sty w ga­le­rii Awan­garda BWA Wro­cław zo­stały po­ka­zane dy­plomy ab­sol­wen­tów wro­cław­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. W tym roku za­pre­zen­to­wa­nych było 13 naj­lep­szych dy­plo­man­tów z każ­dego wy­działu i kie­runku uczelni m.in. Maria Downarowicz z fo­to­obiek­tem Do Przy­tu­le­nia.

Pro­mo­to­rzy: prof. Andrzej P. Ba­tor i prof. Wie­sław Go­łuch
ku­ra­tor wy­stawy: Michał Hri­su­li­dis
or­ga­ni­za­tor: Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych im. Eu­ge­niu­sza Gep­perta we Wro­cła­wiu