W dniu 12 paź­dzier­ni­ka 2012 r. zosta­ła otwar­ta wysta­wa Kate­dry Sztu­ki Mediów
w Museum der Foto­gra­fie Gör­litz.

Wysta­wa zaty­tu­ło­wa­na DAMALS HEUTE pre­zen­tu­je pra­ce współ­cze­sne oraz uka­zu­je 40-let­ni roz­wój kate­dry.

 

Na dwóch pię­trach Museum der Foto­gra­fie zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne pra­ce stu­den­tów i wykła­dow­ców Kate­dry Sztu­ki Mediów. Wysta­wa podzie­lo­na jest na dwie czę­ści. Pierw­sza – Made in Pho­to pre­zen­tu­je reali­za­cje foto­gra­ficz­ne, dru­ga cześć – Made in Media pra­ce wyko­na­ne w róż­nych mediach, jak wideo, insta­la­cje inte­rak­tyw­ne, czy ani­ma­cja.

 

Wysta­wa trwa do 23 listo­pa­da 2012 r.

 

W wysta­wie MADE IN PHOTO udział bio­rą:

Joan­na BONDER, Damian CHRISTIDIS, Mag­da­le­na CISOWSKA, Kata­rzy­na DOMŻALSKA, Paweł GRABOWSKI, Artur HUK, Piotr JESZKO, Krzysz­tof JUSZCZAK, Szy­mon KAŁMUCZAK, Jakub KAMIŃSKI, Rafał KWIECIEŃ, Paweł MODZELEWSKI, Dagna NAPIERAŁA, Mał­go­rza­ta NIEGLUJEWICZ, Anna OLECH, Lin­da PARYS, Kon­rad POCHODAJ, Ali­cja SAJKO, Aga­ta SZLACHCIC, Aga­ta SZUBA, Woj­ciech ŚWIERDZEWSKI, Mate­usz TARANOWSKI, Mag­da­le­na WERK-KALINA, Jacek ZYGMUNT

 

oraz

 

Andrzej P. BATOR,, Cze­sław CHWISZCZUK, Dag­ma­ra HODUŃ, Piotr KOMOROWSKI