W dniu 12 paź­dzier­nika 2012 r. zo­stała otwarta wy­stawa Ka­te­dry Sztuki Me­diów
w Mu­seum der Fo­to­gra­fie Gör­litz.

Wy­stawa za­ty­tu­ło­wana DAMALS HEUTE pre­zen­tuje prace współ­cze­sne oraz uka­zuje 40-letni roz­wój ka­te­dry.

Na dwóch pię­trach Mu­seum der Fo­to­gra­fie zo­staną za­pre­zen­to­wane prace stu­den­tów i wy­kła­dow­ców Ka­te­dry Sztuki Me­diów. Wy­stawa po­dzie­lona jest na dwie czę­ści. Pierw­sza – Made in Photo pre­zen­tuje re­ali­za­cje fo­to­gra­ficzne, druga cześć – Made in Me­dia prace wy­ko­nane w róż­nych me­diach, jak wi­deo, in­sta­la­cje in­te­rak­tywne, czy ani­ma­cja.

Wy­stawa trwa do 23 li­sto­pada 2012 r.

W wy­sta­wie MADE IN PHOTO udział biorą:

Joanna BONDER, Damian CHRISTIDIS, Magdalena CISOWSKA, Katarzyna DOMŻALSKA, Paweł GRABOWSKI, Artur HUK, Piotr JESZKO, Krzysztof JUSZCZAK, Szymon KAŁMUCZAK, Jakub KAMIŃSKI, Rafał KWIECIEŃ, Paweł MODZELEWSKI, Dagna NAPIERAŁA, Małgorzata NIEGLUJEWICZ, Anna OLECH, Linda PARYS, Konrad POCHODAJ, Alicja SAJKO, Agata SZLACHCIC, Agata SZUBA, Wojciech ŚWIERDZEWSKI, Mateusz TARANOWSKI, Magdalena WERK-KALINA, Jacek ZYGMUNT

oraz

Andrzej P. BATOR,, Cze­sław CHWISZCZUK, Dagmara HODUŃ, Piotr KOMOROWSKI