W dniach 28 – 30 wrze­śnia 2015 roku w Labo­ra­to­rium Obra­zu Cyfro­we­go odby­ło się semi­na­rium
teo­re­tycz­no-warsz­ta­to­we, któ­re prze­pro­wa­dzi­li
 Marek Nie­sio­będz­ki i Robert Urbań­ski repre­zen­tu­ją­cy fir­mę DICAM.

Labo­ra­to­rium Obra­zu Cyfro­we­go to inte­gral­ny moduł CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII MULTIMEDIALNYCH I DRUKOWYCH (CIT­MiD). Ośro­dek ten reali­zu­je pra­ce arty­stycz­ne, badaw­cze i roz­wo­jo­we okre­ślo­ne pla­na­mi zadań trzech katedr wydzia­ło­wych. Pra­ce reali­zo­wa­ne w CIT­MiD moty­wo­wa­ne są ideą sta­no­wie­nia toż­sa­mo­ści wizu­al­nej, poprzez oddzia­ły­wa­nie na cen­tra kul­tu­ro­we, admi­ni­stra­cyj­ne i gospo­dar­cze. Wła­ści­wo­ści tych doko­nań obej­mu­ją warian­ty języ­ka wizu­al­ne­go, odpo­wied­nie­go dla per­swa­zji, infor­ma­cji, oświa­ty, jak rów­nież uży­te­go w celach este­tycz­nych i w reflek­sji wcho­dzą­cej w zakres nauk huma­ni­stycz­nych, zaś zasto­so­wa­nie wyni­ków badań CIT­MiD umoż­li­wia sze­ro­ko rozu­mia­ną wie­lo­za­da­nio­wość i efek­tyw­ność w tym zakre­sie. CIT­MiD w opar­ciu o dostęp­ne tech­no­lo­gie dzia­ła w kon­fron­ta­cji mię­dzy­na­ro­do­wej.

Na apa­ra­tu­rę nauko­wą Labo­ra­to­rium Obra­zu Cyfro­we­go skła­da­ją się nastę­pu­ją­ce urzą­dze­nia: zin­te­gro­wa­ny sys­tem rów­no­cze­sne­go wyko­rzy­sta­nia w jed­nym pla­nie eks­po­zy­cji hybry­do­wych kamer cyfro­wych SINAR i NIKON, gene­ra­to­rów i oświe­tle­nia wie­lo­tem­pe­ra­tu­ro­we­go, cią­głe­go i wyła­do­waw­cze­go BRONCOLOR, współ­pra­cu­ją­cych ze sta­cją ste­ro­wa­nia, prze­twa­rza­nia i repro­du­ko­wa­nia obra­zu cyfro­we­go EPSON i z jed­nost­ka­mi obli­cze­nio­wy­mi S-iMAC fir­my APPLE. Część zasad­ni­czą cało­ści urzą­dze­nia badaw­cze­go sta­no­wi kame­ra SINAR p3-df (digi­tal focus) z obiek­ty­wa­mi Digi­tal High Reso­lu­tion, wypo­sa­żo­na w sen­sor Sinar­back eXact oraz kom­plet­ny sys­tem oświe­tle­nia BRONCOLOR. Nale­ży pod­kre­ślić, że według danych fir­my DICAM, któ­ra jest wyłącz­nym dys­try­bu­to­rem apa­ra­tu­ry LEICA/SINAR w Pol­sce, Cze­chach i Sło­wa­cji, w wyni­ku reali­za­cji inwe­sty­cji Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­per­ta we Wro­cła­wiu jest dru­gą w Pol­sce insty­tu­cją obok Insty­tu­tu F. Cho­pi­na w War­sza­wie, któ­ra posia­da w dys­po­zy­cji to urzą­dze­nie.

War­tość nauko­wo-badaw­cza tej apa­ra­tu­ry nie pod­le­ga dys­ku­sji – kame­ra SINAR p3-df wypo­sa­żo­na w sen­sor Sinar­back eXact nie posia­da w świe­cie swo­je­go rów­no­rzęd­ne­go odpo­wied­ni­ka. Inno­wa­cyj­ne ste­ro­wa­nie poło­że­niem sen­so­ra w przy­staw­ce Sinar­back eXact pozwa­la na jego prze­miesz­cza­nie w płasz­czyź­nie ostro­ści w obu kie­run­kach pre­cy­zyj­nie o wymiar pixe­la lub poło­wy jego wiel­ko­ści. Reje­stra­cja obra­zu z wyko­rzy­sta­niem tego prze­miesz­cza­nia w czte­rech eks­po­zy­cjach (każ­do­ra­zo­we prze­miesz­cze­nie przy­staw­ki w obu kie­run­kach o wymiar pixe­la) pozwa­la na zare­je­stro­wa­nie natyw­nych war­to­ści wszyst­kich skła­do­wych kolo­ru bez koniecz­no­ści inter­po­la­cji uzy­ska­nych danych. W przy­pad­ku 16-tu eks­po­zy­cji z prze­su­nię­ciem każ­do­ra­zo­wo sen­so­ra o poło­wę wymia­ru pixe­la poza powyż­szą zale­tą prze­miesz­cze­nia daje moż­li­wość uzy­ska­nia 4-rokrot­nie więk­szej roz­dziel­czo­ści zdję­cia bez jego resam­plo­wa­nia. Ponad­to kame­ra SINAR p3-df umoż­li­wia reje­stra­cję obra­zu cyfro­we­go wiel­ko­ści od 11 do 192 mega­pi­xe­li, zawie­ra­ją­ce­go natyw­ną infor­ma­cję o wszyst­kich skła­do­wych RGB dla każ­de­go pixe­la obra­zu, bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia pro­ce­su inter­po­la­cji, czy­li uzu­peł­nia­nia bra­ku­ją­cych danych obar­czo­ny­mi błę­da­mi dany­mi z sąsied­nich pixe­li. Pozwa­la to na uzy­ska­nie obra­zu o tre­ści nie­znie­kształ­co­nej fizycz­nie i kolo­ry­stycz­nie. Sen­so­ry zasto­so­wa­ne w zaku­pio­nej apa­ra­tu­rze (poprzez dyna­mi­kę kon­tra­stu 12-fstop i pełen, rze­czy­wi­sty 16-bito­wy opis każ­dej skła­do­wej kolo­ru) dają jakość i rze­czy­wi­stość odwzo­ro­wa­nia foto­gra­fo­wa­ne­go obiek­tu nie­spo­ty­ka­ną w innych zna­nych wcze­śniej roz­wią­za­niach. Uzy­ska­ne obra­zy są pozba­wio­ne nie­po­żą­da­nych efek­tów takich jak ziar­no emul­sji czy szu­my ter­micz­ne. Sen­sor zapew­nia reje­stra­cję obra­zu w zakre­sie jasno­ści, kon­tra­stu i nasy­ceń kolo­rów prze­kra­cza­ją­ce­go moż­li­wo­ści oka ludz­kie­go, czy­niąc go swo­istym nie­znie­kształ­co­nym zbio­rem archi­wi­za­cyj­nym foto­gra­fo­wa­nej sytu­acji czy obiek­tu. Nato­miast kali­bra­cja rów­no­mier­no­ści odczy­tu eks­po­zy­cji przez sen­sor na pozio­mie poje­dyn­czych pixe­li (czyn­ność doko­ny­wa­na z pozio­mu ope­ra­to­ra / użyt­kow­ni­ka) daje gwa­ran­cję jako­ści i powta­rzal­no­ści uzy­ski­wa­nych obra­zów. Naj­wyż­szej kla­sy obiek­ty­wy pro­fe­sjo­nal­nej serii „Digi­tal High Reso­lu­tion” zapro­jek­to­wa­ne i zop­ty­ma­li­zo­wa­ne do współ­pra­cy z wyso­ko roz­dziel­czy­mi przy­staw­ka­mi cyfro­wy­mi, o roz­dziel­czo­ści oko­ło 300 par linii na mm, gwa­ran­tu­ją uzy­ska­nie obra­zu o ostro­ści nie­wy­ma­ga­ją­cej uży­wa­nia sztucz­ne­go wyostrza­nia zare­je­stro­wa­nych obra­zów, co jest warun­kiem koniecz­nym w przy­pad­ku bez­strat­ne­go pod wzglę­dem jako­ści deta­li powięk­sza­nia zare­je­stro­wa­ne­go obra­zu.

Za nie mniej zaawan­so­wa­ny tech­nicz­nie nale­ży uznać sys­tem gene­ra­to­rów i oświe­tle­nia wie­lo­tem­pe­ra­tu­ro­we­go, cią­głe­go i wyła­do­waw­cze­go BRONCOLOR. Na cha­rak­te­ry­sty­kę tego sys­te­mu skła­da­ją się: inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia w gene­ra­to­rach lamp bły­sko­wych pozwa­la­ją na peł­ną kon­tro­lę, regu­la­cję i uzy­ska­nie peł­nej sta­bi­li­za­cji wszyst­kich istot­nych dla pro­fe­sjo­nal­nej i nauko­wej foto­gra­fii para­me­trów świa­tła (czas trwa­nia bły­sku, tem­pe­ra­tu­ra bar­wy świa­tła, ener­gia bły­sku) oraz nie­stan­dar­do­we roz­wią­za­nia lamp HMI świa­tła cią­głe­go gwa­ran­tu­ją­ce eli­mi­na­cję zja­wi­ska „migo­ta­nia” przy reje­stra­cji do 1000 kla­tek na 1 sekun­dę, co czy­ni to źró­dło świa­tła w peł­ni kom­pa­ty­bil­nym pod wzglę­dem para­me­trów i oprzy­rzą­do­wa­nia z pro­po­no­wa­ny­mi roz­wią­za­nia­mi świa­tła bły­sko­we­go. Zaku­pio­ne lam­py i reflek­to­ry są w sta­nie zapew­nić uzy­ska­nie dowol­nych form oświe­tle­nia wystę­pu­ją­ce­go w rze­czy­wi­sto­ści real­ne­go ist­nie­nia dowol­nych źró­deł świa­tła, a dodat­ko­wo pozwa­la­ją na uzy­ska­nie efek­tu zdję­cia wyko­na­ne­go w świe­tle ultra­fio­le­to­wym bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia szko­dli­we­go dla wzro­ku i orga­ni­zmu oświe­tle­nia emi­tu­ją­ce­go pro­mie­nio­wa­nie UV. Roz­wią­za­nie to sta­no­wi uni­kal­ny sys­tem opra­co­wa­ny do foto­gra­fo­wa­nia obiek­tów i struk­tur nie­wi­docz­nych dla oka ludz­kie­go. Nato­miast róż­no­rod­ność nasa­dek kształ­tu­ją­cych świa­tło daje nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści twór­cze oraz moż­li­wość zasy­mu­lo­wa­nia w warun­kach stu­dyj­nych dowol­nych efek­tów świetl­nych spo­ty­ka­nych w rze­czy­wi­sto­ści.

Całość apa­ra­tu­ry, a więc sys­te­mu reje­stra­cji, oświe­tle­nia, emi­sji obra­zu i jego reje­stra­cji przy uży­ciu współ­pra­cu­ją­cych sta­cji ste­ro­wa­nia, prze­twa­rza­nia i repro­du­ko­wa­nia obra­zu cyfro­we­go EPSON (Sty­lus Pro 11880 + PPEM) i z jed­nost­ka­mi obli­cze­nio­wy­mi iMac Apple  (Reti­na 27’’ 5K 4.0GHz(i7) 32GB/1TB SSD), któ­rych opro­gra­mo­wa­nie kon­tro­l­ne i ste­ru­ją­ce wszyst­ki­mi skła­do­wy­mi zesta­wu, pra­cu­ją­ce na plat­for­mach Mac Os X, daje moż­li­wość ste­ro­wa­nia i zapa­mię­ty­wa­nia, jak rów­nież archi­wi­zo­wa­nia wszyst­kich para­me­trów urzą­dzeń wcho­dzą­cych w skład zesta­wu.