W dni­ach 28 – 30 wrześ­nia 2015 roku w Lab­o­ra­to­ri­um Obrazu Cyfrowego odbyło się sem­i­nar­i­um
teo­re­ty­czno-warsz­ta­towe, które przeprowadzili
 Marek Niesiobędz­ki i Robert Urbańs­ki reprezen­tu­ją­cy fir­mę DICAM.

Lab­o­ra­to­ri­um Obrazu Cyfrowego to inte­gral­ny mod­uł CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII MULTIMEDIALNYCH I DRUKOWYCH (CIT­MiD). Ośrodek ten real­izu­je prace artysty­czne, badaw­cze i roz­wo­jowe określone plana­mi zadań trzech kat­e­dr wydzi­ałowych. Prace real­i­zowane w CIT­MiD moty­wowane są ideą stanowienia tożsamoś­ci wiz­ual­nej, poprzez odd­zi­ały­wanie na cen­tra kul­tur­owe, admin­is­tra­cyjne i gospo­dar­cze. Właś­ci­woś­ci tych dokon­ań obe­j­mu­ją wari­anty języ­ka wiz­ual­nego, odpowied­niego dla per­swazji, infor­ma­cji, oświaty, jak również użytego w celach este­ty­cznych i w reflek­sji wchodzącej w zakres nauk human­isty­cznych, zaś zas­tosowanie wyników badań CIT­MiD umożli­wia sze­roko rozu­mi­aną wielozadan­iowość i efek­ty­wność w tym zakre­sie. CIT­MiD w opar­ciu o dostęp­ne tech­nolo­gie dzi­ała w kon­frontacji między­nar­o­dowej.

Na aparaturę naukową Lab­o­ra­to­ri­um Obrazu Cyfrowego składa­ją się następu­jące urządzenia: zin­te­growany sys­tem równoczes­nego wyko­rzys­ta­nia w jed­nym planie ekspozy­cji hybry­dowych kamer cyfrowych SINAR i NIKON, gen­er­a­torów i oświ­etle­nia wielotem­per­atur­owego, ciągłego i wyład­owaw­czego BRONCOLOR, współpracu­ją­cych ze stacją sterowa­nia, przetwarza­nia i repro­dukowa­nia obrazu cyfrowego EPSON i z jed­nos­tka­mi obliczeniowy­mi S-iMAC firmy APPLE. Część zasad­niczą całoś­ci urządzenia badaw­czego stanowi kam­era SINAR p3-df (dig­i­tal focus) z obiek­ty­wa­mi Dig­i­tal High Res­o­lu­tion, wyposażona w sen­sor Sinar­back eXact oraz kom­plet­ny sys­tem oświ­etle­nia BRONCOLOR. Należy pod­kreślić, że według danych firmy DICAM, która jest wyłącznym dys­try­b­u­torem aparatu­ry LEICA/SINAR w Polsce, Czechach i Słowacji, w wyniku real­iza­cji inwest­y­cji Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gep­per­ta we Wrocław­iu jest drugą w Polsce insty­tucją obok Insty­tu­tu F. Chopina w Warsza­w­ie, która posi­a­da w dys­pozy­cji to urządze­nie.

Wartość naukowo-badaw­cza tej aparatu­ry nie podle­ga dyskusji – kam­era SINAR p3-df wyposażona w sen­sor Sinar­back eXact nie posi­a­da w świecie swo­jego równorzęd­nego odpowied­ni­ka. Innowa­cyjne sterowanie położe­niem sen­so­ra w przys­taw­ce Sinar­back eXact pozwala na jego przemieszczanie w płaszczyźnie ostroś­ci w obu kierunk­ach pre­cyzyjnie o wymi­ar pix­ela lub połowy jego wielkoś­ci. Rejes­trac­ja obrazu z wyko­rzys­taniem tego przemieszcza­nia w czterech ekspozy­c­jach (każ­do­ra­zowe przemieszcze­nie przys­taw­ki w obu kierunk­ach o wymi­ar pix­ela) pozwala na zare­je­strowanie naty­wnych wartoś­ci wszys­t­kich skład­owych koloru bez koniecznoś­ci inter­po­lacji uzyskanych danych. W przy­pad­ku 16-tu ekspozy­cji z prze­sunię­ciem każ­do­ra­zowo sen­so­ra o połowę wymi­aru pix­ela poza powyższą zaletą przemieszczenia daje możli­wość uzyska­nia 4-rokrot­nie więk­szej rozdziel­czoś­ci zdję­cia bez jego resam­plowa­nia. Pon­ad­to kam­era SINAR p3-df umożli­wia rejes­trację obrazu cyfrowego wielkoś­ci od 11 do 192 megapix­eli, zaw­ier­a­jącego naty­wną infor­ma­cję o wszys­t­kich skład­owych RGB dla każdego pix­ela obrazu, bez koniecznoś­ci stosowa­nia pro­ce­su inter­po­lacji, czyli uzu­peł­ni­a­nia braku­ją­cych danych obar­c­zony­mi błę­da­mi dany­mi z sąsied­nich pix­eli. Pozwala to na uzyskanie obrazu o treś­ci niezniek­sz­tał­conej fizy­cznie i kolorysty­cznie. Sen­so­ry zas­tosowane w zaku­pi­onej aparaturze (poprzez dynamikę kon­trastu 12-fstop i pełen, rzeczy­wisty 16-bitowy opis każdej skład­owej koloru) dają jakość i rzeczy­wis­tość odw­zorowa­nia fotografowanego obiek­tu niespo­tykaną w innych znanych wcześniej rozwiąza­ni­ach. Uzyskane obrazy są pozbaw­ione niepożą­danych efek­tów takich jak ziarno emul­sji czy szumy ter­miczne. Sen­sor zapew­nia rejes­trację obrazu w zakre­sie jas­noś­ci, kon­trastu i nasyceń kolorów przekracza­jącego możli­woś­ci oka ludzkiego, czyniąc go swoistym niezniek­sz­tał­conym zbiorem archi­wiz­a­cyjnym fotografowanej sytu­acji czy obiek­tu. Nato­mi­ast kali­brac­ja równomier­noś­ci odczy­tu ekspozy­cji przez sen­sor na poziomie poje­dynczych pix­eli (czyn­ność dokony­wana z poziomu oper­a­to­ra / użytkown­i­ka) daje gwarancję jakoś­ci i pow­tarzal­noś­ci uzyski­wanych obrazów. Najwyższej klasy obiek­ty­wy pro­fesjon­al­nej serii „Dig­i­tal High Res­o­lu­tion” zapro­jek­towane i zop­ty­mal­i­zowane do współpra­cy z wysoko rozdziel­czy­mi przys­tawka­mi cyfrowy­mi, o rozdziel­czoś­ci około 300 par linii na mm, gwaran­tu­ją uzyskanie obrazu o ostroś­ci niewyma­ga­jącej uży­wa­nia sztucznego wyostrza­nia zare­je­strowanych obrazów, co jest warunk­iem koniecznym w przy­pad­ku bezs­trat­nego pod wzglę­dem jakoś­ci detali pow­ięk­sza­nia zare­je­strowanego obrazu.

Za nie mniej zaawan­sowany tech­nicznie należy uznać sys­tem gen­er­a­torów i oświ­etle­nia wielotem­per­atur­owego, ciągłego i wyład­owaw­czego BRONCOLOR. Na charak­terystykę tego sys­te­mu składa­ją się: innowa­cyjne rozwiąza­nia w gen­er­a­torach lamp błyskowych pozwala­ją na pełną kon­trolę, reg­u­lację i uzyskanie pełnej sta­bi­liza­cji wszys­t­kich istot­nych dla pro­fesjon­al­nej i naukowej fotografii para­metrów światła (czas trwa­nia błysku, tem­per­atu­ra bar­wy światła, ener­gia błysku) oraz nie­s­tandar­d­owe rozwiąza­nia lamp HMI światła ciągłego gwaran­tu­jące elim­i­nację zjawiska „mig­ota­nia” przy rejes­tracji do 1000 klatek na 1 sekundę, co czyni to źródło światła w pełni kom­paty­bil­nym pod wzglę­dem para­metrów i oprzyrzą­dowa­nia z pro­ponowany­mi rozwiąza­ni­a­mi światła błyskowego. Zaku­pi­one lampy i reflek­to­ry są w stanie zapewnić uzyskanie dowol­nych form oświ­etle­nia wys­tępu­jącego w rzeczy­wis­toś­ci real­nego ist­nienia dowol­nych źródeł światła, a dodatkowo pozwala­ją na uzyskanie efek­tu zdję­cia wyko­nanego w świ­etle ultra­fi­o­le­towym bez koniecznoś­ci stosowa­nia szkodli­wego dla wzroku i orga­niz­mu oświ­etle­nia emi­tu­jącego promieniowanie UV. Rozwiązanie to stanowi unikalny sys­tem opra­cow­any do fotografowa­nia obiek­tów i struk­tur niewidocznych dla oka ludzkiego. Nato­mi­ast różnorod­ność nasadek ksz­tał­tu­ją­cych światło daje nieogranic­zone możli­woś­ci twór­cze oraz możli­wość zasy­mu­lowa­nia w warunk­ach studyjnych dowol­nych efek­tów świ­etl­nych spo­tykanych w rzeczy­wis­toś­ci.

Całość aparatu­ry, a więc sys­te­mu rejes­tracji, oświ­etle­nia, emisji obrazu i jego rejes­tracji przy uży­ciu współpracu­ją­cych stacji sterowa­nia, przetwarza­nia i repro­dukowa­nia obrazu cyfrowego EPSON (Sty­lus Pro 11880 + PPEM) i z jed­nos­tka­mi obliczeniowy­mi iMac Apple  (Reti­na 27’’ 5K 4.0GHz(i7) 32GB/1TB SSD), których opro­gramowanie kon­trolne i steru­jące wszys­tki­mi skład­owy­mi zestawu, pracu­jące na plat­for­ma­ch Mac Os X, daje możli­wość sterowa­nia i zapamię­ty­wa­nia, jak również archi­wiz­owa­nia wszys­t­kich para­metrów urządzeń wchodzą­cych w skład zestawu.