W dniach 28 – 30 wrze­śnia 2015 roku w La­bo­ra­to­rium Ob­razu Cy­fro­wego od­było się se­mi­na­rium teoretyczno-warsztatowe, które prze­pro­wa­dzili Ma­rek Nie­sio­będzki i Ro­bert Urbań­ski re­pre­zen­tu­jący firmę DICAM.

La­bo­ra­to­rium Ob­razu Cy­fro­wego to in­te­gralny mo­duł CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII MULTIMEDIALNYCH I DRUKOWYCH (CIT­MiD). Ośro­dek ten re­ali­zuje prace ar­ty­styczne, ba­daw­cze i roz­wo­jowe okre­ślone pla­nami za­dań trzech ka­tedr wy­dzia­ło­wych. Prace re­ali­zo­wane w CIT­MiD mo­ty­wo­wane są ideą sta­no­wie­nia toż­sa­mo­ści wi­zu­al­nej, po­przez od­dzia­ły­wa­nie na cen­tra kul­tu­rowe, ad­mi­ni­stra­cyjne i go­spo­dar­cze. Wła­ści­wo­ści tych do­ko­nań obej­mują wa­rianty ję­zyka wi­zu­al­nego, od­po­wied­niego dla per­swa­zji, in­for­ma­cji, oświaty, jak rów­nież uży­tego w ce­lach es­te­tycz­nych i w re­flek­sji wcho­dzą­cej w za­kres nauk hu­ma­ni­stycz­nych, zaś za­sto­so­wa­nie wy­ni­ków ba­dań CIT­MiD umoż­li­wia sze­roko ro­zu­mianą wie­lo­za­da­nio­wość i efek­tyw­ność w tym za­kre­sie. CIT­MiD w opar­ciu o do­stępne tech­no­lo­gie działa w kon­fron­ta­cji mię­dzy­na­ro­do­wej.

Na apa­ra­turę na­ukową La­bo­ra­to­rium Ob­razu Cy­fro­wego skła­dają się na­stę­pu­jące urzą­dze­nia: zin­te­gro­wany sys­tem rów­no­cze­snego wy­ko­rzy­sta­nia w jed­nym pla­nie eks­po­zy­cji hy­bry­do­wych ka­mer cy­fro­wych SINAR i NIKON, ge­ne­ra­to­rów i oświe­tle­nia wie­lo­tem­pe­ra­tu­ro­wego, cią­głego i wy­ła­do­waw­czego BRONCOLOR, współ­pra­cu­ją­cych ze sta­cją ste­ro­wa­nia, prze­twa­rza­nia i re­pro­du­ko­wa­nia ob­razu cy­fro­wego EPSON i z jed­nost­kami ob­li­cze­nio­wymi S-iMAC firmy APPLE. Część za­sad­ni­czą ca­ło­ści urzą­dze­nia ba­daw­czego sta­nowi ka­mera SINAR p3-df (di­gi­tal fo­cus) z obiek­ty­wami Di­gi­tal High Re­so­lu­tion, wy­po­sa­żona w sen­sor Si­nar­back eXact oraz kom­pletny sys­tem oświe­tle­nia BRONCOLOR. Na­leży pod­kre­ślić, że we­dług da­nych firmy DICAM, która jest wy­łącz­nym dys­try­bu­to­rem apa­ra­tury LEICA/SINAR w Pol­sce, Cze­chach i Sło­wa­cji, w wy­niku realizacji in­we­sty­cji Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­perta we Wro­cła­wiu jest drugą w Pol­sce in­sty­tu­cją obok In­sty­tutu F. Cho­pina w War­sza­wie, która po­siada w dys­po­zy­cji to urzą­dze­nie.

War­tość naukowo-badawcza tej apa­ra­tury nie pod­lega dys­ku­sji – ka­mera SINAR p3-df wy­po­sa­żona w sen­sor Si­nar­back eXact nie po­siada w świe­cie swo­jego rów­no­rzęd­nego od­po­wied­nika. In­no­wa­cyjne ste­ro­wa­nie po­ło­że­niem sen­sora w przy­stawce Si­nar­back eXact po­zwala na jego prze­miesz­cza­nie w płasz­czyź­nie ostro­ści w obu kie­run­kach pre­cy­zyj­nie o wy­miar pi­xela lub po­łowy jego wiel­ko­ści. Re­je­stra­cja ob­razu z wy­ko­rzy­sta­niem tego prze­miesz­cza­nia w czte­rech eks­po­zy­cjach (każ­do­ra­zowe prze­miesz­cze­nie przy­stawki w obu kie­run­kach o wy­miar pi­xela) po­zwala na za­re­je­stro­wa­nie na­tyw­nych war­to­ści wszyst­kich skła­do­wych ko­loru bez ko­niecz­no­ści in­ter­po­la­cji uzy­ska­nych da­nych. W przy­padku 16-tu eks­po­zy­cji z prze­su­nię­ciem każ­do­ra­zowo sen­sora o po­łowę wy­miaru pi­xela poza po­wyż­szą za­letą prze­miesz­cze­nia daje moż­li­wość uzy­ska­nia 4-rokrotnie więk­szej roz­dziel­czo­ści zdję­cia bez jego re­sam­plo­wa­nia. Po­nadto ka­mera SINAR p3-df umoż­li­wia re­je­stra­cję ob­razu cy­fro­wego wiel­ko­ści od 11 do 192 me­ga­pi­xeli, za­wie­ra­ją­cego na­tywną in­for­ma­cję o wszyst­kich skła­do­wych RGB dla każ­dego pi­xela ob­razu, bez ko­niecz­no­ści sto­so­wa­nia pro­cesu in­ter­po­la­cji, czyli uzu­peł­nia­nia bra­ku­ją­cych da­nych obar­czo­nymi błę­dami da­nymi z są­sied­nich pi­xeli. Po­zwala to na uzy­ska­nie ob­razu o tre­ści nie­znie­kształ­co­nej fi­zycz­nie i ko­lo­ry­stycz­nie. Sen­sory za­sto­so­wane w za­ku­pio­nej apa­ra­tu­rze (po­przez dy­na­mikę kon­tra­stu 12-fstop i pe­łen, rze­czy­wi­sty 16-bitowy opis każ­dej skła­do­wej ko­loru) dają ja­kość i rze­czy­wi­stość od­wzo­ro­wa­nia fo­to­gra­fo­wa­nego obiektu nie­spo­ty­kaną w in­nych zna­nych wcze­śniej roz­wią­za­niach. Uzy­skane ob­razy są po­zba­wione nie­po­żą­da­nych efek­tów ta­kich jak ziarno emul­sji czy szumy ter­miczne. Sen­sor za­pew­nia re­je­stra­cję ob­razu w za­kre­sie ja­sno­ści, kon­tra­stu i na­sy­ceń ko­lo­rów prze­kra­cza­ją­cego moż­li­wo­ści oka ludz­kiego, czy­niąc go swo­istym nie­znie­kształ­co­nym zbio­rem ar­chi­wi­za­cyj­nym fo­to­gra­fo­wa­nej sy­tu­acji czy obiektu. Na­to­miast ka­li­bra­cja rów­no­mier­no­ści od­czytu eks­po­zy­cji przez sen­sor na po­zio­mie po­je­dyn­czych pi­xeli (czyn­ność do­ko­ny­wana z po­ziomu ope­ra­tora / użyt­kow­nika) daje gwa­ran­cję ja­ko­ści i po­wta­rzal­no­ści uzy­ski­wa­nych ob­ra­zów. Naj­wyż­szej klasy obiek­tywy pro­fe­sjo­nal­nej se­rii „Di­gi­tal High Re­so­lu­tion” za­pro­jek­to­wane i zop­ty­ma­li­zo­wane do współ­pracy z wy­soko roz­dziel­czymi przy­staw­kami cy­fro­wymi, o roz­dziel­czo­ści około 300 par li­nii na mm, gwa­ran­tują uzy­ska­nie ob­razu o ostro­ści nie­wy­ma­ga­ją­cej uży­wa­nia sztucz­nego wy­ostrza­nia za­re­je­stro­wa­nych ob­ra­zów, co jest wa­run­kiem ko­niecz­nym w przy­padku bez­strat­nego pod wzglę­dem ja­ko­ści de­tali po­więk­sza­nia za­re­je­stro­wa­nego ob­razu.

Za nie mniej za­awan­so­wany tech­nicz­nie na­leży uznać sys­tem ge­ne­ra­to­rów i oświe­tle­nia wie­lo­tem­pe­ra­tu­ro­wego, cią­głego i wy­ła­do­waw­czego BRONCOLOR. Na cha­rak­te­ry­stykę tego sys­temu skła­dają się: in­no­wa­cyjne roz­wią­za­nia w ge­ne­ra­to­rach lamp bły­sko­wych po­zwa­lają na pełną kon­trolę, re­gu­la­cję i uzy­ska­nie peł­nej sta­bi­li­za­cji wszyst­kich istot­nych dla pro­fe­sjo­nal­nej i na­uko­wej fo­to­gra­fii pa­ra­me­trów świa­tła (czas trwa­nia bły­sku, tem­pe­ra­tura barwy świa­tła, ener­gia bły­sku) oraz nie­stan­dar­dowe roz­wią­za­nia lamp HMI świa­tła cią­głego gwa­ran­tu­jące eli­mi­na­cję zja­wi­ska „mi­go­ta­nia” przy re­je­stra­cji do 1000 kla­tek na 1 se­kundę, co czyni to źró­dło świa­tła w pełni kom­pa­ty­bil­nym pod wzglę­dem pa­ra­me­trów i oprzy­rzą­do­wa­nia z pro­po­no­wa­nymi roz­wią­za­niami świa­tła bły­sko­wego. Za­ku­pione lampy i re­flek­tory są w sta­nie za­pew­nić uzy­ska­nie do­wol­nych form oświe­tle­nia wy­stę­pu­ją­cego w rze­czy­wi­sto­ści re­al­nego ist­nie­nia do­wol­nych źró­deł świa­tła, a do­dat­kowo po­zwa­lają na uzy­ska­nie efektu zdję­cia wy­ko­na­nego w świe­tle ul­tra­fio­le­to­wym bez ko­niecz­no­ści sto­so­wa­nia szko­dli­wego dla wzroku i or­ga­ni­zmu oświe­tle­nia emi­tu­ją­cego pro­mie­nio­wa­nie UV. Roz­wią­za­nie to sta­nowi uni­kalny sys­tem opra­co­wany do fo­to­gra­fo­wa­nia obiek­tów i struk­tur nie­wi­docz­nych dla oka ludz­kiego. Na­to­miast róż­no­rod­ność na­sa­dek kształ­tu­ją­cych świa­tło daje nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści twór­cze oraz moż­li­wość za­sy­mu­lo­wa­nia w wa­run­kach stu­dyj­nych do­wol­nych efek­tów świetl­nych spo­ty­ka­nych w rze­czy­wi­sto­ści.

Ca­łość apa­ra­tury, a więc sys­temu re­je­stra­cji, oświe­tle­nia, emi­sji ob­razu i jego re­je­stra­cji przy uży­ciu współ­pra­cu­ją­cych sta­cji ste­ro­wa­nia, prze­twa­rza­nia i re­pro­du­ko­wa­nia ob­razu cy­fro­wego EPSON (Sty­lus Pro 11880 + PPEM) i z jed­nost­kami ob­li­cze­nio­wymi iMac Ap­ple (Re­tina 27’’ 5K 4.0GHz(i7) 32GB/1TB SSD), któ­rych opro­gra­mo­wa­nie kon­tro­lne i ste­ru­jące wszyst­kimi skła­do­wymi ze­stawu, pra­cu­jące na plat­for­mach Mac Os X, daje moż­li­wość ste­ro­wa­nia i za­pa­mię­ty­wa­nia, jak rów­nież ar­chi­wi­zo­wa­nia wszyst­kich pa­ra­me­trów urzą­dzeń wcho­dzą­cych w skład ze­stawu.