Se­mi­na­ria są re­ali­zo­wane we­dług no­wego au­tor­skiego pro­gramu Ursa Re­chera, pre­zen­to­wane sa w Pol­sce po raz pierw­szy. Uka­zują efek­towne tech­niki oświe­tla­nia świa­tłem bły­sko­wym, cią­głym i mie­sza­nym. Użyte zo­stały naj­now­sze tech­no­lo­gie z oferty Bron­co­lor, w tym kom­pakty Si­ros (stu­dyjne i mo­bilne) z róż­nymi mo­dy­fi­ka­to­rami, w tym re­flek­to­rami Para.

https://dicam.pl/
https://www.facebook.com/dicampl/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/hasselbladpl/