Sem­i­nar­ia są real­i­zowane według nowego autorskiego pro­gra­mu Ursa Rechera, prezen­towane sa w Polsce po raz pier­wszy. Ukazu­ją efek­towne tech­ni­ki oświ­et­la­nia światłem błyskowym, ciągłym i mieszanym. Użyte zostały najnowsze tech­nolo­gie z ofer­ty Bron­col­or, w tym kom­pak­ty Siros (studyjne i mobilne) z różny­mi mody­fika­tora­mi, w tym reflek­tora­mi Para.

https://dicam.pl/
https://www.facebook.com/dicampl/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/hasselbladpl/