Semi­na­ria są reali­zo­wa­ne według nowe­go autor­skie­go pro­gra­mu Ursa Reche­ra, pre­zen­to­wa­ne sa w Pol­sce po raz pierw­szy. Uka­zu­ją efek­tow­ne tech­ni­ki oświe­tla­nia świa­tłem bły­sko­wym, cią­głym i mie­sza­nym. Uży­te zosta­ły naj­now­sze tech­no­lo­gie z ofer­ty Bron­co­lor, w tym kom­pak­ty Siros (stu­dyj­ne i mobil­ne) z róż­ny­mi mody­fi­ka­to­ra­mi, w tym reflek­to­ra­mi Para.

https://dicam.pl/
https://www.facebook.com/dicampl/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/hasselbladpl/