Dia­log wewnętrzny jest for­mą doświad­czenia antropo­log­icznego, umożli­wia­jącego eksplo­rację włas­nej tożsamoś­ci. Ów dia­log prze­jaw­ia się w „głośnym myśle­niu”, ale również w wypowiada­niu się w imie­niu różnych osób oraz prowadze­niu z nimi kon­wer­sacji o charak­terze egzys­tenc­jal­nym – bard­zo częs­to przy­biera on for­mę dyskusji z wyimag­i­nowanym rozmów­cą. W przy­pad­ku Mar­ty Sta­chowskiej, w cyk­lu fotografii Dia­log wewnętrzny, rolę rozmów­cy pełni kam­era fil­mowa, której Autor­ka powierza intym­ną reflek­sję na tem­at jej doświad­czenia bycia w świecie.

Kat­e­go­ryzu­jąc, ale i porównu­jąc poszczególne zdarzenia, Sta­chows­ka poszuku­je w nich ogól­nych prawd, możli­wych rozwiązań i sposobów  efek­ty­wnego i satys­fakcjonu­jącego  usy­tuowa­nia się w rzeczy­wis­toś­ci. Zatem ten specy­ficzny dia­log artys­t­ki sta­je się istot­ną for­mą wyjś­cia z odczuwanej zewnętrznej i wewnętrznej represji. Ta niezwyk­le gwał­tow­na nar­rac­ja, częs­to chao­ty­cz­na, irracjon­al­na i illog­icz­na sta­je się sceną prezen­tacji jej przeżyć, które nieoczeki­wanie jaw­ią się jako nieza­leżne, a w każdym razie czer­piące swą siłę same z siebie. Każdej z tych reflek­sji towarzyszą konkretne reakc­je emocjon­alne, a  opisy­wane przez Sta­chowską sytu­acje sta­ją się punk­tem wyjś­cia dla coraz to nowych odniesień  uczu­ciowych i intelek­tu­al­nych. Mar­ta Sta­chows­ka stara się być w tym per­for­men­sie szcz­era, możli­wie bezstron­na, a swo­je spostrzeże­nia osadzać w rzeczy­wis­toś­ci.

Cykl auto­portretów stanowi zatem próbę zobra­zowa­nia dwois­toś­ci ludzkiej natu­ry, a więc i zma­gań z włas­ny­mi emoc­ja­mi. Zaprezen­towana sek­wenc­ja skła­da się z wyimków najbardziej ekspresyjnych frag­men­tów zapisu wideo, od emocjon­al­nego poruszenia poprzez kathar­sis, aż po uko­je­nie. Dia­log wewnętrzny, ukazu­jąc dual­ność i niejed­noz­naczność ludzkiej natu­ry, ma więc i charak­ter ter­apeu­ty­czny i – co niem­niej ważne – stanowi udaną próbę zobra­zowa­nia uni­w­er­sal­nego sporu wewnętrznego,  jaki toczą z sobą jed­nos­t­ki szczegól­nie wrażli­we.

Kura­tor: Aga­ta Szu­ba