Zapra­sza­my do lek­tu­ry 73 nume­ru Pisma Arty­stycz­ne­go For­mat, w któ­rym po raz kolej­ny opu­bli­ko­wa­ny został tekst poświę­co­ny ini­cja­ty­wie Made in Pho­to!

Oprócz tek­stu “Made in Pho­to” autor­stwa Pana Mar­ka Śnie­ciń­skie­go, poja­wił się tam rów­nież esej Pana Andrze­ja Więc­kow­skie­go.

 

14095817_1351678641528383_8886777573326763834_n

Okład­ka: Tomasz Pie­trek, Kobie­ta zmien­ną bywa, 2016, tech­ni­ka wła­sna

format-73-8

format-73-9

format-73-10

format-73-12

format-73-14

format-73-15

format-73-16

format-73-18

format-73-91

format-73-92

format-73-94

format-73-95