Za­pra­szamy do lek­tury 73 nu­meru Pi­sma Ar­ty­stycz­nego For­mat, w któ­rym po raz ko­lejny opu­bli­ko­wany zo­stał tekst po­świę­cony ini­cja­ty­wie Made in Photo!

Oprócz tek­stu “Made in Photo” au­tor­stwa Pana Marka Śnie­ciń­skiego, po­ja­wił się tam rów­nież esej Pana An­drzeja Więc­kow­skiego.

14095817_1351678641528383_8886777573326763834_n

Okładka: Tomasz Pietrek, Ko­bieta zmienną bywa, 2016, tech­nika wła­sna

format-73-8

format-73-9

format-73-10

format-73-12

format-73-14

format-73-15

format-73-16

format-73-18

format-73-91

format-73-92

format-73-94

format-73-95