* WRO in WAW

Ga­le­ria SPOKOJNA, Wy­dział Sztuki Me­diów ASP w War­sza­wie,

28 paż­dzier­nika – 18 li­sto­pada 2016;

* WAW in WRO

Ga­le­ria Pho­to­Zona, Ośro­dek Kul­tury i Sztuki we Wro­cła­wiu,

10 – 23 li­sto­pada 2016;

Ga­le­ria Enter[PHOTO]tainment, ASP – CSU.CI we Wro­cła­wiu,

10 li­sto­pada – 9 grud­nia 2016.

W ob­rę­bie trzech pre­zen­ta­cji bę­dzie można oglą­dać prace ab­sol­wen­tów i stu­den­tów z Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu i w War­sza­wie. Wy­stawy sta­no­wią efekt współ­pracy Pra­­cowni Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej Ka­te­dry Sztuki Me­diów (prof. Andrzej P. Ba­tor, as. Agata Szuba) z Pra­cow­nią Nar­ra­cji Fo­to­gra­ficz­nej Wy­działu Sztuki Me­diów (prof. Prot Jar­nusz­kie­wicz, as. Magdalena Mo­ra­wik) we współ­pracy z Pra­cow­nią Tech­nik Fo­to­gra­fii prof. Ma­riu­sza Wi­de­ryń­skiego. Obie pra­cow­nie re­ali­zują wspól­nie pro­jekt ba­daw­czy Kre­acyjne, in­sce­ni­za­cyjne i in­ter­me­dialne cechy realizacji fotomedialnych.

Wy­da­rze­nie jest wpi­sane w har­mo­no­gram mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji Me­tody i wy­zwa­nia we współ­cze­snej dy­dak­tyce sztuk wi­zu­al­nych. Kon­tek­sty tra­dy­cji ob­ra­zo­wa­nia.

W wy­sta­wie udział biorą:

Małgorzata AMAROWICZ
Aleksandra ANZORGE
Aleksandra BEŁZ-RAJTAK
Ewa BUCHTA
Maria DOWNAROWICZ
Adriana MISIEK
Krzysztof PIETREK
Irmina RUSICKA
Nadia ISSA
Kuba MOZOLEWSKI
Laura OCIEPA
Monika PŁUSA
Marta POCIECHA
Artur PRYMON
Flávia RODRIGUES PIĄTKIEWICZ
Dominik TKACZYK
Julia KARASIEWICZ

Ga­le­ria SPOKOJNA, Wy­dział Sztuki Me­diów ASP w War­sza­wie

001

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

dsc01482

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

dsc01559

dsc01573

Ga­le­ria Pho­to­Zona, Ośro­dek Kul­tury i Sztuki we Wro­cła­wiu

kuba-mozolewski-fotografia-z-serii-_przenikanie_

Kuba MOZOLEWSKI

artur-prymon-fotografia-z-serii_kwiecien-maj-2016_

Artur PRYMON

laura-ociepa-fotografia-z-serii-_czlowiek-w-przestrzeni_

Laura OCIEPA

marta-pociecha-fotografia-z-serii-_hologram_

Marta POCIECHA

Ga­le­ria Enter[PHOTO]tainment, ASP – CSU.CI we Wro­cła­wiu

unnamed-4

Agata KRYŚ

unnamed-1

Dominik TKACZYK

unnamed

Nadia ISSA

unnamed-3

Monika PŁUSA

unnamed-2

Julia KARASIEWICZ

unnamed-6

Flávia RODRIQUEZ PIĄTKIEWICZ

Ga­le­ria Pho­to­Zona, Ośro­dek Kul­tury i Sztuki we Wro­cła­wiu
Ga­le­ria Enter[PHOTO]tainment, ASP – CSU.CI we Wro­cła­wiu

_dsc9504

_dsc9505

_dsc9509

_dsc9510

_dsc9512

_dsc9514

_dsc9515

_dsc9518

_dsc9521

_dsc9524

_dsc9526

_dsc9527

_dsc9528

_dsc9530

_dsc9537

_dsc9541

_dsc9542

_dsc9543

_dsc9544

_dsc9549

_dsc9554

_dsc9556

unnamed-1