* WRO in WAW

Gale­ria SPOKOJNA, Wydzi­ał Sztu­ki Mediów ASP w Warsza­w­ie,

28 pażdzierni­ka – 18 listopa­da 2016;

* WAW in WRO

Gale­ria Pho­to­Zona, Ośrodek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu,

10 – 23 listopa­da 2016;

Gale­ria Enter[PHOTO]tainment, ASP – CSU.CI we Wrocław­iu,

10 listopa­da – 9 grud­nia 2016.

W obrę­bie trzech prezen­tacji będzie moż­na oglą­dać prace absol­wen­tów i stu­den­tów z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocław­iu i w Warsza­w­ie. Wys­tawy stanow­ią efekt współpra­cy Pra­­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej Kat­edry Sztu­ki Mediów (prof. Andrzej P. Bator, as. Aga­ta Szu­ba) z Pra­cown­ią Nar­racji Fotograficznej Wydzi­ału Sztu­ki Mediów (prof. Prot Jar­nuszkiewicz, as. Mag­dale­na Morawik) we współpra­cy z Pra­cown­ią Tech­nik Fotografii prof. Mar­iusza Wideryńskiego. Obie pra­cown­ie real­izu­ją wspól­nie pro­jekt badaw­czy Krea­cyjne, insc­eniza­cyjne i inter­me­di­alne cechy real­iza­cji foto­me­di­al­nych.

Wydarze­nie jest wpisane w har­mono­gram między­nar­o­dowej kon­fer­encji Metody i wyzwa­nia we współczes­nej dydak­tyce sztuk wiz­ual­nych. Kon­tek­sty trady­cji obra­zowa­nia.

W wys­taw­ie udzi­ał biorą:

Mał­gorza­ta AMAROWICZ
Alek­san­dra ANZORGE
Alek­san­dra BEŁZ-RAJTAK
Ewa BUCHTA
Maria DOWNAROWICZ
Adri­ana MISIEK
Krzysztof PIETREK
Irmi­na RUSICKA
Nadia ISSA
Kuba MOZOLEWSKI
Lau­ra OCIEPA
Moni­ka PŁUSA
Mar­ta POCIECHA
Artur PRYMON
Flávia RODRIGUES PIĄTKIEWICZ
Dominik TKACZYK
Julia KARASIEWICZ

 

Gale­ria SPOKOJNA, Wydzi­ał Sztu­ki Mediów ASP w Warsza­w­ie

001

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

dsc01482

15

16

 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

dsc01559

dsc01573

 

 

Gale­ria Pho­to­Zona, Ośrodek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu

kuba-mozolewski-fotografia-z-serii-_przenikanie_

Kuba MOZOLEWSKI

artur-prymon-fotografia-z-serii_kwiecien-maj-2016_

Artur PRYMON

 

laura-ociepa-fotografia-z-serii-_czlowiek-w-przestrzeni_

Lau­ra OCIEPA

 

marta-pociecha-fotografia-z-serii-_hologram_

Mar­ta POCIECHA

 

Gale­ria Enter[PHOTO]tainment, ASP – CSU.CI we Wrocław­iu

unnamed-4

Aga­ta KRYŚ

 

unnamed-1

Dominik TKACZYK

 

unnamed

Nadia ISSA

 

unnamed-3

Moni­ka PŁUSA

 

unnamed-2

Julia KARASIEWICZ

 

unnamed-6

Flávia RODRIQUEZ PIĄTKIEWICZ

 

 

Gale­ria Pho­to­Zona, Ośrodek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu
Gale­ria Enter[PHOTO]tainment, ASP – CSU.CI we Wrocław­iu

 

 

_dsc9504

_dsc9505

_dsc9509

_dsc9510

_dsc9512

_dsc9514

_dsc9515

_dsc9518

_dsc9521

_dsc9524

_dsc9526

_dsc9527

_dsc9528

_dsc9530

_dsc9537

_dsc9541

_dsc9542

_dsc9543

_dsc9544

_dsc9549

_dsc9554

_dsc9556

unnamed-1