* WRO in WAW

Gale­ria SPOKOJNA, Wydział Sztu­ki Mediów ASP w War­sza­wie,

28 paż­dzier­ni­ka – 18 listo­pa­da 2016;

* WAW in WRO

Gale­ria Pho­to­Zo­na, Ośro­dek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu,

10 – 23 listo­pa­da 2016;

Gale­ria Enter[PHOTO]tainment, ASP – CSU.CI we Wro­cła­wiu,

10 listo­pa­da – 9 grud­nia 2016.

W obrę­bie trzech pre­zen­ta­cji będzie moż­na oglą­dać pra­ce absol­wen­tów i stu­den­tów z Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu i w War­sza­wie. Wysta­wy sta­no­wią efekt współ­pra­cy Pra­­cowni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej Kate­dry Sztu­ki Mediów (prof. Andrzej P. Bator, as. Aga­ta Szu­ba) z Pra­cow­nią Nar­ra­cji Foto­gra­ficz­nej Wydzia­łu Sztu­ki Mediów (prof. Prot Jar­nusz­kie­wicz, as. Mag­da­le­na Mora­wik) we współ­pra­cy z Pra­cow­nią Tech­nik Foto­gra­fii prof. Mariu­sza Wide­ryń­skie­go. Obie pra­cow­nie reali­zu­ją wspól­nie pro­jekt badaw­czy Kre­acyj­ne, insce­ni­za­cyj­ne i inter­me­dial­ne cechy reali­za­cji foto­me­dial­nych.

Wyda­rze­nie jest wpi­sa­ne w har­mo­no­gram mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji Meto­dy i wyzwa­nia we współ­cze­snej dydak­ty­ce sztuk wizu­al­nych. Kon­tek­sty tra­dy­cji obra­zo­wa­nia.

W wysta­wie udział bio­rą:

Mał­go­rza­ta AMAROWICZ
Alek­san­dra ANZORGE
Alek­san­dra BEŁZ-RAJTAK
Ewa BUCHTA
Maria DOWNAROWICZ
Adria­na MISIEK
Krzysz­tof PIETREK
Irmi­na RUSICKA
Nad­ia ISSA
Kuba MOZOLEWSKI
Lau­ra OCIEPA
Moni­ka PŁUSA
Mar­ta POCIECHA
Artur PRYMON
Flávia RODRIGUES PIĄTKIEWICZ
Domi­nik TKACZYK
Julia KARASIEWICZ

 

Gale­ria SPOKOJNA, Wydział Sztu­ki Mediów ASP w War­sza­wie

001

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

dsc01482

15

16

 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

dsc01559

dsc01573

 

 

Gale­ria Pho­to­Zo­na, Ośro­dek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu

kuba-mozolewski-fotografia-z-serii-_przenikanie_

Kuba MOZOLEWSKI

artur-prymon-fotografia-z-serii_kwiecien-maj-2016_

Artur PRYMON

 

laura-ociepa-fotografia-z-serii-_czlowiek-w-przestrzeni_

Lau­ra OCIEPA

 

marta-pociecha-fotografia-z-serii-_hologram_

Mar­ta POCIECHA

 

Gale­ria Enter[PHOTO]tainment, ASP – CSU.CI we Wro­cła­wiu

unnamed-4

Aga­ta KRYŚ

 

unnamed-1

Domi­nik TKACZYK

 

unnamed

Nad­ia ISSA

 

unnamed-3

Moni­ka PŁUSA

 

unnamed-2

Julia KARASIEWICZ

 

unnamed-6

Flávia RODRIQUEZ PIĄTKIEWICZ

 

 

Gale­ria Pho­to­Zo­na, Ośro­dek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu
Gale­ria Enter[PHOTO]tainment, ASP – CSU.CI we Wro­cła­wiu

 

 

_dsc9504

_dsc9505

_dsc9509

_dsc9510

_dsc9512

_dsc9514

_dsc9515

_dsc9518

_dsc9521

_dsc9524

_dsc9526

_dsc9527

_dsc9528

_dsc9530

_dsc9537

_dsc9541

_dsc9542

_dsc9543

_dsc9544

_dsc9549

_dsc9554

_dsc9556

unnamed-1