Od 12 stycz­nia w Gale­rii FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu moż­na zoba­czyć wysta­wę arte­fak­tów pt. „MADE-IN-PHOTO 10”, pre­zen­tu­ją­cą reali­za­cje foto­me­dial­ne powsta­łe w czte­rech arty­stycz­nych pra­cow­niach aka­de­mic­kich: wro­cław­skiej, war­szaw­skiej, łódz­kiej i gdań­skiej.

Made in Pho­to – kre­acyj­ne, insce­ni­za­cyj­ne i inter­me­dial­ne cechy reali­za­cji foto­me­dial­nych to autor­ski pro­jekt reali­zo­wa­ny w Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej w zespo­le: prof. Andrzej P. Bator, dr Aga­ta Szu­ba.

Od roku 2012 wysta­wy z cyklu Made in pho­to pre­zen­to­wa­ne były na wysta­wach stu­den­tów i absol­wen­tów Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej w pol­skich i zagra­nicz­nych gale­riach sztu­ki:
Muzeum Miej­skie we Wro­cła­wiu w roku 2012 i 2013; BWA w Jele­niej Górze, 2011 i 2015; Museum der Foto­gra­fie Gör­litz; Nad­bał­tyc­kie Cen­trum Kul­tu­ry STARY RATUSZ, Gdańsk, 2013; Gale­ria SKY TOWER 2015; Wro­cław Art & Foto­Fe­sti­wal Gör­litz, 2016; Gale­ria Spo­koj­na, Wydział Sztu­ki Mediów ASP w War­sza­wie, 2016.

Od roku aka­de­mic­kie­go 2015/2016 Pra­cow­nia Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej w zakre­sie reali­za­cji pro­jek­tu badaw­cze­go Made in Pho­to współ­pra­cu­je z ośrod­ka­mi aka­de­mic­ki­mi:
Pra­cow­nią Rela­cji Wizu­al­nych Wydzia­łu Sztu­ki Mediów ASP w War­sza­wie, któ­rą pro­wa­dzi prof. Prot Jar­nusz­kie­wicz, as. Mag­da­le­na Mora­wik,
Pra­cow­nią Foto­gra­fii – rela­cje z prze­strze­nią prof. Grze­go­rza Przy­bor­ka i dr Domi­ni­ki Sadow­skiej Wydzia­łu Sztuk Wizu­al­nych ASP w Łodzi,
Kate­drą Antro­po­lo­gii Obra­zu Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go kie­ro­wa­ną przez prof. Zbi­gnie­wa Trep­pę i dr Karo­li­nę Aszyk.

Efek­ty tej współ­pra­cy są pre­zen­to­wa­ne w ramach cyklicz­nych wystaw w gale­rii Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej Kate­dry Sztu­ki Mediów w CSU.CI ASP we Wro­cła­wiu Enter[photo]tainment oraz na stro­nie www.made-in-photo.com (vide zakład­ka Enter[photo]tainment).

Arty­ści: Mał­go­rza­ta Ama­ro­wicz, Alek­san­dra Anzor­ge, Tymon Bryn­dal Ewa Buch­ta, Moni­ka Kamiń­ska, Ida Kwa­śni­ca, Kata­rzy­na Kwa­śniew­ska, Olga Kowal­ska, Adria­na Misiek, Mag­da­le­na Mora­wik, Krzysz­tof Pie­trek, Piotr Pio­trow­ski, Miko­łaj Sit­kie­wicz, Alek­san­der Wal­czak

Kura­tor: Man­fred Bator

Mece­nat: Ceza­ry Przy­byl­ski — Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go