Od 12 sty­cz­nia w Galerii FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu moż­na zobaczyć wys­tawę arte­fak­tów pt. „MADE-IN-PHOTO 10”, prezen­tu­jącą real­iza­c­je foto­me­di­alne pow­stałe w czterech artysty­cznych pra­cow­n­i­ach aka­demic­kich: wrocławskiej, warsza­wskiej, łódzkiej i gdańskiej.

Made in Pho­to – krea­cyjne, insc­eniza­cyjne i inter­me­di­alne cechy real­iza­cji foto­me­di­al­nych to autors­ki pro­jekt real­i­zowany w Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej w zes­pole: prof. Andrzej P. Bator, dr Aga­ta Szu­ba.

Od roku 2012 wys­tawy z cyk­lu Made in pho­to prezen­towane były na wys­tawach stu­den­tów i absol­wen­tów Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej w pol­s­kich i zagranicznych gale­ri­ach sztu­ki:
Muzeum Miejskie we Wrocław­iu w roku 2012 i 2013; BWA w Jele­niej Górze, 2011 i 2015; Muse­um der Fotografie Gör­litz; Nad­bał­ty­ck­ie Cen­trum Kul­tu­ry STARY RATUSZ, Gdańsk, 2013; Gale­ria SKY TOWER 2015; Wrocław Art & FotoFesti­w­al Gör­litz, 2016; Gale­ria Spoko­j­na, Wydzi­ał Sztu­ki Mediów ASP w Warsza­w­ie, 2016.

Od roku aka­demick­iego 2015/2016 Pra­cow­n­ia Fotografii Inter­me­di­al­nej w zakre­sie real­iza­cji pro­jek­tu badaw­czego Made in Pho­to współpracu­je z ośrod­ka­mi aka­demicki­mi:
Pra­cown­ią Relacji Wiz­ual­nych Wydzi­ału Sztu­ki Mediów ASP w Warsza­w­ie, którą prowadzi prof. Prot Jar­nuszkiewicz, as. Mag­dale­na Morawik,
Pra­cown­ią Fotografii – relac­je z przestrzenią prof. Grze­gorza Przy­bor­ka i dr Domini­ki Sad­owskiej Wydzi­ału Sztuk Wiz­ual­nych ASP w Łodzi,
Kat­e­drą Antropologii Obrazu Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego kierowaną przez prof. Zbig­niewa Trep­pę i dr Karolinę Aszyk.

Efek­ty tej współpra­cy są prezen­towane w ramach cyk­licznych wys­taw w galerii Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej Kat­edry Sztu­ki Mediów w CSU.CI ASP we Wrocław­iu Enter[photo]tainment oraz na stron­ie www.made-in-photo.com (vide zakład­ka Enter[photo]tainment).

Artyś­ci: Mał­gorza­ta Amarow­icz, Alek­san­dra Anzorge, Tymon Bryn­dal Ewa Buch­ta, Moni­ka Kamińs­ka, Ida Kwaśni­ca, Katarzy­na Kwaśniews­ka, Olga Kowal­s­ka, Adri­ana Misiek, Mag­dale­na Morawik, Krzysztof Pietrek, Piotr Piotrows­ki, Mikołaj Sitkiewicz, Alek­sander Wal­czak

Kura­tor: Man­fred Bator

Mece­nat: Cezary Przy­byl­s­ki — Marsza­łek Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego

Pro­jekt dofi­nan­sowany jest ze środ­ków Samorzą­du Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego