Wysta­wa stu­den­tów Kate­dry Sztu­ki Mediów w Gale­rii Sky Tower z cyklu Made in Pho­to 7, Made in Media.

KOORDYNATORZY WYSTAWY:
MADE IN PHOTO: Aga­ta Szu­ba, Rafał Warze­cha
MADE IN MEDIA: Paweł Lisek

Uczest­ni­cy:
Pau­li­na Wierz­gacz / Dag­ma­ra Okrzyń­ska / Alek­san­dra Fla­sza / Szy­mon Grusz­czyń­ski / Krzysz­tof Pie­trek / Mar­ty­na Bed­na­rek Nata­lia Kosma­la / Woj­ciech Nowak / Ola Śnie­żek-Mar­kie­wicz / Moni­ka Sochań­ska / Mał­go­rza­ta Janas / Bar­tek Leszek /Adela Suro­wiec­ka / Michał Tro­ja­now­ski / Syl­wia Ropek / Mate­usz Tara­now­ski / Wero­ni­ka Chu­dzik / Lin­da Parys / Miko­łaj Pły­wacz / Justy­na Filu­tow­ska / Bogu­sła­wa Tre­la / Mag­da Wyso­czyń­ska / Ola Bełz-Raj­tak / Agniesz­ka Talik / Michał Śli­wiń­ski / Rafał Micha­lak / Myko­la Dznych­ka / Rene Kudła­cik / Lidia Andrze­jew­ska / Paweł Bie­niasz / Alek­san­dra Bolec / Bogna Rumia­now­ska / Bar­ba­ra Waw­rzy­niak / Beata Wądo­łow­ska / Adrian­na Wie­ruc­ka / Bar­ba­ra Hałas / Taya Pra­ku­rat / Damian Chri­sti­dis / Wik­to­ria Sne­la / Anna Nie­sler / Joan­na Gon­dek / Julia Nędzyń­ska / Maciej Żuk / Kamil Wój­cik / Justy­na Pod­żor­ny / Aga­ta Haj­dec­ka / Domi­ni­ka Ćwiert­nia / Nata­lia Fałow­ska / Anna Kodz / Artur Kru­pa / Anna Mika / Mar­cin Płon­ka / Anna Rzy­mysz­kie­wicz / Olek­san­dra Shmar­gal­ska / Alek­san­dra Bol­cek / Kata­rzy­na Głód / Ariel Haj­bos / Michał Leon­czuk / Krzysz­tof Pie­trek / Mag­da­le­na Tokar / Patry­cja Wie­cha / Syl­wia Wilk / Jaro­sław Zbrzy­zny / Justy­na Kuja­wa / Grze­gorz Mar­ko­wicz / Kata­rzy­na Sejud / Rafał Szer­ma­no­wicz