Wys­tawa stu­den­tów Kat­edry Sztu­ki Mediów w Galerii Sky Tow­er z cyk­lu Made in Pho­to 7, Made in Media.

KOORDYNATORZY WYSTAWY:
MADE IN PHOTO: Aga­ta Szu­ba, Rafał Warzecha
MADE IN MEDIA: Paweł Lisek

Uczest­ni­cy:
Pauli­na Wierz­gacz / Dag­mara Okrzyńs­ka / Alek­san­dra Flasza / Szy­mon Gruszczyńs­ki / Krzysztof Pietrek / Mar­ty­na Bednarek Natalia Kos­mala / Woj­ciech Nowak / Ola Śnieżek-Markiewicz / Moni­ka Sochańs­ka / Mał­gorza­ta Janas / Bartek Leszek /Adela Surowiec­ka / Michał Tro­janows­ki / Syl­wia Ropek / Mateusz Tara­nows­ki / Weroni­ka Chudzik / Lin­da Parys / Mikołaj Pływacz / Justy­na Filu­tows­ka / Bogusława Trela / Mag­da Wysoczyńs­ka / Ola Bełz-Raj­tak / Agniesz­ka Talik / Michał Śli­wińs­ki / Rafał Micha­lak / Myko­la Dzny­ch­ka / Rene Kudłacik / Lidia Andrze­jew­s­ka / Paweł Bieni­asz / Alek­san­dra Bolec / Bogna Rumi­anows­ka / Bar­bara Wawrzy­ni­ak / Bea­ta Wądołows­ka / Adri­an­na Wieruc­ka / Bar­bara Hałas / Taya Praku­rat / Dami­an Chris­tidis / Wik­to­ria Snela / Anna Niesler / Joan­na Gondek / Julia Nędzyńs­ka / Maciej Żuk / Kamil Wój­cik / Justy­na Podżorny / Aga­ta Hajdec­ka / Domini­ka Ćwiert­nia / Natalia Fałows­ka / Anna Kodz / Artur Kru­pa / Anna Mika / Marcin Płon­ka / Anna Rzymyszkiewicz / Olek­san­dra Shmar­gal­s­ka / Alek­san­dra Bol­cek / Katarzy­na Głód / Ariel Haj­bos / Michał Leon­czuk / Krzysztof Pietrek / Mag­dale­na Tokar / Patryc­ja Wiecha / Syl­wia Wilk / Jarosław Zbrzyzny / Justy­na Kujawa / Grze­gorz Markow­icz / Katarzy­na Sejud / Rafał Szer­manow­icz