27.05.2015 – 27.06.2015

We współ­cze­snej wyż­szej uczelni ar­ty­stycz­nej fo­to­gra­fia na­leży do za­sad­ni­czych dzie­dzin ar­ty­stycz­nego kształ­ce­nia. Me­dium, które stało się w świe­cie sztuki jed­nym z pod­sta­wo­wych na­rzę­dzi ko­mu­ni­ka­cji, jest obec­nie do­ce­niane przez ar­ty­stów wszel­kiej, nie tylko stricte fo­to­gra­ficz­nej pro­we­nien­cji.

Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu kul­ty­wuje ów trend ze szcze­gólną dba­ło­ścią. Na Wy­dziale Gra­fiki i Sztuki Me­diów w ra­mach Ka­te­dry Sztuki Me­diów po­wo­łano spe­cjal­ność „fo­to­gra­fia”, re­ali­zo­waną przez Pra­cow­nię Fo­to­me­diów, któ­rej ka­drę dy­dak­tyczną sta­no­wią pro­fe­so­ro­wie: Andrzej P. Ba­tor, Cze­sław Chwisz­czuk, Piotr Ko­mo­row­ski oraz asy­stenci: Ewa Mar­ty­ni­szyn, Agata Szuba, Rafał Warzecha. Pro­gram dzia­łań Pra­cowni jest tak skon­stru­owany, aby stu­denci mieli moż­li­wość grun­tow­nego za­po­zna­nia się z teo­re­tyczną pod­bu­dową i hi­sto­rią, a przede wszyst­kim – z prak­tycz­nym wy­mia­rem fo­to­gra­fii. Ce­lem kształ­ce­nia jest wy­po­sa­że­nie ab­sol­wen­tów w umie­jęt­ność realizacji au­tor­skich pro­jek­tów ar­ty­stycz­nych, ale także na­by­cie kwa­li­fi­ka­cji do wy­ko­ny­wa­nia wszel­kich realizacji z za­kresu sze­roko po­ję­tej fo­to­gra­fii użyt­ko­wej. Stu­dia re­ali­zo­wane są jako dzienne i za­oczne. Dzięki zna­ko­mi­cie wy­po­sa­żo­nym la­bo­ra­to­riom stu­denci mają moż­li­wość zgłę­bie­nia taj­ni­ków fo­to­gra­fii kla­sycz­nej, po­pu­lar­nie zwa­nej ana­lo­gową, jak i cy­fro­wej, ko­rzy­sta­jąc ze wszel­kich moż­li­wych udo­god­nień w tym za­kre­sie.

Made in Photo 6 jest ko­lejną (szó­stą już) edy­cją do­rocz­nej wy­stawy pre­zen­tu­ją­cej wy­bór prac ma­gi­ster­skich i li­cen­cjac­kich po­wsta­łych w ostat­nim roku, a także wy­braną ofertą ar­ty­styczną ka­dry dy­dak­tycz­nej. Tym ra­zem przed­sta­wiamy prace je­de­na­stu ab­sol­wen­tów oraz nowo po­zy­ska­nych pra­cow­ni­ków na­uko­wych Ka­te­dry, w oso­bach Ewy Mar­ty­ni­szyn, Agaty Szuby i Ra­fała Wa­rze­chy.

Spe­cy­fika pre­zen­to­wa­nych prac od­zwier­cie­dla re­ali­zo­waną w Pra­cowni Fo­to­me­diów kon­cep­cję fo­to­gra­fii, kła­dącą ak­cent na jej moż­li­wo­ści kre­acyjne. W pro­ce­sie na­ucza­nia stu­denci po­znają moż­li­wo­ści do­ku­men­talne fo­to­gra­fii, do­cie­kają jej au­to­no­micz­nych cech, nade wszystko jed­nak – uczą się po­słu­gi­wać nią jako jed­nym z wielu rów­no­praw­nych me­diów sztuki. Wio­dącą me­todą wy­ko­rzy­sty­waną w pro­ce­sie two­rze­nia m.in. po­ka­za­nych na wy­sta­wie prac jest sze­roko po­jęta in­sce­ni­za­cja: od kla­sycz­nych, pa­ra­te­atral­nych dzia­łań, opar­tych o cał­ko­wi­cie przez au­tora wy­kre­owane sy­tu­acje, po­przez in­ge­ren­cje w na­turę sa­mego ob­razu drogą wy­ra­fi­no­wa­nej post­pro­duk­cji cy­fro­wej, aż po dzia­ła­nia in­ter­me­dialne, łą­czące fo­to­gra­fię z in­nymi dys­cy­pli­nami pla­stycz­nej kre­acji.

Zna­czącą rolę fo­to­gra­fii Pra­cow­nia upa­truje w moż­li­wo­ściach jej za­ist­nie­nia w kon­tek­ście mul­ti­me­dial­nym, wy­ko­rzy­stu­ją­cym ob­razy nie­ru­chome oraz wi­deo do wszel­kiego typu ani­ma­cji ge­ne­ro­wa­nych przy po­mocy kom­pu­tera. Przy­kła­dem są na ni­niej­szej wy­sta­wie prace Mi­ko­łaja Pły­wa­cza oraz Krzysz­tofa Pietrka, uzu­peł­nia­ją­cych kla­syczną fo­to­gra­fię ko­men­ta­rzem fil­mo­wym.

In­ten­cją ka­dry dy­dak­tycz­nej Pra­cowni Fo­to­me­diów jest po­stu­lat, aby in­spi­ra­cję do wła­snych dzia­łań ar­ty­stycz­nych stu­denci czer­pali z na­tury sa­mej kul­tury, nie zaś z or­to­dok­syj­nego przy­po­rząd­ko­wy­wa­nia do obie­go­wych spo­so­bów po­strze­ga­nia fo­to­gra­fii. Ta­kie wła­śnie ro­zu­mie­nie fo­to­gra­fii, umo­co­wane w sze­ro­kim polu sztuki, nie zaś je­dy­nie w ob­sza­rze cia­sno za­kre­ślo­nych gra­nic tej dys­cy­pliny, sta­nowi per­spek­tywę dal­szego roz­woju Pra­cowni – za­równo w ra­mach dzia­łań dy­dak­tycz­nych, jak i prac ba­daw­czych.

Piotr Ko­mo­row­ski

Ar­ty­ści bio­rący udział w wy­sta­wie:

Martyna Bednarek
Justyna Filutowska
Ariel Hajbos
Ewa Mar­ty­ni­szyn
Paweł Modzelewski
Adriana Myśliwiec
Krzysztof Paliński
Linda Parys
Krzysztof Pietrek
Mikołaj Pływacz
Adela Surowiecka
Agata Szuba
Bogusława Trela
Rafał Warzecha
Paulina Wierzgacz

Wy­stawę zre­ali­zo­wano dzięki po­mocy fi­nan­so­wej Mia­sta Je­le­nia Góra oraz we współ­pracy z Ka­te­drą Sztuki Me­diów Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. Eu­ge­niu­sza Gep­perta we Wro­cła­wiu

D O K U M E N T A C J A

WERNISAŻ

http://galeria-bwa.karkonosze.com/made-in-photo-6-2/

https://www.youtube.com/watch?v=Q6R4DwBCKdg

http://galeria-bwa.karkonosze.com/made-in-photo-6-wernisaz/

DZIAŁANIA WARSZTATOWE – PRZEGLĄD PORTFOLIO

http://galeria-bwa.karkonosze.com/otwarty-przeglad-fotograficznych-portfolio-2/

http://galeria-bwa.karkonosze.com/warsztaty-z-ewa-martyniszyn-fotografia-recznie-kolorowana/