27.05.2015 – 27.06.2015

We współczes­nej wyższej uczel­ni artysty­cznej fotografia należy do zasad­niczych dziedzin artysty­cznego ksz­tałce­nia. Medi­um, które stało się w świecie sztu­ki jed­nym z pod­sta­wowych narzędzi komu­nikacji, jest obec­nie doce­ni­ane przez artys­tów wszelkiej, nie tylko stricte fotograficznej prowe­niencji.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocław­iu kul­ty­wu­je ów trend ze szczegól­ną dbałoś­cią. Na Wydziale Grafi­ki i Sztu­ki Mediów w ramach Kat­edry Sztu­ki Mediów powołano spec­jal­ność „fotografia”, real­i­zowaną przez Pra­cown­ię Fotomediów, której kadrę dydak­ty­czną stanow­ią pro­fe­sorowie: Andrzej P. Bator, Czesław Chwiszczuk, Piotr Komorows­ki oraz asys­ten­ci: Ewa Mar­tyniszyn, Aga­ta Szu­ba, Rafał Warzecha. Pro­gram dzi­ałań Pra­cowni jest tak skon­struowany, aby stu­den­ci mieli możli­wość grun­townego zapoz­na­nia się z teo­re­ty­czną pod­bu­dową i his­torią, a przede wszys­tkim – z prak­ty­cznym wymi­arem fotografii. Celem ksz­tałce­nia jest wyposaże­nie absol­wen­tów w umiejęt­ność real­iza­cji autors­kich pro­jek­tów artysty­cznych, ale także naby­cie kwal­i­fikacji do wykony­wa­nia wszel­kich real­iza­cji z zakre­su sze­roko pojętej fotografii użytkowej. Stu­dia real­i­zowane są jako dzi­enne i zaoczne. Dzię­ki znakomi­cie wyposażonym lab­o­ra­to­ri­om stu­den­ci mają możli­wość zgłę­bi­enia tajników fotografii klasy­cznej, pop­u­larnie zwanej anal­o­gową, jak i cyfrowej, korzys­ta­jąc ze wszel­kich możli­wych udo­god­nień w tym zakre­sie.

Made in Pho­to 6 jest kole­jną (szóstą już) edy­cją dorocznej wys­tawy prezen­tu­jącej wybór prac mag­is­ter­s­kich i licenc­jac­kich pow­stałych w ostat­nim roku, a także wybraną ofer­tą artysty­czną kadry dydak­ty­cznej. Tym razem przed­staw­iamy prace jede­nas­tu absol­wen­tów oraz nowo pozyskanych pra­cown­ików naukowych Kat­edry, w osobach Ewy Mar­tyniszyn, Agaty Szu­by i Rafała Warzechy.

Specy­fi­ka prezen­towanych prac odzwier­cied­la real­i­zowaną w Pra­cowni Fotomediów kon­cepcję fotografii, kładącą akcent na jej możli­woś­ci krea­cyjne. W pro­ce­sie naucza­nia stu­den­ci poz­na­ją możli­woś­ci doku­men­talne fotografii, docieka­ją jej auto­nom­icznych cech, nade wszys­tko jed­nak – uczą się posługi­wać nią jako jed­nym z wielu równo­prawnych mediów sztu­ki. Wiodącą metodą wyko­rzysty­waną w pro­ce­sie tworzenia m.in. pokazanych na wys­taw­ie prac jest sze­roko poję­ta insc­eniza­c­ja: od klasy­cznych, parateatral­nych dzi­ałań, opar­tych o całkowicie przez auto­ra wykre­owane sytu­acje, poprzez ingerenc­je w naturę samego obrazu drogą wyrafi­nowanej post­pro­dukcji cyfrowej, aż po dzi­ała­nia inter­me­di­alne, łączące fotografię z inny­mi dyscy­plina­mi plas­ty­cznej kreacji.

Znaczącą rolę fotografii Pra­cow­n­ia upa­tru­je w możli­woś­ci­ach jej zaist­nienia w kon­tekś­cie mul­ti­me­di­al­nym, wyko­rzys­tu­ją­cym obrazy nieru­chome oraz wideo do wszelkiego typu ani­macji gen­erowanych przy pomo­cy kom­put­era. Przykła­dem są na niniejszej wys­taw­ie prace Mikoła­ja Pływacza oraz Krzyszto­fa Pietr­ka, uzu­peł­ni­a­ją­cych klasy­czną fotografię komen­tarzem fil­mowym.

Intencją kadry dydak­ty­cznej Pra­cowni Fotomediów jest pos­tu­lat, aby inspirację do włas­nych dzi­ałań artysty­cznych stu­den­ci czer­pali z natu­ry samej kul­tu­ry, nie zaś z ortodoksyjnego przy­porząd­kowywa­nia do obiegowych sposobów postrze­ga­nia fotografii. Takie właśnie rozu­mie­nie fotografii, umo­cow­ane w sze­rokim polu sztu­ki, nie zaś jedynie w obszarze cias­no zakreślonych granic tej dyscy­pliny, stanowi per­spek­ty­wę dal­szego roz­wo­ju Pra­cowni – zarówno w ramach dzi­ałań dydak­ty­cznych, jak i prac badaw­czych.

Piotr Komorows­ki

Artyś­ci biorą­cy udzi­ał w wys­taw­ie:

Mar­ty­na Bednarek
Justy­na Filu­tows­ka
Ariel Haj­bos
Ewa Mar­tyniszyn
Paweł Modzelews­ki
Adri­ana Myśli­wiec
Krzysztof Pal­ińs­ki
Lin­da Parys
Krzysztof Pietrek
Mikołaj Pływacz
Adela Surowiec­ka
Aga­ta Szu­ba
Bogusława Trela
Rafał Warzecha
Pauli­na Wierz­gacz

Wys­tawę zre­al­i­zowano dzię­ki pomo­cy finan­sowej Mias­ta Jele­nia Góra oraz we współpra­cy z Kat­e­drą Sztu­ki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Euge­niusza Gep­per­ta we Wrocław­iu

D O K U M E N T A C J A

WERNISAŻ

http://galeria-bwa.karkonosze.com/made-in-photo-6-2/

https://www.youtube.com/watch?v=Q6R4DwBCKdg

http://galeria-bwa.karkonosze.com/made-in-photo-6-wernisaz/

DZIAŁANIA WARSZTATOWE – PRZEGLĄD PORTFOLIO

http://galeria-bwa.karkonosze.com/otwarty-przeglad-fotograficznych-portfolio-2/

http://galeria-bwa.karkonosze.com/warsztaty-z-ewa-martyniszyn-fotografia-recznie-kolorowana/