27.05.2015 – 27.06.2015

We współ­cze­snej wyż­szej uczel­ni arty­stycz­nej foto­gra­fia nale­ży do zasad­ni­czych dzie­dzin arty­stycz­ne­go kształ­ce­nia. Medium, któ­re sta­ło się w świe­cie sztu­ki jed­nym z pod­sta­wo­wych narzę­dzi komu­ni­ka­cji, jest obec­nie doce­nia­ne przez arty­stów wszel­kiej, nie tyl­ko stric­te foto­gra­ficz­nej pro­we­nien­cji.

Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu kul­ty­wu­je ów trend ze szcze­gól­ną dba­ło­ścią. Na Wydzia­le Gra­fi­ki i Sztu­ki Mediów w ramach Kate­dry Sztu­ki Mediów powo­ła­no spe­cjal­ność „foto­gra­fia”, reali­zo­wa­ną przez Pra­cow­nię Foto­me­diów, któ­rej kadrę dydak­tycz­ną sta­no­wią pro­fe­so­ro­wie: Andrzej P. Bator, Cze­sław Chwisz­czuk, Piotr Komo­row­ski oraz asy­sten­ci: Ewa Mar­ty­ni­szyn, Aga­ta Szu­ba, Rafał Warze­cha. Pro­gram dzia­łań Pra­cow­ni jest tak skon­stru­owa­ny, aby stu­den­ci mie­li moż­li­wość grun­tow­ne­go zapo­zna­nia się z teo­re­tycz­ną pod­bu­do­wą i histo­rią, a przede wszyst­kim – z prak­tycz­nym wymia­rem foto­gra­fii. Celem kształ­ce­nia jest wypo­sa­że­nie absol­wen­tów w umie­jęt­ność reali­za­cji autor­skich pro­jek­tów arty­stycz­nych, ale tak­że naby­cie kwa­li­fi­ka­cji do wyko­ny­wa­nia wszel­kich reali­za­cji z zakre­su sze­ro­ko poję­tej foto­gra­fii użyt­ko­wej. Stu­dia reali­zo­wa­ne są jako dzien­ne i zaocz­ne. Dzię­ki zna­ko­mi­cie wypo­sa­żo­nym labo­ra­to­riom stu­den­ci mają moż­li­wość zgłę­bie­nia taj­ni­ków foto­gra­fii kla­sycz­nej, popu­lar­nie zwa­nej ana­lo­go­wą, jak i cyfro­wej, korzy­sta­jąc ze wszel­kich moż­li­wych udo­god­nień w tym zakre­sie.

Made in Pho­to 6 jest kolej­ną (szó­stą już) edy­cją dorocz­nej wysta­wy pre­zen­tu­ją­cej wybór prac magi­ster­skich i licen­cjac­kich powsta­łych w ostat­nim roku, a tak­że wybra­ną ofer­tą arty­stycz­ną kadry dydak­tycz­nej. Tym razem przed­sta­wia­my pra­ce jede­na­stu absol­wen­tów oraz nowo pozy­ska­nych pra­cow­ni­ków nauko­wych Kate­dry, w oso­bach Ewy Mar­ty­ni­szyn, Aga­ty Szu­by i Rafa­ła Warze­chy.

Spe­cy­fi­ka pre­zen­to­wa­nych prac odzwier­cie­dla reali­zo­wa­ną w Pra­cow­ni Foto­me­diów kon­cep­cję foto­gra­fii, kła­dą­cą akcent na jej moż­li­wo­ści kre­acyj­ne. W pro­ce­sie naucza­nia stu­den­ci pozna­ją moż­li­wo­ści doku­men­tal­ne foto­gra­fii, docie­ka­ją jej auto­no­micz­nych cech, nade wszyst­ko jed­nak – uczą się posłu­gi­wać nią jako jed­nym z wie­lu rów­no­praw­nych mediów sztu­ki. Wio­dą­cą meto­dą wyko­rzy­sty­wa­ną w pro­ce­sie two­rze­nia m.in. poka­za­nych na wysta­wie prac jest sze­ro­ko poję­ta insce­ni­za­cja: od kla­sycz­nych, para­te­atral­nych dzia­łań, opar­tych o cał­ko­wi­cie przez auto­ra wykre­owa­ne sytu­acje, poprzez inge­ren­cje w natu­rę same­go obra­zu dro­gą wyra­fi­no­wa­nej post­pro­duk­cji cyfro­wej, aż po dzia­ła­nia inter­me­dial­ne, łączą­ce foto­gra­fię z inny­mi dys­cy­pli­na­mi pla­stycz­nej kre­acji.

Zna­czą­cą rolę foto­gra­fii Pra­cow­nia upa­tru­je w moż­li­wo­ściach jej zaist­nie­nia w kon­tek­ście mul­ti­me­dial­nym, wyko­rzy­stu­ją­cym obra­zy nie­ru­cho­me oraz wideo do wszel­kie­go typu ani­ma­cji gene­ro­wa­nych przy pomo­cy kom­pu­te­ra. Przy­kła­dem są na niniej­szej wysta­wie pra­ce Miko­ła­ja Pły­wa­cza oraz Krzysz­to­fa Pietr­ka, uzu­peł­nia­ją­cych kla­sycz­ną foto­gra­fię komen­ta­rzem fil­mo­wym.

Inten­cją kadry dydak­tycz­nej Pra­cow­ni Foto­me­diów jest postu­lat, aby inspi­ra­cję do wła­snych dzia­łań arty­stycz­nych stu­den­ci czer­pa­li z natu­ry samej kul­tu­ry, nie zaś z orto­dok­syj­ne­go przy­po­rząd­ko­wy­wa­nia do obie­go­wych spo­so­bów postrze­ga­nia foto­gra­fii. Takie wła­śnie rozu­mie­nie foto­gra­fii, umo­co­wa­ne w sze­ro­kim polu sztu­ki, nie zaś jedy­nie w obsza­rze cia­sno zakre­ślo­nych gra­nic tej dys­cy­pli­ny, sta­no­wi per­spek­ty­wę dal­sze­go roz­wo­ju Pra­cow­ni – zarów­no w ramach dzia­łań dydak­tycz­nych, jak i prac badaw­czych.

Piotr Komo­row­ski

Arty­ści bio­rą­cy udział w wysta­wie:

Mar­ty­na Bed­na­rek
Justy­na Filu­tow­ska
Ariel Haj­bos
Ewa Mar­ty­ni­szyn
Paweł Modze­lew­ski
Adria­na Myśli­wiec
Krzysz­tof Paliń­ski
Lin­da Parys
Krzysz­tof Pie­trek
Miko­łaj Pły­wacz
Ade­la Suro­wiec­ka
Aga­ta Szu­ba
Bogu­sła­wa Tre­la
Rafał Warze­cha
Pau­li­na Wierz­gacz

Wysta­wę zre­ali­zo­wa­no dzię­ki pomo­cy finan­so­wej Mia­sta Jele­nia Góra oraz we współ­pra­cy z Kate­drą Sztu­ki Mediów Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. Euge­niu­sza Gep­per­ta we Wro­cła­wiu

D O K U M E N T A C J A

WERNISAŻ

http://galeria-bwa.karkonosze.com/made-in-photo-6-2/

https://www.youtube.com/watch?v=Q6R4DwBCKdg

http://galeria-bwa.karkonosze.com/made-in-photo-6-wernisaz/

DZIAŁANIA WARSZTATOWE – PRZEGLĄD PORTFOLIO

http://galeria-bwa.karkonosze.com/otwarty-przeglad-fotograficznych-portfolio-2/

http://galeria-bwa.karkonosze.com/warsztaty-z-ewa-martyniszyn-fotografia-recznie-kolorowana/