Biuro Wy­staw Ar­ty­stycz­nych w Je­le­niej Gó­rze

za­pra­sza na wer­ni­saż wy­stawy stu­den­tów i pe­da­go­gów Pra­cowni Fo­to­me­diów Ka­te­dry Sztuki Me­diów wro­cław­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych

Made in Photo #2

6 czerwca 2012, godz. 17:00

Joanna BONDER, Artur HUK, Krzysztof JUSZCZAK, Szymon KAŁMUCZAK, Paweł MODZELEWSKI, Dagna NAPIERAŁA, Linda PARYS, Agata SZUBA, Jacek ZYGMUNT

oraz

Andrzej P. BATOR, Cze­sław CHWISZCZUK, Dagmara HODUŃ, Piotr KOMOROWSKI