Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze

zapra­sza na wer­ni­saż wysta­wy stu­den­tów i peda­go­gów Pra­cow­ni Foto­me­diów Kate­dry Sztu­ki Mediów wro­cław­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych

Made in Pho­to #2

6 czerw­ca 2012, godz. 17:00

Joan­na BONDER, Artur HUK, Krzysz­tof JUSZCZAK, Szy­mon KAŁMUCZAK, Paweł MODZELEWSKI, Dagna NAPIERAŁA, Lin­da PARYS, Aga­ta SZUBA, Jacek ZYGMUNT

oraz

Andrzej P. BATOR, Cze­sław CHWISZCZUK, Dag­ma­ra HODUŃ, Piotr KOMOROWSKI