We wrze­śniu odby­ła się czwar­ta edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Foto­gra­fii Batu­mi Pho­to Days 2018.

W tego­rocz­nej edy­cji tej uzna­nej na świe­cie impre­zy, wzię­ła udział Pra­cow­nia Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­per­ta we Wro­cła­wiu, Ośro­dek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu i jego Gale­ria FOTO-GEN, któ­re we współ­pra­cy z Con­tem­po­ra­ry Art Spa­ce w Batu­mi przy­go­to­wa­ły eks­po­zy­cję pt. Made in Pho­to #12. Wer­ni­saż kura­to­ro­wa­nej przez Man­fre­da Bato­ra i Aga­tę Szu­bę wysta­wy odbył się w nie­dzie­lę, 02.09.18, w Muzeum Sztu­ki Adża­rii o godzi­nie 18.00. Wysta­wa była kolej­nym, zna­czą­cym rezul­ta­tem reali­zo­wa­ne­go przez Ośro­dek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu – Insty­tu­cję Kul­tu­ry Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go inter­dy­scy­pli­nar­ne­go, arty­stycz­ne­go Pol­sko-Gru­ziń­skie­go Festi­wa­lu Kul­tu­ry.

Kura­to­rzy: Man­fred Bator, Aga­ta Szu­ba

Arty­ści: Andrzej P. Bator, Aga­ta Szu­ba, Alek­san­dra Anzor­ge, Joan­na Hara­siuk, Moni­ka Kamiń­ska, Ida Kwa­śni­ca, Jan Miko­ła­jek, Adria­na Misiek, Moni­ka Lelo­nek, Sara Lipiec, Mar­ta Sta­chow­ska

Made in Pho­to – kre­acyj­ne, insce­ni­za­cyj­ne i inter­me­dial­ne cechy reali­za­cji foto­me­dial­nych to autor­ski pro­jekt badaw­czy zwią­za­ny z dydak­tycz­nym zasto­so­wa­niem pod­sta­wo­we­go zada­nia sta­tu­to­we­go (Foto­me­dia w pro­ce­sie pozy­ski­wa­nia i kre­owa­nia obra­zu w tech­no­lo­giach ana­lo­go­wych i cyfro­wych), reali­zo­wa­ny w Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej w zespo­le: prof. Andrzej P. Bator, dr Aga­ta Szu­ba.

Od roku 2012 wysta­wy z cyklu Made in Pho­to pre­zen­to­wa­ne były na wysta­wach stu­den­tów i absol­wen­tów Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej w pol­skich i zagra­nicz­nych gale­riach sztu­ki: Muzeum Miej­skie we Wro­cła­wiu w roku 2012 i 2013; BWA w Jele­niej Górze, 2011 i 2015; Museum der Foto­gra­fie Gör­litz; Nad­bał­tyc­kie Cen­trum Kul­tu­ry STARY RATUSZ, Gdańsk, 2013; Gale­ria SKY TOWER 2015; Wro­cław Art & Foto­Fe­sti­wal Gör­litz, 2016; Gale­ria Spo­koj­na, Wydział Sztu­ki Mediów ASP w War­sza­wie, 2016. Dzie­sią­ta, jubi­le­uszo­wa odsło­na pro­jek­tu zosta­ła zre­ali­zo­wa­na w stycz­niu tego roku w Gale­rii FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu.

Pierw­szo­rzęd­nym z punk­tu widze­nia prak­ty­ki twór­czej reali­zo­wa­nej w wyż­szym szkol­nic­twie arty­stycz­nym jest zagad­nie­nie zwią­za­ne ze zja­wi­skiem foto­gra­fii uwi­kła­nej we współ­za­leż­ność innych mediów (mixed media) oraz foto­gra­fii inter­me­dial­nej. Rewo­lu­cja tele­in­for­ma­tycz­na, nowe moż­li­wo­ści i spo­so­by afi­lia­cji i pre­zen­ta­cji dzie­ła sztu­ki, wresz­cie wpływ reflek­sji huma­ni­stycz­nej (semio­tycz­nej), wio­dą­ce w jej rozu­mie­niu i prak­ty­ce kon­cep­tu­al­nej, na ogól­ny obraz sztu­ki, wska­zu­je na fakt, że: Sztu­ka zosta­ła spro­wa­dzo­na do roli sys­te­mu zna­ków, a sytu­acja este­tycz­na przed­sta­wio­na jako rela­cja: nadaw­ca – medium – komu­ni­kat – medium – odbiorca.[1] Ozna­cza to, że cia­ło, sło­wo, dźwięk, cza­so­prze­strzeń sta­je się medium (jed­no­cze­śnie two­rzy­wem dla nowych mediów obra­zo­wa­nia) i spo­so­bem repre­zen­to­wa­nia – wza­jem­ne­go lub jed­ne­go przez dru­gie. War­to dodać, że sce­ną na któ­rej nar­ra­cja i środ­ki wyra­zu, któ­re ową nar­ra­cję eks­pli­ku­ją (bo bez wąt­pie­nia akt reje­stra­cji, repro­duk­cji i emi­sji foto­re­je­stra­cji w śro­do­wi­sku cyfro­wym jest nie­mal rów­no­cze­sny), współ­cze­sne­mu użyt­kow­ni­ko­wi mediów cyfro­wych suge­ru­ją lub wręcz naka­zu­ją uczest­nic­two w świe­cie, w któ­re­go cechą jest zarów­no płyn­na gra­ni­ca mię­dzy tym co real­ne, a wir­tu­al­ne, kul­tu­ra w jakiej się odnaj­du­je ma cha­rak­ter per­for­ma­tyw­ny, a jej glo­bal­ny cha­rak­ter ma siłę pod­po­rząd­ko­wu­ją­cą jej total­ne­mu uni­wer­sum. Co wię­cej, inter­me­dial­ność dzi­siaj nie jest li wyłącz­nie kon­wen­cją arty­stycz­ną w któ­rej arte­fakt funk­cjo­nu­je w medial­nej mię­dzy-prze­strze­ni (w rozu­mie­niu defi­ni­cji Hig­gin­sa – fuzji mediów czy Young­blo­oda – mind/general case i brain/special case), któ­rej cechą jest wie­lo­me­dial­ność (i poli­sne­so­rycz­ność), ale rów­nież odsy­ła­niem jed­ne­go medium do dru­gie­go, wyko­rzy­sty­wa­niem ich syner­gicz­nej rela­cji w budo­wa­niu siły nar­ra­cji, eks­pre­sji i posze­rze­nia obsza­ru arte­fak­tu, sta­je się gestem arty­stycz­nym, któ­ry cechu­je rów­no­rzęd­ność arty­stycz­na i spo­łecz­na.

[1] K. Chmie­lec­ki, Este­ty­ka inter­me­dial­no­ści, Kra­ków 2008, s. 38.

Zdję­cia: Ani Tenie­shvi­li

 

Kon­fe­ren­cja pra­so­wa w Con­tem­po­ra­ty Art Spa­ce Batu­mi: od lewej kura­tor wysta­wy: Mini­ster Kul­tu­ry Auto­no­micz­nej Repu­bli­ki Adża­rii: The­ona Berid­se, Kie­row­nik Con­tem­po­ra­ry Art Spa­ce Batu­mi: Ira­kli Dzne­la­dze, kura­to­rzy wysta­wy: Man­fred Bator, Aga­ta Szu­ba