Zapra­sza­my na foto­re­la­cję z wer­ni­sa­żu Made in Pho­to #11 w Miej­skim Domu Kul­tu­ry w Zgo­rzel­cu 16.02.2018 r.

Od 16 lute­go w Gale­rii Miej­skie­go Domu Kul­tu­ry w Zgo­rzel­cu moż­na zoba­czyć wysta­wę prac stu­denc­kich reali­za­cji dyplo­mo­wych na wysta­wie pt. „MADE-IN-PHOTO 11”, pre­zen­tu­ją­cej reali­za­cje foto­me­dial­ne powsta­łe w Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej Wydzia­łu Sztu­ki Mediów Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu.

Made in Pho­to – kre­acyj­ne, insce­ni­za­cyj­ne i inter­me­dial­ne cechy reali­zacji foto­me­dial­nych to autor­ski pro­jekt reali­zo­wa­ny w Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej w zespo­le: prof. Andrzej P. Bator, dr Aga­ta Szu­ba.
Od roku 2012 wysta­wy z cyklu Made in Pho­to pre­zen­to­wa­ne były na wysta­wach stu­den­tów i absol­wen­tów Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej w pol­skich i zagra­nicz­nych gale­riach sztu­ki: Muzeum Miej­skie we Wro­cła­wiu w roku 2012 i 2013; BWA w Jele­niej Górze, 2011 i 2015; Museum der Foto­gra­fie Gör­litz; Nad­bał­tyc­kie Cen­trum Kul­tu­ry STARY RATUSZ, Gdańsk, 2013; Gale­ria SKY TOWER 2015; Wro­cław Art & Foto­Fe­sti­wal Gör­litz 2016; Gale­ria Spo­koj­na, Wydział Sztu­ki Mediów ASP w War­sza­wie 2016, Gale­rii FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu 2017

Stu­den­ci i absol­wen­ci Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej ASP Wro­cław:
Mał­go­rza­ta AMAROWICZ, Alek­san­dra KRAWCZYK, Grze­gorz BUDEK, Maria DOWNAROWICZ, Mag­da­le­na SZCZEPANIAK, Daniel KUSAK, Adria­na MISIEK, Ewa BUCHTA, Moni­ka KAMIŃSKA, Ida KWAŚNICA.