Zaprasza­my na fotorelację z wernisażu Made in Pho­to #11 w Miejskim Domu Kul­tu­ry w Zgorzel­cu 16.02.2018 r.

Od 16 lutego w Galerii Miejskiego Domu Kul­tu­ry w Zgorzel­cu moż­na zobaczyć wys­tawę prac stu­denc­kich real­iza­cji dyplo­mowych na wys­taw­ie pt. „MADE-IN-PHOTO 11”, prezen­tu­jącej real­iza­c­je foto­me­di­alne pow­stałe w Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej Wydzi­ału Sztu­ki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocław­iu.

Made in Pho­to – krea­cyjne, insc­eniza­cyjne i inter­me­di­alne cechy real­izacji foto­me­di­al­nych to autors­ki pro­jekt real­i­zowany w Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej w zes­pole: prof. Andrzej P. Bator, dr Aga­ta Szu­ba.
Od roku 2012 wys­tawy z cyk­lu Made in Pho­to prezen­towane były na wys­tawach stu­den­tów i absol­wen­tów Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej w pol­s­kich i zagranicznych gale­ri­ach sztu­ki: Muzeum Miejskie we Wrocław­iu w roku 2012 i 2013; BWA w Jele­niej Górze, 2011 i 2015; Muse­um der Fotografie Gör­litz; Nad­bał­ty­ck­ie Cen­trum Kul­tu­ry STARY RATUSZ, Gdańsk, 2013; Gale­ria SKY TOWER 2015; Wrocław Art & FotoFesti­w­al Gör­litz 2016; Gale­ria Spoko­j­na, Wydzi­ał Sztu­ki Mediów ASP w Warsza­w­ie 2016, Galerii FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu 2017

Stu­den­ci i absol­wen­ci Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej ASP Wrocław:
Mał­gorza­ta AMAROWICZ, Alek­san­dra KRAWCZYK, Grze­gorz BUDEK, Maria DOWNAROWICZ, Mag­dale­na SZCZEPANIAK, Daniel KUSAK, Adri­ana MISIEK, Ewa BUCHTA, Moni­ka KAMIŃSKA, Ida KWAŚNICA.