W czer­w­cowym numerze Miesięczni­ka ODRA opub­likowany został tekst Katarzyny Zahorskiej pt. „Poza granice medi­um” poświę­cony wys­taw­ie MADE-IN-PHOTO 10 w Galerii FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu. Na ekspozy­cji prezen­towane były real­iza­c­je foto­me­di­alne pow­stałe w czterech artysty­cznych pra­cow­n­i­ach aka­demic­kich: wrocławskiej , warsza­wskiej, gdańskiej i łódzkiej.

Artyś­ci: Mał­gorza­ta Amarow­icz, Alek­san­dra Anzorge, Tymon Bryn­dal, Ewa Buch­ta, Moni­ka Kamińs­ka, Ida Kwaśni­ca, Katarzy­na Kwaśniews­ka, Olga Kowal­s­ka, Adri­ana Misiek, Mag­dale­na Morawik, Krzysztof Pietrek, Piotr Piotrows­ki, Mikołaj Sitkiewicz, Alek­sander Wal­czak

Kura­tor:  Man­fred Bator

Mece­nat: Cezary Przy­byl­s­ki — Marsza­łek Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego

Pro­jekt dofi­nan­sowany jest ze środ­ków Samorzą­du Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego