W czerw­co­wym nume­rze Mie­sięcz­ni­ka ODRA opu­bli­ko­wa­ny został tekst Kata­rzy­ny Zahor­skiej pt. „Poza gra­ni­ce medium” poświę­co­ny wysta­wie MADE-IN-PHOTO 10 w Gale­rii FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu. Na eks­po­zy­cji pre­zen­to­wa­ne były reali­za­cje foto­me­dial­ne powsta­łe w czte­rech arty­stycz­nych pra­cow­niach aka­de­mic­kich: wro­cław­skiej , war­szaw­skiej, gdań­skiej i łódz­kiej.

Arty­ści: Mał­go­rza­ta Ama­ro­wicz, Alek­san­dra Anzor­ge, Tymon Bryn­dal, Ewa Buch­ta, Moni­ka Kamiń­ska, Ida Kwa­śni­ca, Kata­rzy­na Kwa­śniew­ska, Olga Kowal­ska, Adria­na Misiek, Mag­da­le­na Mora­wik, Krzysz­tof Pie­trek, Piotr Pio­trow­ski, Miko­łaj Sit­kie­wicz, Alek­san­der Wal­czak

Kura­tor:  Man­fred Bator

Mece­nat: Ceza­ry Przy­byl­ski — Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go