W sobotę, 18 grud­nia o godzinie 17 w Otwartej Papierni w Jele­niej Górze odbył się wernisaż zbiorowej wys­tawy real­iza­cji foto­me­di­al­nych pt. „Made in Foto-Gen. Zjawiska pro­gramowane”. Ekspozy­c­ja jest efek­tem kilkulet­niej przy­ja­ciel­skiej współpra­cy jej orga­ni­za­torów: Galerii FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu oraz gospo­darza wys­tawy.

Kura­torzy wys­tawy Andrzej Mazur i Maciej Pierzchała zaprosili do udzi­ału 18 dol­nośląs­kich artys­tów wiz­ual­nych. Gru­pa ta złożona jest zarówno z młodych absol­wen­tów Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, z której wywodzi się pro­jekt artysty­czno-badaw­czy Made in Pho­to, jak i twór­ców już uznanych, od lat z powodze­niem dzi­ała­ją­cych na polu sztuk wiz­ual­nych.

Pub­licznoś­ci zaprezen­towane zostały fotografie, fotoo­biek­ty, fotoin­sta­lac­je, real­iza­c­je wideo i zapisy per­for­manców dokamerowych. Artyś­ci, którzy biorą udzi­ał w wys­taw­ie, dokonu­ją swois­tego przewro­tu rzec­zonego mod­elu, zaś ich dzieła mogą być ujęte jako radykalnie odmi­en­na alter­naty­wa prob­le­mu. To, co zostało zaprezen­towane jako zjawisko i ujawnione w sposób bezpośred­ni, stanowi jako punkt wyjś­cia zawartość niepraw­dopodobieńst­wa. Uczest­ni­cy wys­tawy prezen­tu­ją fenomen irracjon­al­ny, jed­nak założe­nie możli­woś­ci dal­szej imp­likacji inter­pre­ta­cyjnej umożli­wia wejś­cie w świat rzeczy­wisty. Poprzez zabieg przepro­gramowa­nia zjawiska zapro­gramowana zosta­je u odbior­cy możli­wość zarówno bardziej akty­wnego wejś­cia w rzeczy­wis­tość, jak świadomej anal­izy prob­lemów z nią związanych.

Artyś­ci: Man­fred Bator, Dobrawa Błażków, Oli­wia Droz­dow­icz, Pauli­na Gałąz­ka, Aga­ta Grzych, Andrzej Ficows­ki, Oli­wia Howaniec, Syl­wia Kessels, Michał Kielan, Daniel Kusak, Ida Kwaśni­ca, Moni­ka Lelonek, Katarzy­na Małek, Jan Mikoła­jek, Dvj Tomasz Mni­amos, Krzysztof Saj, Aga­ta Szu­ba, Igor Wój­cik.

Wernisaż wys­tawy uświet­ni wys­tęp jed­nego z jej uczest­ników Dvj Tomasza Mni­amosa.

Kura­torzy: Andrzej Mazur, Maciej Pierzchała

Made in Pho­to – krea­cyjne, insc­eniza­cyjne i inter­me­di­alne cechy real­iza­cji foto­me­di­al­nych to autors­ki pro­jekt badaw­czy związany z dydak­ty­cznym zas­tosowaniem pod­sta­wowego zada­nia statu­towego (Foto­me­dia w pro­ce­sie pozyski­wa­nia i kre­owa­nia obrazu w tech­nolo­giach anal­o­gowych i cyfrowych), real­i­zowany w Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej w zes­pole: prof. Andrzej P. Bator, dr hab. Aga­ta Szu­ba.

Zespół dydak­ty­czny Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej w Kat­e­drze Sztu­ki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w swej pra­cy ped­a­gog­icznej kreu­je u stu­den­tów świadome zdoby­wanie wiedzy i umiejęt­noś­ci w zakre­sie twór­czego wyko­rzys­ta­nia nowych i klasy­cznych mediów, ksz­tał­tu­je zrozu­mie­nie i świadome wyko­rzys­tanie narzędzi do reje­strowa­nia i przetwarza­nia obrazu, prze­niesie­nie doświad­czenia z trady­cyjnych obszarów plas­ty­cznej dzi­ałal­noś­ci w nową płaszczyznę cyfrowej, wirtu­al­nej przestrzeni, otwar­cie nowych możli­woś­ci kon­tak­tu z odbior­cą przez wprowadzanie ele­men­tów inter­ak­ty­wnych. Pod­sta­wowym celem pro­jek­tu jest zak­ty­wiz­owanie stu­den­tów, którzy nabyli pod­sta­wową wiedzę z obszaru sztu­ki mediów w zakre­sie fotomediów, do inte­growa­nia różnych obszarów per­cepcji i kreacji medi­al­nej w sztuce oraz ich kono­tacji we współczes­nej kul­turze ukierunk­owanej na świadome i akty­wne w niej uczest­nict­wo.

Od roku 2012 wys­tawy z cyk­lu Made in pho­to prezen­towane były na wys­tawach stu­den­tów i absol­wen­tów Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej w pol­s­kich i zagranicznych gale­ri­ach i muzeach sztu­ki (m.in. Muzeum Miejskie we Wrocław­iu, BWA w Jele­niej Górze, Muzeum Fotografii w Gör­litz, Nad­bał­ty­ck­ie Cen­trum Kul­tu­ry STARY RATUSZ w Gdańsku, Gale­ria FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu, Nar­o­dowe Muzeum Sztu­ki Adżarii w Batu­mi w Gruzji, Gale­ria FF w Łodzi, Gale­ria Spoko­j­na Wydzi­ału Sztu­ki Mediów ASP, Cen­trum Nau­ki i Sztu­ki STARA KOPALNIA w Wałbrzy­chu).

Od roku aka­demick­iego 2015/2016 Pra­cow­n­ia Fotografii Inter­me­di­al­nej w zakre­sie real­iza­cji pro­jek­tu badaw­czego Made in Pho­to – krea­cyjne, insc­eniza­cyjne i inter­me­di­alne cechy real­iza­cji foto­me­di­al­nych współpracu­je z Pra­cown­ią Nar­racji Fotograficznej na Wydziale Sztu­ki Mediów ASP w Warsza­w­ie, którą prowadzi prof. Prot Jar­nuszkiewicz, Pra­cown­ią Fotografii – relac­je z przestrzenią prof. Grze­gorza Przy­bor­ka na Wydziale Sztuk Wiz­ual­nych ASP w Łodzi oraz z Kat­e­drą Antropologii Obrazu Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego kierowaną przez prof. Zbig­niewa Trep­pę. Efek­ty tej współpra­cy są prezen­towane w ramach cyk­licznych wys­taw w galerii Pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej Kat­edry Sztu­ki Mediów w CSU.CI ASP we Wrocław­iu Enter[photo]tainment oraz na stron­ie www.made-in-photo.com (vide zakład­ka Enter[photo]tainment). W lat­ach 2015-2017 stanow­iły także zasad­niczą część pro­gra­mu kura­torskiego dr Agaty Szu­by w Galerii Pho­to­Zona Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu. Orga­ni­za­torzy: Ośrodek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu – Insty­tuc­ja Kul­tu­ry Samorzą­du Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego.