Wysta­wa pt. Kon­ty­nu­acje jest pre­zen­ta­cją prac wybra­nych absol­wen­tów i byłych stu­den­tów Insty­tu­tu Sztuk Pięk­nych w Olsz­ty­nie. Do udzia­łu w wysta­wie zapro­sze­ni zosta­li wybit­ni absol­wen­ci i byli stu­den­ci Insty­tu­tu, z całej Pol­ski któ­rych róż­no­rod­ne dzia­ła­nia arty­stycz­ne dają obraz sze­ro­kie­go spek­trum moż­li­wo­ści reali­zo­wa­nia wła­snej posta­wy twór­czej w obsza­rze malar­stwa, rzeź­by, gra­fi­ki, fil­mu, foto­gra­fii, pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go i design’u.

Kura­to­rzy wysta­wy: Anna Droń­ska, Zbi­gniew Urba­le­wicz
W wysta­wie wzię­ła udział Aga­ta Szu­ba z cyklem “Gar­de­ro­ba”.