Wy­stawa pt. Kon­ty­nu­acje jest pre­zen­ta­cją prac wy­bra­nych ab­sol­wen­tów i by­łych stu­den­tów In­sty­tutu Sztuk Pięk­nych w Olsz­ty­nie. Do udziału w wy­sta­wie za­pro­szeni zo­stali wy­bitni ab­sol­wenci i byli stu­denci In­sty­tutu, z ca­łej Pol­ski któ­rych róż­no­rodne dzia­ła­nia ar­ty­styczne dają ob­raz sze­ro­kiego spek­trum moż­li­wo­ści re­ali­zo­wa­nia wła­snej po­stawy twór­czej w ob­sza­rze ma­lar­stwa, rzeźby, gra­fiki, filmu, fo­to­gra­fii, pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­nego i design’u.

Ku­ra­to­rzy wy­stawy: Anna Droń­ska, Zbi­gniew Urba­le­wicz
W wy­sta­wie wzięła udział Agata Szuba z cy­klem “Gar­de­roba”.