Wys­tawa pt. Kon­tynu­acje jest prezen­tacją prac wybranych absol­wen­tów i byłych stu­den­tów Insty­tu­tu Sztuk Pięknych w Olsz­tynie. Do udzi­ału w wys­taw­ie zaproszeni zostali wybit­ni absol­wen­ci i byli stu­den­ci Insty­tu­tu, z całej Pol­s­ki których różnorodne dzi­ała­nia artysty­czne dają obraz sze­rok­iego spek­trum możli­woś­ci real­i­zowa­nia włas­nej postawy twór­czej w obszarze malarst­wa, rzeź­by, grafi­ki, fil­mu, fotografii, pro­jek­towa­nia graficznego i design’u.

Kura­torzy wys­tawy: Anna Drońs­ka, Zbig­niew Urbalewicz
W wys­taw­ie wzięła udzi­ał Aga­ta Szu­ba z cyk­lem “Garder­o­ba”.