Klaudia Paliwoda – stu­dentka II roku Sztuki Me­diów, Pra­cowni Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej za­jęła I miej­sce w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie „Sfo­to­gra­fuj wiersz, zwier­szuj fo­to­gra­fię” od­bitką in­ter­pre­tu­jącą wiersz To­ma­sza Ró­życ­kiego „Okno” oraz III miej­sce w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie „Głę­bia Spoj­rze­nia” w ka­te­go­rii hi­sto­rie praw­dziwe . Fo­to­re­por­taż na­gro­dzony zo­stał na­grodą spe­cjalną przez spon­sora głów­nego, jaką jest ple­ner fo­to­gra­ficzny w Ma­roko. Za­kwa­li­fi­ko­wała się rów­nież do fi­nału kon­kursu Młody Waw­rzyn 2016 ”Nic dwa razy się nie zda­rza”, w któ­rym zo­stała wy­róż­niona.

12802910_10156726239965121_6431387132379797733_n
Młody-Wawrzyn-890x596
Klaudia_Paliwoda_ulotność
okno paliwodazestawwzór