Klau­dia Pali­wo­da – stu­dent­ka II roku Sztu­ki Mediów, Pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej  zaję­ła I miej­sce w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie „Sfo­to­gra­fuj wiersz, zwier­szuj foto­gra­fię” odbit­ką inter­pre­tu­ją­cą wiersz Toma­sza Różyc­kie­go „Okno” oraz  III miej­sce w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie „Głę­bia Spoj­rze­nia” w kate­go­rii histo­rie praw­dzi­we . Foto­re­por­taż nagro­dzo­ny został nagro­dą spe­cjal­ną przez spon­so­ra głów­ne­go, jaką jest ple­ner foto­gra­ficz­ny w Maro­ko.  Zakwa­li­fi­ko­wa­ła się rów­nież do fina­łu kon­kur­su Mło­dy Waw­rzyn 2016  ”Nic dwa razy się nie zda­rza”,  w któ­rym zosta­ła wyróż­nio­na.

12802910_10156726239965121_6431387132379797733_n
Młody-Wawrzyn-890x596
Klaudia_Paliwoda_ulotność
okno paliwodazestawwzór