Wy­stawa prac stu­denta pierw­szego roku stu­diów ma­gi­ster­skich Sztuki Me­diów w Ga­le­rii Pra­cowni Fo­to­me­diów „Za­ułek Kaćmy” (III pię­tro, bu­dy­nek M ).

Sceny Intymne - Kamil Wójcik

Sceny Intymne - Kamil Wójcik