Wysta­wa prac stu­den­ta pierw­sze­go roku stu­diów magi­ster­skich Sztu­ki Mediów w Gale­rii Pra­cow­ni Foto­me­diów „Zaułek Kać­my” (III pię­tro, budy­nek M ).

 

Sceny Intymne - Kamil Wójcik

 

Sceny Intymne - Kamil Wójcik