Po raz szes­nasty w BWA Wrocław zostały zaprezen­towane dyplomy absol­wen­tów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych ze wszys­t­kich wydzi­ałów i kierunk­ów prowad­zonych przez uczel­nię.
Prezen­tac­ja najlep­szych dyplomów młodych twór­ców to wydarze­nie, które odby­wa się już od 2004 roku i jest wspól­nym dzi­ałaniem Akademii Sztuk Pięknych i BWA Wrocław. W tym roku po raz pier­wszy ekspozy­c­ja była upub­liczniona w nowej przestrzeni galerii BWA Wrocław Główny na Dwor­cu PKP.

Absol­wen­t­ka pra­cowni Fotografii Inter­me­di­al­nej Ida Kwaśni­ca reprezen­tu­jąc Kat­e­drę Sztu­ki Mediów, Wydzi­ału Grafi­ki i Sztu­ki Mediów zaprezen­towała real­iza­cję dyplo­mową pro­jek­tu cyber­per­for­maty­wnego będącego zwieńcze­niem artysty­cznego pro­jek­tu prowad­zonego w sieci www przez niemal 3 lata. U szczy­tu pop­u­larnoś­ci autor­ka, dzi­ała­ją­ca w ser­wisie Insta­gram pod nick­iem @Idabelle_k, zde­cy­dowała się zniszczyć wyide­al­i­zowaną wirtu­al­ną tożsamość, aby ujawnić prawdę o swoim pro­jek­cie artysty­cznym. Pod­czas trans­misji na żywo, doszło do zde­maskowa­nia wykre­owanej przez autorkę postaci bloger­ki i ujawnie­nie jej prawdzi­wej tożsamoś­ci. Sama manip­u­lac­ja nie jest jed­nak istotą pro­jek­tu. Poprzez pub­liczne "odsłonię­cie" autor­ka chce zmierzyć obser­wa­torów jej wyimag­i­nowanego wiz­erunku z prob­le­ma­mi, które zdomi­nowały współczes­ną rzeczy­wis­tość.

więcej infor­ma­cji o wys­taw­ie:
https://bwa.wroc.pl/events/najlepsze-dyplomy-asp-2019/