Po raz szes­na­sty w BWA Wro­cław zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne dyplo­my absol­wen­tów wro­cław­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych ze wszyst­kich wydzia­łów i kie­run­ków pro­wa­dzo­nych przez uczel­nię.
Pre­zen­ta­cja naj­lep­szych dyplo­mów mło­dych twór­ców to wyda­rze­nie, któ­re odby­wa się już od 2004 roku i jest wspól­nym dzia­ła­niem Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych i BWA Wro­cław. W tym roku po raz pierw­szy eks­po­zy­cja była upu­blicz­nio­na w nowej prze­strze­ni gale­rii BWA Wro­cław Głów­ny na Dwor­cu PKP.

Absol­went­ka pra­cow­ni Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej Ida Kwa­śni­ca repre­zen­tu­jąc Kate­drę Sztu­ki Mediów, Wydzia­łu Gra­fi­ki i Sztu­ki Mediów zapre­zen­to­wa­ła reali­za­cję dyplo­mo­wą pro­jek­tu cyber­per­for­ma­tyw­ne­go będą­ce­go zwień­cze­niem arty­stycz­ne­go pro­jek­tu pro­wa­dzo­ne­go w sie­ci www przez nie­mal 3 lata. U szczy­tu popu­lar­no­ści autor­ka, dzia­ła­ją­ca w ser­wi­sie Insta­gram pod nic­kiem @Idabelle_k, zde­cy­do­wa­ła się znisz­czyć wyide­ali­zo­wa­ną wir­tu­al­ną toż­sa­mość, aby ujaw­nić praw­dę o swo­im pro­jek­cie arty­stycz­nym. Pod­czas trans­mi­sji na żywo, doszło do zde­ma­sko­wa­nia wykre­owa­nej przez autor­kę posta­ci blo­ger­ki i ujaw­nie­nie jej praw­dzi­wej toż­sa­mo­ści. Sama mani­pu­la­cja nie jest jed­nak isto­tą pro­jek­tu. Poprzez publicz­ne "odsło­nię­cie" autor­ka chce zmie­rzyć obser­wa­to­rów jej wyima­gi­no­wa­ne­go wize­run­ku z pro­ble­ma­mi, któ­re zdo­mi­no­wa­ły współ­cze­sną rze­czy­wi­stość.

wię­cej infor­ma­cji o wysta­wie:
https://bwa.wroc.pl/events/najlepsze-dyplomy-asp-2019/