Hali­na MARDUŁA uro­dzi­ła się w 1983r. we Wro­cła­wiu, gdzie obec­nie miesz­ka i pra­cu­je. Jest absol­went­ką Wyż­szej Szko­ły Sztu­ki i Pro­jek­to­wa­nia w Łodzi oraz kie­run­ku Foto­gra­fia i Mul­ti­me­dia na Wydzia­le Gra­fi­ki i Mul­ti­me­diów Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­per­ta we Wro­cła­wiu (rocz­nik 2012). Lau­re­at­ka I nagro­dy w  XVII Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie  Foto­gra­fii ZESTAW – Świd­ni­ca 2010 oraz w  XIV Mię­dzy­na­ro­do­wym  Kon­kur­sie Foto­gra­fii Cyfro­wej CYBERFOTO – Czę­sto­cho­wa 2011.

Na wysta­wę skła­da­ją się trzy cykle foto­gra­fii: ŚWIECKIE RELIKWIE – Ten zestaw jest pró­bą zło­że­nia hoł­du chwi­lom, ludziom i rze­czom, któ­re kształ­to­wa­ły obraz dzie­ciń­stwa autor­ki i w jakimś sen­sie do dzi­siaj obda­rza­ją  ją magicz­nym płasz­czem ochron­nym – poczu­ciem toż­sa­mo­ści. POŻĄDANIE „Bied­ny jest czło­wiek, któ­ry pożą­da wie­lu rze­czy”. (Leonar­do da Vin­ci). Ten zestaw repre­zen­tu­je sfe­rę odpo­wie­dzial­ną za życie emo­cjo­nal­ne, sfe­rę uczuć i zmy­sło­wo­ści. SPOTKANIA Z MORFEUSZEM Sny sta­no­wią waż­ną kate­go­rię psy­chi­ki, będą­cą źró­dłem samo­wie­dzy oraz wglą­du w tajem­ni­czy, ukry­ty świat, ist­nie­ją­cy rów­no­le­gle do tego widocz­ne­go i zna­ne­go.

Nie – dosłow­ność to poję­cie naj­bliż­sze moim pre­fe­ren­cjom twór­czym. Choć obra­zy, któ­re two­rzę, skła­da­ją się z zare­je­stro­wa­nych doku­men­tal­nie skraw­ków ota­cza­ją­cej mnie rze­czy­wi­sto­ści, to jed­nak osta­tecz­nie uka­zu­ję ją w spo­sób nie bez­po­śred­ni. Połą­czo­ne na nowo wybra­ne prze­ze mnie ele­men­ty two­rzą mój wła­sny świat: alter­na­tyw­ną  rze­czy­wi­stość pojęć, zna­czeń i meta­for, któ­ra jest  widocz­nym odbi­ciem tego, co nie­wi­docz­ne, co po dru­giej stro­nie lustra a co zapra­sza, by w nie spoj­rzeć nie­co uważ­niej, niż to czy­ni­my  w aktach  bez­po­śred­niej, codzien­nej per­cep­cji.

                                                                                                       

Hali­na  Mar­du­ła