Halina MARDUŁA uro­dziła się w 1983r. we Wro­cła­wiu, gdzie obec­nie mieszka i pra­cuje. Jest ab­sol­wentką Wyż­szej Szkoły Sztuki i Pro­jek­to­wa­nia w Ło­dzi oraz kie­runku Fo­to­gra­fia i Mul­ti­me­dia na Wy­dziale Gra­fiki i Mul­ti­me­diów Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­perta we Wro­cła­wiu (rocz­nik 2012). Lau­re­atka I na­grody w XVII Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Fo­to­gra­fii ZESTAW – Świd­nica 2010 oraz w XIV Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Fo­to­gra­fii Cy­fro­wej CYBERFOTO – Czę­sto­chowa 2011.

Na wy­stawę skła­dają się trzy cy­kle fo­to­gra­fii: ŚWIECKIE RELIKWIE – Ten ze­staw jest próbą zło­że­nia hołdu chwi­lom, lu­dziom i rze­czom, które kształ­to­wały ob­raz dzie­ciń­stwa au­torki i w ja­kimś sen­sie do dzi­siaj ob­da­rzają ją ma­gicz­nym płasz­czem ochron­nym – po­czu­ciem toż­sa­mo­ści. POŻĄDANIE „Biedny jest czło­wiek, który po­żąda wielu rze­czy”. (Le­onardo da Vinci). Ten ze­staw re­pre­zen­tuje sferę od­po­wie­dzialną za ży­cie emo­cjo­nalne, sferę uczuć i zmy­sło­wo­ści. SPOTKANIA Z MORFEUSZEM Sny sta­no­wią ważną ka­te­go­rię psy­chiki, bę­dącą źró­dłem sa­mo­wie­dzy oraz wglądu w ta­jem­ni­czy, ukryty świat, ist­nie­jący rów­no­le­gle do tego wi­docz­nego i zna­nego.

Nie – do­słow­ność to po­ję­cie naj­bliż­sze moim pre­fe­ren­cjom twór­czym. Choć ob­razy, które two­rzę, skła­dają się z za­re­je­stro­wa­nych do­ku­men­tal­nie skraw­ków ota­cza­ją­cej mnie rze­czy­wi­sto­ści, to jed­nak osta­tecz­nie uka­zuję ją w spo­sób nie bez­po­średni. Po­łą­czone na nowo wy­brane przeze mnie ele­menty two­rzą mój wła­sny świat: al­ter­na­tywną rze­czy­wi­stość po­jęć, zna­czeń i me­ta­for, która jest wi­docz­nym od­bi­ciem tego, co nie­wi­doczne, co po dru­giej stro­nie lu­stra a co za­pra­sza, by w nie spoj­rzeć nieco uważ­niej, niż to czy­nimy w ak­tach bez­po­śred­niej, co­dzien­nej per­cep­cji.

Halina Marduła