Grze­gorz Przy­bo­rek, Archi­pe­lag auten­tycz­nych fik­cji

23 czerw­ca – 15 lip­ca 2017 | Wer­ni­saż: 23 czerw­ca 2017, godz. 18.00

23 czerw­ca 2017 roku o godz. 18.00 w Gale­rii FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu otwar­ta zosta­nie wysta­wa Archi­pe­lag auten­tycz­nych fik­cji Grze­go­rza Przy­bor­ka. Zosta­nie na niej zapre­zen­to­wa­nych kil­ka naj­waż­niej­szych cykli prac Przy­bor­ka, powsta­łych od 1990 do 2015 roku: Wspo­mnie­nia z Arles, Hotel Euro­pa, Tha­na­tos, Szczu­ry, Nie-Lot. Skła­da­ją się na nie foto­gra­fie, rysun­ki i obiek­ty. Każ­da z serii jest osob­ną opo­wie­ścią o prze­strze­ni i dys­kur­sem arty­sty z prze­nie­sie­niem tej prze­strze­ni w obraz.

Obiek­ty czy kon­struk­cje, któ­re arty­sta budu­je według wcze­śniej­sze­go pro­jek­tu, prze­no­si następ­nie w fik­cyj­ną prze­strzeń obra­zu foto­gra­ficz­ne­go. Foto­gra­fia daje mu moż­li­wość powo­ła­nia do życia świa­ta, któ­ry w obra­zie foto­gra­ficz­nym egzy­stu­je samo­dziel­nie. Świa­do­mość „obra­zo-świa­tów” wyzna­cza całą twór­czość Grze­go­rza Przy­bor­ka – pod­mio­tu filo­zo­fu­ją­ce­go i (s)twórczego zara­zem, afir­mu­ją­ce­go ilu­zję real­no­ści ist­nie­nia świa­ta i prze­mi­jal­no­ści jego doświad­cza­nia, prze­ło­żo­ne­go na fan­ta­zma­ty – real­ne obra­zy nie przed­mio­tów, ale spo­strze­żeń, prze­żyć i wyobraź­ni pozo­sta­ją­cej na usłu­gach inte­lek­tu. To wgląd w sie­bie, wewnętrz­ne spoj­rze­nie na świat i swo­ją w nim obec­ność, i, co naj­waż­niej­sze, w sen­sy wyni­ka­ją­ce z tych rela­cji, gene­ru­ją­ce prze­kaz zawar­ty w szki­cach, foto­obiek­tach, insta­la­cjach czy obiek­tach prze­strzen­nych.

Grze­gorz Przy­bo­rek prze­ma­wia za pośred­nic­twem języ­ka sztu­ki wyłącz­nie w imie­niu wła­snym, a to, że prze­kaz arty­sty ma cha­rak­ter uni­wer­sal­ny, jest pochod­ną ory­gi­nal­nej jako­ści  prze­my­śleń i odczuć twór­cy i  jego wir­tu­ozer­skie­go warsz­ta­tu arty­stycz­ne­go. „Auten­tycz­ne fik­cje” są praw­dzi­we, bo umo­co­wa­ne byto­wo w jedy­nej moż­li­wej real­no­ści – w nie­wzru­szo­nym ist­nie­niu „ja”. Tu kwe­stią nie jest podo­bień­stwo, a tym bar­dziej toż­sa­mość rze­czy z jej wido­kiem, bo obraz nigdy nie był, bo i być nie może, ema­na­cją mate­rii – obra­zy, nie ist­nie­jąc nie­za­leż­nie od postrze­że­nia, czer­pią swo­ją egzy­sten­cję i ade­kwat­ność z pod­mio­tu filo­zo­fu­ją­ce­go; ich ist­nie­nie jest czy­sto inten­cjo­nal­ne. Wyda­je się, że to zupeł­nie feno­me­nal­ne, nie­ma­ją­ce swo­je­go odpo­wied­ni­ka w sztu­ce nur­tu foto­me­dial­ne­go, sprzę­że­nie wyobraź­ni i inte­lek­tu z talen­tem arty­sty inter­me­dial­ne­go decy­du­je o war­to­ści sztu­ki Przy­bor­ka – arty­sty myśli­cie­la.

 

Grze­gorz Przy­bo­rek – absol­went Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Sztuk Pla­stycz­nych im. Wła­dy­sła­wa Strze­miń­skie­go w Łodzi. Dyplom na Wydzia­le Gra­fi­ki w 1974 roku. Od 1976 roku jest pra­cow­ni­kiem nauko­wo-dydak­tycz­nym w Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych  im. Wła­dy­sła­wa Strze­miń­skie­go w Łodzi oraz w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Fil­mo­wej, Tele­wi­zyj­nej i Teatral­nej im. Leona Schil­le­ra w Łodzi. Jest auto­rem licz­nych tek­stów o foto­gra­fii. Ma w swo­im dorob­ku dydak­tycz­nym wie­lu wycho­wan­ków aktyw­nie dzia­ła­ją­cych w sztu­ce.

Upra­wia twór­czość w zakre­sie foto­gra­fii, mediów elek­tro­nicz­nych, obiek­tu, insta­la­cji, rysun­ku, gra­fi­ki, rzeź­by oraz z pogra­ni­cza innych dys­cy­plin sztu­ki. Brał udział w kil­ku­set wysta­wach w Pol­sce oraz za gra­ni­cą. Jego pra­ce znaj­du­ją się w zbio­rach: Muzeum Sztu­ki w Łodzi, Muzeum Naro­do­we­go we Wro­cła­wiu, Muzeum Zie­mi Lubu­skiej w Zie­lo­nej Górze, Stadt­mu­seum Gross-Gerau w Niem­czech, Col­lec­tio­nes des Arto­the­qu­es „Pho­to­gra­phie d’Auteur” w Lyonie (Fran­cja), Pro­mo­cje Bron­co­lor w Szwaj­ca­rii, Pro­mo­cja Radi­ci-Gro­up w Ber­ga­mo (Wło­chy), Fond Natio­nal d’Art Con­tem­po­ra­in (FNAC) we Fran­cji, Dol­no­ślą­skie­go Towa­rzy­stwa Zachę­ty Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu, Wiel­ko­pol­skie­go Towa­rzy­stwa Zachę­ty Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu oraz w kolek­cjach pry­wat­nych.

Kura­tor: Man­fred Bator
Mece­nat: Ceza­ry Przy­byl­ski – Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go
Orga­ni­za­to­rzy: Ośro­dek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu – Insty­tu­cja Kul­tu­ry Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, Gale­ria FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu
Patro­ni medial­ni: Radio Wro­cław Kul­tu­ra, Pismo Arty­stycz­ne For­mat, Mie­sięcz­nik Odra, DOKiS.pl, mie­sięcz­nik „Zie­mia Kłodz­ka”, DYSKURS Pismo Nauko­wo-Arty­stycz­ne ASP we Wro­cła­wiu, Quart Kwar­tal­nik Insty­tu­tu Histo­rii Sztu­ki Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, Made-in-photo.com, Radio Wro­cław, TVP Kul­tu­ra, TVP Wro­cław, Radio RAM
Pro­jekt jest dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go.

Gale­ria FOTO-GEN
Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu
Insty­tu­cji Kul­tu­ry Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go
pl. bpa Nan­kie­ra 8, 50-140 Wro­cław
tel. 71 344 78 40
e-mail: galeria.foto-gen@okis.pl
Gale­ria czyn­na od ponie­dział­ku do sobo­ty w godz. 10.00–18.00.
Bile­ty: 4 zł, ulg. 2 zł. W ponie­dział­ki wstęp wol­ny.