Grzegorz Przy­bo­rek, Ar­chi­pe­lag au­ten­tycz­nych fik­cji

23 czerwca – 15 lipca 2017 | Wer­ni­saż: 23 czerwca 2017, godz. 18.00

23 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 w Ga­le­rii FOTO-GEN Ośrodka Kul­tury i Sztuki we Wro­cła­wiu otwarta zo­sta­nie wy­stawa Ar­chi­pe­lag au­ten­tycz­nych fik­cji Grze­go­rza Przy­borka. Zo­sta­nie na niej za­pre­zen­to­wa­nych kilka naj­waż­niej­szych cy­kli prac Przy­borka, po­wsta­łych od 1990 do 2015 roku: Wspo­mnie­nia z Ar­les, Ho­tel Eu­ropa, Tha­na­tos, Szczury, Nie-Lot. Skła­dają się na nie fo­to­gra­fie, ry­sunki i obiekty. Każda z se­rii jest osobną opo­wie­ścią o prze­strzeni i dys­kur­sem ar­ty­sty z prze­nie­sie­niem tej prze­strzeni w ob­raz.

Obiekty czy kon­struk­cje, które ar­ty­sta bu­duje we­dług wcze­śniej­szego pro­jektu, prze­nosi na­stęp­nie w fik­cyjną prze­strzeń ob­razu fo­to­gra­ficz­nego. Fo­to­gra­fia daje mu moż­li­wość po­wo­ła­nia do ży­cia świata, który w ob­ra­zie fo­to­gra­ficz­nym eg­zy­stuje sa­mo­dziel­nie. Świa­do­mość „obrazo-światów” wy­zna­cza całą twór­czość Grze­go­rza Przy­borka – pod­miotu fi­lo­zo­fu­ją­cego i (s)twórczego za­ra­zem, afir­mu­ją­cego ilu­zję re­al­no­ści ist­nie­nia świata i prze­mi­jal­no­ści jego do­świad­cza­nia, prze­ło­żo­nego na fan­ta­zmaty – re­alne ob­razy nie przed­mio­tów, ale spo­strze­żeń, prze­żyć i wy­obraźni po­zo­sta­ją­cej na usłu­gach in­te­lektu. To wgląd w sie­bie, we­wnętrzne spoj­rze­nie na świat i swoją w nim obec­ność, i, co naj­waż­niej­sze, w sensy wy­ni­ka­jące z tych re­la­cji, ge­ne­ru­jące prze­kaz za­warty w szki­cach, fo­to­obiek­tach, in­sta­la­cjach czy obiek­tach prze­strzen­nych.

Grzegorz Przy­bo­rek prze­ma­wia za po­śred­nic­twem ję­zyka sztuki wy­łącz­nie w imie­niu wła­snym, a to, że prze­kaz ar­ty­sty ma cha­rak­ter uni­wer­salny, jest po­chodną ory­gi­nal­nej ja­ko­ści prze­my­śleń i od­czuć twórcy i jego wir­tu­ozer­skiego warsz­tatu ar­ty­stycz­nego. „Au­ten­tyczne fik­cje” są praw­dziwe, bo umo­co­wane by­towo w je­dy­nej moż­li­wej re­al­no­ści – w nie­wzru­szo­nym ist­nie­niu „ja”. Tu kwe­stią nie jest po­do­bień­stwo, a tym bar­dziej toż­sa­mość rze­czy z jej wi­do­kiem, bo ob­raz ni­gdy nie był, bo i być nie może, ema­na­cją ma­te­rii – ob­razy, nie ist­nie­jąc nie­za­leż­nie od po­strze­że­nia, czer­pią swoją eg­zy­sten­cję i ade­kwat­ność z pod­miotu fi­lo­zo­fu­ją­cego; ich ist­nie­nie jest czy­sto in­ten­cjo­nalne. Wy­daje się, że to zu­peł­nie fe­no­me­nalne, nie­ma­jące swo­jego od­po­wied­nika w sztuce nurtu fo­to­me­dial­nego, sprzę­że­nie wy­obraźni i in­te­lektu z ta­len­tem ar­ty­sty in­ter­me­dial­nego de­cy­duje o war­to­ści sztuki Przy­borka – ar­ty­sty my­śli­ciela.

Grzegorz Przy­bo­rek – ab­sol­went Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkoły Sztuk Pla­stycz­nych im. Wła­dy­sława Strze­miń­skiego w Ło­dzi. Dy­plom na Wy­dziale Gra­fiki w 1974 roku. Od 1976 roku jest pra­cow­ni­kiem naukowo-dydaktycznym w Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. Wła­dy­sława Strze­miń­skiego w Ło­dzi oraz w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkole Fil­mo­wej, Te­le­wi­zyj­nej i Te­atral­nej im. Le­ona Schil­lera w Ło­dzi. Jest au­to­rem licz­nych tek­stów o fo­to­gra­fii. Ma w swoim do­robku dy­dak­tycz­nym wielu wy­cho­wan­ków ak­tyw­nie dzia­ła­ją­cych w sztuce.

Upra­wia twór­czość w za­kre­sie fo­to­gra­fii, me­diów elek­tro­nicz­nych, obiektu, in­sta­la­cji, ry­sunku, gra­fiki, rzeźby oraz z po­gra­ni­cza in­nych dys­cy­plin sztuki. Brał udział w kil­ku­set wy­sta­wach w Pol­sce oraz za gra­nicą. Jego prace znaj­dują się w zbio­rach: Mu­zeum Sztuki w Ło­dzi, Mu­zeum Na­ro­do­wego we Wro­cła­wiu, Mu­zeum Ziemi Lu­bu­skiej w Zie­lo­nej Gó­rze, Stadt­mu­seum Gross-Gerau w Niem­czech, Col­lec­tio­nes des Ar­to­the­ques „Pho­to­gra­phie d’Auteur” w Lyonie (Fran­cja), Pro­mo­cje Bron­co­lor w Szwaj­ca­rii, Pro­mo­cja Radici-Group w Ber­gamo (Wło­chy), Fond Na­tio­nal d’Art Con­tem­po­rain (FNAC) we Fran­cji, Dol­no­ślą­skiego To­wa­rzy­stwa Za­chęty Sztuk Pięk­nych we Wro­cła­wiu, Wiel­ko­pol­skiego To­wa­rzy­stwa Za­chęty Sztuk Pięk­nych w Po­zna­niu oraz w ko­lek­cjach pry­wat­nych.

Ku­ra­tor: Man­fred Ba­tor
Me­ce­nat: Ce­zary Przy­byl­ski – Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego
Or­ga­ni­za­to­rzy: Ośro­dek Kul­tury i Sztuki we Wro­cła­wiu – In­sty­tu­cja Kul­tury Sa­mo­rządu Wo­je­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego, Ga­le­ria FOTO-GEN Ośrodka Kul­tury i Sztuki we Wro­cła­wiu
Pa­troni me­dialni: Ra­dio Wro­cław Kul­tura, Pi­smo Ar­ty­styczne For­mat, Mie­sięcz­nik Odra, DOKiS.pl, mie­sięcz­nik „Zie­mia Kłodzka”, DYSKURS Pi­smo Naukowo-Artystyczne ASP we Wro­cła­wiu, Qu­art Kwar­tal­nik In­sty­tutu Hi­sto­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego, Made-in-photo.com, Ra­dio Wro­cław, TVP Kul­tura, TVP Wro­cław, Ra­dio RAM
Pro­jekt jest do­fi­nan­so­wany ze środ­ków Sa­mo­rządu Wo­je­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego.

Ga­le­ria FOTO-GEN
Ośrodka Kul­tury i Sztuki we Wro­cła­wiu
In­sty­tu­cji Kul­tury Sa­mo­rządu Wo­je­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego
pl. bpa Nan­kiera 8, 50-140 Wro­cław
tel. 71 344 78 40
e-mail: galeria.foto-gen@okis.pl
Ga­le­ria czynna od po­nie­działku do so­boty w godz. 10.00–18.00.
Bi­lety: 4 zł, ulg. 2 zł. W po­nie­działki wstęp wolny.