Grze­gorz Przy­borek, Arch­i­pel­ag aut­en­ty­cznych fikcji

23 czer­w­ca – 15 lip­ca 2017 | Wernisaż: 23 czer­w­ca 2017, godz. 18.00

23 czer­w­ca 2017 roku o godz. 18.00 w Galerii FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu otwarta zostanie wys­tawa Arch­i­pel­ag aut­en­ty­cznych fikcji Grze­gorza Przy­bor­ka. Zostanie na niej zaprezen­towanych kil­ka najważniejszych cyk­li prac Przy­bor­ka, pow­stałych od 1990 do 2015 roku: Wspom­nienia z Arles, Hotel Europa, Thanatos, Szczury, Nie-Lot. Składa­ją się na nie fotografie, rysun­ki i obiek­ty. Każ­da z serii jest osob­ną opowieś­cią o przestrzeni i dyskursem artysty z prze­niesie­niem tej przestrzeni w obraz.

Obiek­ty czy kon­strukc­je, które artys­ta budu­je według wcześniejszego pro­jek­tu, przenosi następ­nie w fik­cyjną przestrzeń obrazu fotograficznego. Fotografia daje mu możli­wość powoła­nia do życia świa­ta, który w obra­zie fotograficznym egzys­tu­je samodziel­nie. Świado­mość „obra­zo-światów” wyz­nacza całą twór­c­zość Grze­gorza Przy­bor­ka – pod­mio­tu filo­zo­fu­jącego i (s)twórczego zarazem, afir­mu­jącego iluzję real­noś­ci ist­nienia świa­ta i przemi­jal­noś­ci jego doświad­cza­nia, przełożonego na fan­taz­maty – realne obrazy nie przed­miotów, ale spostrzeżeń, przeżyć i wyobraźni pozosta­jącej na usłu­gach intelek­tu. To wgląd w siebie, wewnętrzne spo­jrze­nie na świat i swo­ją w nim obec­ność, i, co najważniejsze, w sen­sy wynika­jące z tych relacji, generu­jące przekaz zawarty w szki­cach, fotoo­biek­tach, insta­lac­jach czy obiek­tach przestrzen­nych.

Grze­gorz Przy­borek prze­maw­ia za pośred­nictwem języ­ka sztu­ki wyłącznie w imie­niu włas­nym, a to, że przekaz artysty ma charak­ter uni­w­er­sal­ny, jest pochod­ną ory­gi­nal­nej jakoś­ci  prze­myśleń i odczuć twór­cy i  jego wirtuoz­er­skiego warsz­tatu artysty­cznego. „Aut­en­ty­czne fikc­je” są prawdzi­we, bo umo­cow­ane bytowo w jedynej możli­wej real­noś­ci – w niewzrus­zonym ist­nie­niu „ja”. Tu kwest­ią nie jest podobieńst­wo, a tym bardziej tożsamość rzeczy z jej widok­iem, bo obraz nigdy nie był, bo i być nie może, emanacją materii – obrazy, nie ist­niejąc nieza­leżnie od postrzeże­nia, czer­pią swo­ją egzys­tencję i adek­wat­ność z pod­mio­tu filo­zo­fu­jącego; ich ist­nie­nie jest czys­to intencjon­alne. Wyda­je się, że to zupełnie fenom­e­nalne, niema­jące swo­jego odpowied­ni­ka w sztuce nur­tu foto­me­di­al­nego, sprzęże­nie wyobraźni i intelek­tu z tal­en­tem artysty inter­me­di­al­nego decy­du­je o wartoś­ci sztu­ki Przy­bor­ka – artysty myśli­ciela.

 

Grze­gorz Przy­borek – absol­went Państ­wowej Wyższej Szkoły Sztuk Plas­ty­cznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom na Wydziale Grafi­ki w 1974 roku. Od 1976 roku jest pra­cown­ikiem naukowo-dydak­ty­cznym w Akademii Sztuk Pięknych  im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w Państ­wowej Wyższej Szkole Fil­mowej, Telewiz­yjnej i Teatral­nej im. Leona Schillera w Łodzi. Jest autorem licznych tek­stów o fotografii. Ma w swoim dorobku dydak­ty­cznym wielu wychowanków akty­wnie dzi­ała­ją­cych w sztuce.

Upraw­ia twór­c­zość w zakre­sie fotografii, mediów elek­tron­icznych, obiek­tu, insta­lacji, rysunku, grafi­ki, rzeź­by oraz z pogranicza innych dyscy­plin sztu­ki. Brał udzi­ał w kilkuset wys­tawach w Polsce oraz za granicą. Jego prace zna­j­du­ją się w zbio­rach: Muzeum Sztu­ki w Łodzi, Muzeum Nar­o­dowego we Wrocław­iu, Muzeum Zie­mi Lubuskiej w Zielonej Górze, Stadt­mu­se­um Gross-Ger­au w Niem­czech, Col­lec­tiones des Artothe­ques „Pho­togra­phie d’Auteur” w Lyonie (Franc­ja), Pro­moc­je Bron­col­or w Szwa­j­carii, Pro­moc­ja Radi­ci-Group w Berg­amo (Włochy), Fond Nation­al d’Art Con­tem­po­rain (FNAC) we Francji, Dol­nośląskiego Towarzyst­wa Zachę­ty Sztuk Pięknych we Wrocław­iu, Wielkopol­skiego Towarzyst­wa Zachę­ty Sztuk Pięknych w Poz­na­niu oraz w kolekc­jach pry­wat­nych.

Kura­tor: Man­fred Bator
Mece­nat: Cezary Przy­byl­s­ki – Marsza­łek Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego
Orga­ni­za­torzy: Ośrodek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu – Insty­tuc­ja Kul­tu­ry Samorzą­du Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego, Gale­ria FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu
Patroni medi­al­ni: Radio Wrocław Kul­tura, Pis­mo Artysty­czne For­mat, Miesięcznik Odra, DOKiS.pl, miesięcznik „Ziemia Kłodz­ka”, DYSKURS Pis­mo Naukowo-Artysty­czne ASP we Wrocław­iu, Quart Kwartal­nik Insty­tu­tu His­torii Sztu­ki Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego, Made-in-photo.com, Radio Wrocław, TVP Kul­tura, TVP Wrocław, Radio RAM
Pro­jekt jest dofi­nan­sowany ze środ­ków Samorzą­du Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego.

Gale­ria FOTO-GEN
Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu
Insty­tucji Kul­tu­ry Samorzą­du Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego
pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław
tel. 71 344 78 40
e-mail: galeria.foto-gen@okis.pl
Gale­ria czyn­na od poniedzi­ałku do sobo­ty w godz. 10.00–18.00.
Bile­ty: 4 zł, ulg. 2 zł. W poniedzi­ał­ki wstęp wol­ny.