unnamed-32

Miej­sca wyda­rzeń: Nie­za­leż­nie od tego czy rze­czy­wi­ste lub uro­jo­ne, histo­rycz­ne czy aktu­al­ne, Festi­wal Foto­gra­ficz­ny w Gör­litz zaj­mu­je się się naj­róż­niej­szy­mi aspek­ta­mi „miejsc wyda­rzeń“: Będzie spo­glą­dać wstecz poprzez foto­gra­fie arty­stów okre­su NRD, kon­cen­tro­wać się na cza­sach obec­nych lub patrzeć w przy­szłość przez pry­zmat współ­cze­snych pol­skich foto­gra­fów oraz arty­stów lokal­nych z tzw. Trój­sty­ku.

Pierw­szą edy­cję wyda­rze­nia w róż­nych prze­strze­niach festi­wa­lo­wych na tere­nie Gör­litz odwie­dzi­ło w okre­sie Zie­lo­nych Świą­tek 2015 roku oko­ło 2.000 osób. II edy­cja Festi­wa­lu odbę­dzie się od 26 sierp­nia do 11 wrze­śnia 2016 roku. Wysta­wom w Gör­litz i Zgo­rzel­cu towa­rzy­szyć będzie sze­ro­ki pro­gram warsz­ta­tów, dzia­łań prak­tycz­nych, wycie­czek i wykła­dów.

www_goerlitz_made-in-photo-21

0111

0113

120

121

122

123

124

126

ende_0012_wklej-oryginal

ende_0011

ende_0014

ende_0013

0112

14433188_637303136450128_6899751963075792320_n

14433176_637303159783459_4144458151964471757_n

14433110_637302963116812_3985631763741955545_n

14390665_637302973116811_1822280841146691649_n

14359139_637303033116805_7829147932283424761_n

14355678_637303109783464_5096630058228115119_n

14344876_637303043116804_2340080290269130953_n

14333107_637303139783461_7491902089737337716_n

14329881_637302966450145_671872020359588425_n

14316921_637303169783458_3633154648192202259_n

14322348_637303039783471_6544080334423731340_n

unnamed-2gff-lageplan-1020x14311-1