unnamed-32

Miejs­ca wydarzeń: Nieza­leżnie od tego czy rzeczy­wiste lub uro­jone, his­to­ryczne czy aktu­alne, Fes­ti­w­al Fotograficzny w Gör­litz zaj­mu­je się się najróżniejszy­mi aspek­ta­mi „miejsc wydarzeń“: Będzie spoglą­dać wstecz poprzez fotografie artys­tów okre­su NRD, kon­cen­trować się na cza­sach obec­nych lub patrzeć w przyszłość przez pryz­mat współczes­nych pol­s­kich fotografów oraz artys­tów lokalnych z tzw. Trójstyku.

Pier­wszą edy­cję wydarzenia w różnych przestrzeni­ach fes­ti­walowych na tere­nie Gör­litz odwiedz­iło w okre­sie Zielonych Świątek 2015 roku około 2.000 osób. II edy­c­ja Fes­ti­walu odbędzie się od 26 sierp­nia do 11 wrześ­nia 2016 roku. Wys­ta­wom w Gör­litz i Zgorzel­cu towarzyszyć będzie sze­ro­ki pro­gram warsz­tatów, dzi­ałań prak­ty­cznych, wycieczek i wykładów.

www_goerlitz_made-in-photo-21

0111

0113

120

121

122

123

124

126

ende_0012_wklej-oryginal

ende_0011

ende_0014

ende_0013

0112

14433188_637303136450128_6899751963075792320_n

14433176_637303159783459_4144458151964471757_n

14433110_637302963116812_3985631763741955545_n

14390665_637302973116811_1822280841146691649_n

14359139_637303033116805_7829147932283424761_n

14355678_637303109783464_5096630058228115119_n

14344876_637303043116804_2340080290269130953_n

14333107_637303139783461_7491902089737337716_n

14329881_637302966450145_671872020359588425_n

14316921_637303169783458_3633154648192202259_n

14322348_637303039783471_6544080334423731340_n

unnamed-2gff-lageplan-1020x14311-1