unnamed-32

Miej­sca wy­da­rzeń: Nie­za­leż­nie od tego czy rze­czy­wi­ste lub uro­jone, hi­sto­ryczne czy ak­tu­alne, Fe­sti­wal Fo­to­gra­ficzny w Gör­litz zaj­muje się się naj­róż­niej­szymi aspek­tami „miejsc wy­da­rzeń“: Bę­dzie spo­glą­dać wstecz po­przez fo­to­gra­fie ar­ty­stów okresu NRD, kon­cen­tro­wać się na cza­sach obec­nych lub pa­trzeć w przy­szłość przez pry­zmat współ­cze­snych pol­skich fo­to­gra­fów oraz ar­ty­stów lo­kal­nych z tzw. Trój­styku.

Pierw­szą edy­cję wy­da­rze­nia w róż­nych prze­strze­niach fe­sti­wa­lo­wych na te­re­nie Gör­litz od­wie­dziło w okre­sie Zie­lo­nych Świą­tek 2015 roku około 2.000 osób. II edy­cja Fe­sti­walu od­bę­dzie się od 26 sierp­nia do 11 wrze­śnia 2016 roku. Wy­sta­wom w Gör­litz i Zgo­rzelcu to­wa­rzy­szyć bę­dzie sze­roki pro­gram warsz­ta­tów, dzia­łań prak­tycz­nych, wy­cie­czek i wy­kła­dów.

www_goerlitz_made-in-photo-21

0111

0113

120

121

122

123

124

126

ende_0012_wklej-oryginal

ende_0011

ende_0014

ende_0013

0112

14433188_637303136450128_6899751963075792320_n

14433176_637303159783459_4144458151964471757_n

14433110_637302963116812_3985631763741955545_n

14390665_637302973116811_1822280841146691649_n

14359139_637303033116805_7829147932283424761_n

14355678_637303109783464_5096630058228115119_n

14344876_637303043116804_2340080290269130953_n

14333107_637303139783461_7491902089737337716_n

14329881_637302966450145_671872020359588425_n

14316921_637303169783458_3633154648192202259_n

14322348_637303039783471_6544080334423731340_n

unnamed-2gff-lageplan-1020x14311-1