Dojrza­łość ku staroś­ci – wys­tawa prac stu­den­tów Kat­edry Sztu­ki Mediów

Gale­ria ŁĄCZNIK

W r o c ł a w,  u l.  J o l i o t – C u r i e  1 5
(budynek Insty­tu­tu Infor­maty­ki Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego)

 

 zaprasza na wys­tawę Dojrza­łość ku staroś­ci

prezen­tu­jącą prace stu­den­tów
Pra­cowni Fotomediów Kat­edry Sztu­ki Mediów
Mateusza Bogusza, Pawła Bieni­asza, Domini­ki Ćwiert­ni,
Agaty Hajdeck­iej, Artu­ra Musioła,
Adri­any Myśli­wiec, Krzyszto­fa Pal­ińskiego, Kami­la Wój­ci­ka
.

Wys­tawa została zre­al­i­zowana w ramach II edy­cji inter­dyscy­pli­narnego pro­jek­tu
Insty­tu­tu Dzi­en­nikarst­wa i Komu­nikacji Społecznej Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego
oraz Wydzi­ału Grafi­ki i Sztu­ki Mediów ASP we Wrocław­iu
INNY W MIEŚCIE SPOTKAŃ
ani­mowanego przez
Pra­cown­ię Antropologii Mediów i Komu­nikatów Mias­ta (UWr)
oraz Pra­cown­ię Per­swazji Medi­al­nej (ASP).

Mateusz BOGUSZ

Paweł BIENIASZ

Domini­ka ĆWIERTNIA

Aga­ta HAJDECKA

Artur MUSIOŁ

Adri­ana MYŚLIWIEC

Krzysztof PALIŃSKI

Kamil WÓJCIK