Doj­rza­łość ku sta­ro­ści – wy­stawa prac stu­den­tów Ka­te­dry Sztuki Me­diów

Ga­le­ria ŁĄCZNIK

W r o c ł a w, u l. J o l i o t – C u r i e 1 5
(bu­dy­nek In­sty­tutu In­for­ma­tyki Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego)

za­pra­sza na wy­stawę Doj­rza­łość ku sta­ro­ści

pre­zen­tu­jącą prace stu­den­tów
Pra­cowni Fo­to­me­diów Ka­te­dry Sztuki Me­diów
Ma­te­usza Bo­gu­sza, Pawła Bie­nia­sza, Do­mi­niki Ćwiertni,
Agaty Haj­dec­kiej, Ar­tura Mu­sioła,
Ad­riany Myśliwiec, Krzysz­tofa Pa­liń­skiego, Ka­mila Wój­cika
.

Wy­stawa zo­stała zre­ali­zo­wana w ra­mach II edy­cji in­ter­dy­scy­pli­nar­nego pro­jektu
In­sty­tutu Dzien­ni­kar­stwa i Ko­mu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego
oraz Wy­działu Gra­fiki i Sztuki Me­diów ASP we Wro­cła­wiu
INNY W MIEŚCIE SPOTKAŃ
ani­mo­wa­nego przez
Pra­cow­nię An­tro­po­lo­gii Me­diów i Ko­mu­ni­ka­tów Mia­sta (UWr)
oraz Pra­cow­nię Per­swa­zji Me­dial­nej (ASP).

Mateusz BOGUSZ

Paweł BIENIASZ

Dominika ĆWIERTNIA

Agata HAJDECKA

Artur MUSIOŁ

Adriana MYŚLIWIEC

Krzysztof PALIŃSKI

Kamil WÓJCIK