Doj­rza­łość ku sta­ro­ści – wysta­wa prac stu­den­tów Kate­dry Sztu­ki Mediów

Gale­ria ŁĄCZNIK

W r o c ł a w,  u l.  J o l i o t – C u r i e  1 5
(budy­nek Insty­tu­tu Infor­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go)

 

 zapra­sza na wysta­wę Doj­rza­łość ku sta­ro­ści

pre­zen­tu­ją­cą pra­ce stu­den­tów
Pra­cow­ni Foto­me­diów Kate­dry Sztu­ki Mediów
Mate­usza Bogu­sza, Paw­ła Bie­nia­sza, Domi­ni­ki Ćwiert­ni,
Aga­ty Haj­dec­kiej, Artu­ra Musio­ła,
Adria­ny Myśli­wiec, Krzysz­to­fa Paliń­skie­go, Kami­la Wój­ci­ka
.

Wysta­wa zosta­ła zre­ali­zo­wa­na w ramach II edy­cji inter­dy­scy­pli­nar­ne­go pro­jek­tu
Insty­tu­tu Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go
oraz Wydzia­łu Gra­fi­ki i Sztu­ki Mediów ASP we Wro­cła­wiu
INNY W MIEŚCIE SPOTKAŃ
ani­mo­wa­ne­go przez
Pra­cow­nię Antro­po­lo­gii Mediów i Komu­ni­ka­tów Mia­sta (UWr)
oraz Pra­cow­nię Per­swa­zji Medial­nej (ASP).

Mate­usz BOGUSZ

Paweł BIENIASZ

Domi­ni­ka ĆWIERTNIA

Aga­ta HAJDECKA

Artur MUSIOŁ

Adria­na MYŚLIWIEC

Krzysz­tof PALIŃSKI

Kamil WÓJCIK