Z ini­cja­ty­wy Rek­to­ra Pio­tra Kie­la­na przy współ­pra­cy ze sto­wa­rzy­sze­niem Pol­sko – Chiń­skim na Rzecz Kul­tu­ry i Sztu­ki pod koniec sierp­nia zosta­ła otwar­ta w prze­strze­niach gale­rii Star The­atre w cen­trum Peki­nu wysta­wa pre­zen­tu­ją­ca pra­ce dydak­ty­ków, absol­wen­tów i stu­den­tów z wro­cław­skiej aka­de­mii.

Pre­zen­to­wa­ne dys­cy­pli­ny to: malar­stwo, gra­fi­ka, rysu­nek, pla­kat, fotogra­fia, mul­ti­me­dia, sce­no­gra­fia i cera­mi­ka.

Pre­zen­ta­cja otrzy­ma­ła patro­nat hono­ro­wy Pre­zy­den­ta Wro­cła­wia dra. Rafa­ła Dut­kie­wi­cza oraz Amba­sa­do­ra RP w Peki­nie pana Miro­sła­wa Gajew­skie­go.

Zgro­ma­dzo­ne licz­ne gro­no ofi­cjal­nych gości na cze­le z Rek­to­rem Pekiń­skiej Aka­de­mii CAFA (The Cen­tral Aca­de­my of Fine Arts) prof. Fan Dian, dyrek­to­rem Depar­ta­men­tu Sztu­ki w Mini­ster­stwie Kul­tu­ry Wu Hao, dyrek­to­rem teatru Star The­atre Fan Xing, kura­to­rem gale­rii Xiao Fan, oraz dyrek­to­rem Wydzia­łu Kul­tu­ry Amba­sa­dy RP w Peki­nie panią Mag­da­le­ną Cze­choń­ską, wie­lo­ma gość­mi z pekiń­skiej Aka­de­mii, Polo­nii a tak­że mło­dzie­ży podzi­wia­ło pra­ce: P. Tysz­kie­wi­cza, J. Szew­czy­ka, A. Gert­chen, A. Janusz – Strzyż, T. Bro­dy, M. Etber War­li­kow­skiej, K. Koczyń­skiej – Kie­lan, G. Palow­skie­go, K. Skarb­ka, N. Smuż­nia­ka, W. Puko­cza, E. Józe­fow­skie­go, J. Grul­kow­skie­go, Z. Nit­ki, A. P. Bato­ra, A. Szu­by, E. Buch­ty, W. Świer­dzew­skie­go, J. Filu­tow­skiej, A. Alek­siej­czuk, B. Zamar­ka, D. Bana­sza, M. Mirow­skie­go, M. Hri­su­li­di­sa, M. Jędrze­jew­skie­go, W. Jan­ko­wia­ka, U. Sma­zy – Gra­lak, E. Wer­nio, M. Grzy­ba, M. Woliń­skiej, S. Sasa­ka, I. Olszew­skie­go oraz zapro­szo­nych do wysta­wy przed­sta­wi­cie­li sto­wa­rzy­sze­nia stu­den­tów ASP Kata­rzy­ny Matusz­czyk Lu i Youy­ou Lu, któ­rym ser­decz­nie dzię­ku­ję za pomoc orga­ni­za­cyj­ną.

14542359_644532029060572_6505005468659017522_o

14566423_644532055727236_4038264627599191485_o

14542312_644532099060565_4140932750364167613_o

14524969_644532085727233_1714348307724275482_o

14481919_644532035727238_8212254565656535495_o

14525124_644531949060580_4827086908679725023_o

14608878_644531965727245_2964158788355502773_o

14524513_644532455727196_709664688413119362_o

14566343_644531892393919_4358254517599072055_o

14525166_644531899060585_5212158913498223436_o

14567518_644531902393918_8369326797861793144_o

97234027