Z ini­cja­tywy Rek­tora Pio­tra Kie­lana przy współ­pracy ze sto­wa­rzy­sze­niem Pol­sko – Chiń­skim na Rzecz Kul­tury i Sztuki pod ko­niec sierp­nia zo­stała otwarta w prze­strze­niach ga­le­rii Star The­atre w cen­trum Pe­kinu wy­stawa pre­zen­tu­jąca prace dy­dak­ty­ków, ab­sol­wen­tów i stu­den­tów z wro­cław­skiej aka­de­mii.

Pre­zen­to­wane dys­cy­pliny to: ma­lar­stwo, gra­fika, ry­su­nek, pla­kat, foto­gra­fia, mul­ti­me­dia, sce­no­gra­fia i ce­ra­mika.

Pre­zen­ta­cja otrzy­mała pa­tro­nat ho­no­rowy Pre­zy­denta Wro­cła­wia dra. Ra­fała Dut­kie­wi­cza oraz Am­ba­sa­dora RP w Pe­ki­nie pana Mi­ro­sława Ga­jew­skiego.

Zgro­ma­dzone liczne grono ofi­cjal­nych go­ści na czele z Rek­to­rem Pe­kiń­skiej Aka­de­mii CAFA (The Cen­tral Aca­demy of Fine Arts) prof. Fan Dian, dy­rek­to­rem De­par­ta­mentu Sztuki w Mi­ni­ster­stwie Kul­tury Wu Hao, dy­rek­to­rem te­atru Star The­atre Fan Xing, ku­ra­to­rem ga­le­rii Xiao Fan, oraz dy­rek­to­rem Wy­działu Kul­tury Am­ba­sady RP w Pe­ki­nie pa­nią Mag­da­leną Cze­choń­ską, wie­loma go­śćmi z pe­kiń­skiej Aka­de­mii, Po­lo­nii a także mło­dzieży po­dzi­wiało prace: P. Tysz­kie­wi­cza, J. Szew­czyka, A. Gert­chen, A. Ja­nusz – Strzyż, T. Brody, M. Et­ber War­li­kow­skiej, K. Ko­czyń­skiej – Kie­lan, G. Pa­low­skiego, K. Skarbka, N. Smuż­niaka, W. Pu­ko­cza, E. Jó­ze­fow­skiego, J. Grul­kow­skiego, Z. Nitki, A. P. Ba­tora, A. Szuby, E. Buchty, W. Świer­dzew­skiego, J. Fi­lu­tow­skiej, A. Alek­siej­czuk, B. Za­marka, D. Ba­na­sza, M. Mi­row­skiego, M. Hri­su­li­disa, M. Ję­drze­jew­skiego, W. Jan­ko­wiaka, U. Smazy – Gra­lak, E. Wer­nio, M. Grzyba, M. Wo­liń­skiej, S. Sa­saka, I. Ol­szew­skiego oraz za­pro­szo­nych do wy­stawy przed­sta­wi­cieli sto­wa­rzy­sze­nia stu­den­tów ASP Ka­ta­rzyny Ma­tusz­czyk Lu i Youyou Lu, któ­rym ser­decz­nie dzię­kuję za po­moc or­ga­ni­za­cyjną.

14542359_644532029060572_6505005468659017522_o

14566423_644532055727236_4038264627599191485_o

14542312_644532099060565_4140932750364167613_o

14524969_644532085727233_1714348307724275482_o

14481919_644532035727238_8212254565656535495_o

14525124_644531949060580_4827086908679725023_o

14608878_644531965727245_2964158788355502773_o

14524513_644532455727196_709664688413119362_o

14566343_644531892393919_4358254517599072055_o

14525166_644531899060585_5212158913498223436_o

14567518_644531902393918_8369326797861793144_o

97234027