Z inic­jaty­wy Rek­to­ra Pio­tra Kielana przy współpra­cy ze sto­warzysze­niem Pol­sko – Chińskim na Rzecz Kul­tu­ry i Sztu­ki pod koniec sierp­nia została otwarta w przestrzeni­ach galerii Star The­atre w cen­trum Pekinu wys­tawa prezen­tu­ją­ca prace dydak­tyków, absol­wen­tów i stu­den­tów z wrocławskiej akademii.

Prezen­towane dyscy­pliny to: malarst­wo, grafi­ka, rysunek, plakat, fotografia, mul­ti­me­dia, scenografia i cerami­ka.

Prezen­tac­ja otrzy­mała patronat hon­orowy Prezy­den­ta Wrocław­ia dra. Rafała Dutkiewicza oraz Ambasado­ra RP w Pekinie pana Mirosława Gajew­skiego.

Zgro­mad­zone liczne grono ofic­jal­nych goś­ci na czele z Rek­torem Pekińskiej Akademii CAFA (The Cen­tral Acad­e­my of Fine Arts) prof. Fan Dian, dyrek­torem Depar­ta­men­tu Sztu­ki w Min­is­terst­wie Kul­tu­ry Wu Hao, dyrek­torem teatru Star The­atre Fan Xing, kura­torem galerii Xiao Fan, oraz dyrek­torem Wydzi­ału Kul­tu­ry Ambasady RP w Pekinie panią Mag­daleną Czechońską, wielo­ma gość­mi z pekińskiej Akademii, Polonii a także młodzieży podzi­wiało prace: P. Tyszkiewicza, J. Szew­czy­ka, A. Gertchen, A. Janusz – Strzyż, T. Brody, M. Etber War­likowskiej, K. Koczyńskiej – Kielan, G. Palowskiego, K. Skar­b­ka, N. Smuż­ni­a­ka, W. Pukocza, E. Józe­fowskiego, J. Grulkowskiego, Z. Nit­ki, A. P. Bato­ra, A. Szu­by, E. Buchty, W. Świerdzewskiego, J. Filu­towskiej, A. Alek­siejczuk, B. Zamar­ka, D. Banasza, M. Mirowskiego, M. Hrisu­lidisa, M. Jędrze­jew­skiego, W. Jankowia­ka, U. Smazy – Gralak, E. Wernio, M. Grzy­ba, M. Wolińskiej, S. Sasa­ka, I. Olszewskiego oraz zapros­zonych do wys­tawy przed­staw­icieli sto­warzyszenia stu­den­tów ASP Katarzyny Matuszczyk Lu i Youy­ou Lu, którym serdecznie dzięku­ję za pomoc orga­ni­za­cyjną.

14542359_644532029060572_6505005468659017522_o

14566423_644532055727236_4038264627599191485_o

14542312_644532099060565_4140932750364167613_o

14524969_644532085727233_1714348307724275482_o

14481919_644532035727238_8212254565656535495_o

14525124_644531949060580_4827086908679725023_o

14608878_644531965727245_2964158788355502773_o

14524513_644532455727196_709664688413119362_o

14566343_644531892393919_4358254517599072055_o

14525166_644531899060585_5212158913498223436_o

14567518_644531902393918_8369326797861793144_o

97234027