sta­cjo­narne i nie­sta­cjo­narne

w Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­perta we Wro­cła­wiu
Stu­dia na kie­runku Sztuka Me­diów:

– spe­cjal­ność FOTOGRAFIA

Eg­za­min ma na celu spraw­dze­nie in­wen­cji i po­ten­cjału kre­acyj­nego kan­dy­data oraz pre­dys­po­zy­cji i umie­jęt­no­ści w za­kre­sie kom­po­zy­cji ka­dru fo­to­gra­ficz­nego i fil­mo­wego, for­mu­ło­wa­nia nar­ra­cji ob­ra­zo­wej, związ­ków lo­gicz­nych tre­ści i ob­razu oraz ope­ro­wa­nia tzw. cza­sem fil­mo­wym w se­kwen­cjach ob­ra­zo­wych.

Na pierw­szym eta­pie eg­za­minu wstęp­nego na­leży przed­sta­wić ze­staw prac ry­sun­ko­wych i ma­lar­skich. Za­pre­zen­to­wane prace au­tor­skie mu­szą być uzu­peł­nione o re­ali­za­cje przy­naj­mniej z jed­nej z wy­mie­nio­nych dys­cy­plin:
fo­to­gra­fia (min. 12 prac w for­ma­cie 30x40cm)
mul­ti­me­dia (ani­ma­cje kom­pu­te­rowe, mo­de­ling, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dialne)
film, wi­deo (max. 5 min.)

Szcze­gó­łowe in­for­ma­cje na stro­nie: www.asp.wroc.pl


Studia niestacjonarne: Fotografia i Multimedia