sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne

w Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­per­ta we Wro­cła­wiu
Stu­dia na kie­run­ku Sztu­ka Mediów:

 – spe­cjal­ność FOTOGRAFIA

 

Egza­min ma na celu spraw­dze­nie inwen­cji i poten­cja­łu kre­acyj­ne­go kan­dy­da­ta oraz pre­dys­po­zy­cji i umie­jęt­no­ści w zakre­sie kom­po­zy­cji kadru foto­gra­ficz­ne­go i fil­mo­we­go, for­mu­ło­wa­nia nar­ra­cji obra­zo­wej, związ­ków logicz­nych tre­ści i obra­zu oraz ope­ro­wa­nia tzw. cza­sem fil­mo­wym w sekwen­cjach obra­zo­wych.

Na pierw­szym eta­pie egza­mi­nu wstęp­ne­go nale­ży przed­sta­wić zestaw prac rysun­ko­wych i malar­skich. Zapre­zen­to­wa­ne pra­ce autor­skie muszą być uzu­peł­nio­ne o reali­za­cje przy­naj­mniej z jed­nej z wymie­nio­nych dys­cy­plin:
foto­gra­fia (min. 12 prac w for­ma­cie 30x40cm)
mul­ti­me­dia (ani­ma­cje kom­pu­te­ro­we, mode­ling, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne)
film, wideo (max. 5 min.)

 

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na stro­nie: www.asp.wroc.pl


Studia niestacjonarne: Fotografia i Multimedia