1 listopa­da 2019 w Suwon, w Kor­ei Połud­niowej, w ramach 6th Suwon Inter­na­tion­al Pho­to Fes­ti­val odbył się wernisaż orga­ni­zowanej przez Galer­ię FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu zbiorowej ogólnopol­skiej ekspozy­cji fotografii współczes­nej pt. „Unob­vi­ous”.  Na ekspozy­cji prezen­towanych jest trzy­nas­tu artys­tów wiz­ual­nych; zarówno nestorów pol­skiej sztu­ki foto­me­di­al­nej, którzy na trwałe zapisali się na kar­tach his­torii sztu­ki, jak i twór­ców śred­niego i młod­szego pokole­nia, legi­t­y­mu­ją­cych się dorobkiem artysty­cznym o randze ogólnopol­skiej i między­nar­o­dowej.

Suwon jest stolicą i najwięk­szym miastem prow­incji Gyeong­gi, położonym około 30 kilo­metrów na połud­nie od Seu­lu. Obok kore­ańskiej stol­i­cy uchodzi za kreaty­wne i kul­tur­alne cen­trum państ­wa, czego niepod­ważal­nym przykła­dem jest  coroczny fes­ti­w­al Suwon Pho­to, będą­cy jedynym tego rodza­ju nieza­leżnym wydarze­niem w Kor­ei Połud­niowej. Fes­ti­w­al od samego początku swego ist­nienia prowad­zony jest przez najważniejszych lokalnych artys­tów fotografików, his­to­ryków i kry­tyków sztu­ki, dla których nadrzęd­nym celem jest stworze­nie możli­woś­ci dla między­nar­o­dowej wymi­any kul­tur­al­nej i warunk­ów dla wol­noś­ci wypowiedzi artysty­cznej. W trak­cie fes­ti­walu oby­wa się kilka­dziesiąt wydarzeń, takich jak wys­tawy indy­wid­u­alne, wys­tawy grupowe, przegląd wyło­nionych w konkur­sie port­fo­lio, pro­jekc­je plen­erowe, warsz­taty i wykłady. Wys­tawa „Unob­vi­ous”, obok tytułowej ekspozy­cji tegorocznej edy­cji fes­ti­walu „Long march. How to build repub­lic?”, jest najwięk­szą prezen­tacją zre­al­i­zowaną w jego ramach. Gale­ria FOTO-GEN Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wrocław­iu wzięła także udzi­ał w odby­wa­ją­cym się drugiego dnia imprezy kinowym pokazie pro­jekcji mul­ti­me­di­al­nych.

Niemalże od początków roz­wo­ju myśli filo­zoficznej staw­iano pyta­nia o fenomen wyobraźni. Próbowano wyjaśnić, w jakim stop­niu sty­mu­lu­je ona kreaty­wną akty­wność człowieka. Nieza­leżnie od licznych – pow­stałych na grun­cie nauk human­isty­cznych definicji – wyobraźnię moż­na określić jako zdol­ność pod­mio­tu do przed­staw­ienia sobie obrazów rzeczy, zjawisk, zdarzeń pod ich nieobec­ność oraz przed­staw­ie­nie rzeczy, zjawisk zdarzeń niewys­tępu­ją­cych w naszej rzeczy­wis­toś­ci. Wido­ki świa­ta, które w wyniku artysty­cznej wiz­ji zosta­ją przemienione w obrazy, nie podle­ga­ją rygorom real­noś­ci (nawet jeśli są odw­zorowaniem wyglą­du przed­miotów). Ścisły związek wykre­owanych przez artys­tów obrazów/obiektów/instalacji ze światem jest pozorny – jaw­ią się one w postrze­ga­niu, dzieło zaś samo tworzy swo­je znaczenia, reor­ga­nizu­jąc zwycza­jowe relac­je między przed­miotem artysty­cznym a jego inter­pre­tacją, odczy­tanie przez odbior­cę. Wys­tawa Nieoczy­wis­tość  prezen­tu­je artys­tów, którzy w cen­trum swych rozważań nie umieszcza­ją  jedynie wyt­worów o określonych, zobiek­ty­wiz­owanych włas­noś­ci­ach, a bogate, wielowątkowe nar­rac­je. Różnorod­ność zaprezen­towanych przez artys­tów nar­racji – dzię­ki zabiegom for­mal­nym i „fab­ule” tek­stu fotograficznego – pozwala odbior­com prac na odczy­ty­wanie opisy­wanego świa­ta zarówno z per­spek­ty­wy twór­cy, jak i włas­nej, będącej sumą jego wrażli­woś­ci este­ty­cznej i ogól­nych kom­pe­tencji kul­tur­owych.

Artyś­ci: Karoli­na Aszyk, Andrzej P. Bator, Man­fred Bator, Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak, Andrzej Dudek-Dür­er, Mag­da Hueck­el, Aga­ta Niźnikiewicz, Grze­gorz Przy­borek,  Aga­ta Szu­ba, Zbig­niew Trep­pa, Ste­fan Woj­nec­ki, Igor Wój­cik