Wy­stawa po­kon­kur­sowa „Cy­ber­foto – 2014“ w Czę­sto­cho­wie
XVII Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs Cy­fro­wej Fo­to­kre­acji „Cy­ber­foto – 2014“


Ga­le­ria ART-FOTO, Re­gio­nalny Ośro­dek Kul­tury w Czę­sto­cho­wie, ul. Ogiń­skiego 13a
Pa­tro­nat Ho­no­rowy: Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Ślą­skiego, Pa­tro­nat: Pre­zy­dent Mia­sta Czę­sto­chowy Or­ga­ni­za­tor: Re­gio­nalny Ośro­dek Kul­tury w Czę­sto­cho­wie
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Na­ro­dowe Cen­trum Kul­tury, Zwią­zek Pol­skich Ar­ty­stów Fo­to­gra­fi­ków Okręg Ślą­ski, Fo­to­klub Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej Sto­wa­rzy­sze­nie Twór­ców.

Jury w skła­dzie:
prze­wod­ni­czący: Krzysztof Ju­recki,
kry­tyk i hi­sto­ryk fo­to­gra­fii, czło­nek ho­no­rowy ZPAF, wy­kła­dowca WSSiP w Ło­dzi
człon­ko­wie: Jo­lanta Ry­cer­ska – art. fo­to­gra­fik, czło­nek ZPAF, Pre­zes Za­rządu Głów­nego ZPAF
Katarzyna Łata-Wrona – art. fo­to­gra­fik, czło­nek ZPAF, Pre­zes Okręgu Śla­skiego ZPAF
Kry­styna Małgorzata Do­łow­ska – art. fo­to­gra­fik, czło­nek Za­rządu Fo­to­klubu RP
Sła­wo­mir Jo­dłow­ski – art. fo­to­gra­fik, czło­nek ZPAF, Re­gio­nalny Ośro­dek Kul­tury w Czę­sto­cho­wie

spo­śród na­de­sła­nych 325 prac 64 au­to­rów za­kwa­li­fi­ko­wało do wy­stawy 108 prac 33 au­to­rów oraz przy­znało na­stę­pu­jące na­grody:
I na­groda w wy­so­ko­ści 2500 zł dla Marty Dą­brow­skiej z Ra­ci­bo­rza za cykl prac „Sza­blony”
II na­groda w wy­so­ko­ści 1500 zł dla Ha­liny Mar­duły z Wro­cła­wia za ze­staw „Świec­kie re­li­kwie”
III na­groda w wy­so­ko­ści 800 zł dla Anny An­drze­jew­skiej z Bę­dzina „Miesz­cza­nin w ka­drze i poza nim”
Wy­róż­nie­nia w wy­so­ko­ści 400 zł otrzy­mali:
Marta Wa­pien­nik z Za­bie­rzowa, za pracę „Ilu­zja rze­czy­wi­sto­ści”
Ka­te­rina Mi­stal ze Szwe­cji, za cykl „Ice Move”
Agnieszka To­mi­czek z Bielska-Białej za ze­staw „Za­tra­co­nych swia­tów okru­chy”

Źró­dło: http://www.zpaf.pl/aktualnosci/cyberfoto-2014-wystawa/