Wysta­wa pokon­kur­so­wa „Cyber­fo­to – 2014“ w Czę­sto­cho­wie
XVII Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Cyfro­wej Foto­kre­acji „Cyber­fo­to – 2014“


 

Gale­ria ART-FOTO, Regio­nal­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Czę­sto­cho­wie, ul. Ogiń­skie­go 13a
Patro­nat Hono­ro­wy: Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Ślą­skie­go, Patro­nat: Pre­zy­dent Mia­sta Czę­sto­cho­wy Orga­ni­za­tor: Regio­nal­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Czę­sto­cho­wie
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Naro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry, Zwią­zek Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fi­ków Okręg Ślą­ski, Foto­klub Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej Sto­wa­rzy­sze­nie Twór­ców.

 

Jury w skła­dzie:
prze­wod­ni­czą­cy: Krzysz­tof Jurec­ki,
kry­tyk i histo­ryk foto­gra­fii, czło­nek hono­ro­wy ZPAF, wykła­dow­ca WSSiP w Łodzi
człon­ko­wie: Jolan­ta Rycer­ska – art. foto­gra­fik, czło­nek ZPAF, Pre­zes Zarzą­du Głów­ne­go ZPAF
Kata­rzy­na Łata-Wro­na – art. foto­gra­fik, czło­nek ZPAF, Pre­zes Okrę­gu Śla­skie­go ZPAF
Kry­sty­na Mał­go­rza­ta Dołow­ska – art. foto­gra­fik, czło­nek Zarzą­du Foto­klu­bu RP
Sła­wo­mir Jodłow­ski – art. foto­gra­fik, czło­nek ZPAF, Regio­nal­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Czę­sto­cho­wie

 

spo­śród nade­sła­nych 325 prac 64 auto­rów zakwa­li­fi­ko­wa­ło do wysta­wy 108 prac 33 auto­rów oraz przy­zna­ło nastę­pu­ją­ce nagro­dy:
I nagro­da w wyso­ko­ści 2500 zł dla Mar­ty Dąbrow­skiej z Raci­bo­rza za cykl prac „Sza­blo­ny”
II nagro­da w wyso­ko­ści 1500 zł dla Hali­ny Mar­du­ły z Wro­cła­wia za zestaw „Świec­kie reli­kwie”
III nagro­da w wyso­ko­ści 800 zł dla Anny Andrze­jew­skiej z Będzi­na „Miesz­cza­nin w kadrze i poza nim”
Wyróż­nie­nia w wyso­ko­ści 400 zł otrzy­ma­li:
Mar­ta Wapien­nik z Zabie­rzo­wa, za pra­cę „Ilu­zja rze­czy­wi­sto­ści”
Kate­ri­na Mistal ze Szwe­cji, za cykl „Ice Move”
Agniesz­ka Tomi­czek z Biel­ska-Bia­łej za zestaw „Zatra­co­nych swia­tów okru­chy”

 

Źró­dło: http://www.zpaf.pl/aktualnosci/cyberfoto-2014-wystawa/