Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych im. Euge­niu­sza Gep­per­ta we Wro­cła­wiu,
Kate­dra Sztu­ki Mediów, Pra­cow­nia Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej,
Pra­cow­nia Tech­nik Obra­zo­wa­nia.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji z wizy­ty prof. Ruve­na Kuper­ma­na z Bez­a­lel Aca­de­my of Arts and Design w Jero­zo­li­mie, w ramach pro­gra­mu „Visi­ting Pro­fes­sors”, mają­ce­go na celu wzbo­ga­ce­nie ofer­ty dydak­tycz­nej  naszej Uczel­ni.
Prof. Ruven Kuper­man prze­pro­wa­dził cykl wykła­dów, warsz­ta­tów i kon­sul­ta­cji dla stu­den­tów wszyst­kich wydzia­łów – dając im szan­sę na zapo­zna­nie się z odmien­ny­mi posta­wa­mi arty­stycz­ny­mi, ini­cju­ją­cy­mi roz­mo­wy o współ­cze­snej foto­gra­fii.

Wizy­ta pro­fe­so­ra jest kolej­nym rezul­ta­tem zawią­za­nej współ­pra­cy pomię­dzy dwo­ma Uczel­nia­mi, w tym: Pra­cow­nią Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej oraz dwo­ma Pra­cow­nia­mi Foto­gra­fii pro­wa­dzo­ny­mi przez prof. Noa Sad­ka i prof. Ruve­na Kuper­ma­na.

W ramach wspól­nych dzia­łań zre­ali­zo­wa­no kil­ka nie­za­leż­nych pro­jek­tów (wykła­dy, semi­na­ria, pre­zen­ta­cje, etc) . Wyda­rze­niem ini­cju­ją­cym była wizy­ta prof. Andrze­ja P. Bato­ra oraz dr hab. Aga­ty Szu­by w Bez­a­lel Aca­de­my of Arts and Design w Jero­zo­li­mie.


7-10.07.2021 r.
Cykl wykła­dów i warsz­ta­tów z prof. Ruve­nem Kuper­ma­nem / spo­tka­nia hybry­do­we

07.07.2021 r. – Within the fra­me­work of Michel Foucault and in par­ti­cu­lar the exa­mi­na­tion of the evo­lu­tion of the meaning of mad­ness, we will discuss and see dif­fe­rent appro­aches recor­ding psy­chia­tric insti­tu­tions and pri­sons, LGBTQIA+ (Les­bian, Gay, Bise­xu­al, Transgender/Transsexual, Queer/Questioning, Inter­sex, Asexual/Allies, Nonbinary/Genderqueer +) people with an inti­ma­cy and at a times pas­sio­na­te look on the Other.

08.07.2021 r. –  We will appro­ach the abo­ve sub­ject with a dia­lo­gue with the Femi­nist Phi­lo­so­phy, Embo­di­ment, Phe­no­me­no­lo­gy, thin­ker Sara Cohen Sha­bot. Dif­fe­rent prac­ti­ces of the body taking pla­ce in con­tem­po­ra­ry cul­tu­re as a resi­stan­ce or as part of com­mu­ni­ca­tion tech­no­lo­gies, arti­fi­cial intel­li­gen­ce and all toge­ther the disap­pe­aran­ce of the phy­si­cal body. It seems that the body is an open nar­ra­ti­ve, always to be chan­ged, meta­mor­pho­sed, in con­stant flux waiting for new inter­pre­ta­tion.

 —————————————–

Ruven Kuper­man (uro­dzo­ny w 1964 w Związ­ku Radziec­kim, na tere­nie dzi­siej­szej Moł­da­wii), foto­graf, malarz oraz wykła­dow­ca w Bez­a­lel Aca­de­my w Jero­zo­li­mie.

Jako zago­rza­ły wiel­bi­ciel opo­wie­ści i folk­lo­ru wie­lu kul­tur, korzy­sta­jąc z nie­zli­czo­nych źró­deł, Kuper­man opra­co­wu­je eklek­tycz­ne cykle, cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się róż­no­rod­no­ścią sty­li­stycz­ną. Jego twór­czość jest wir­tu­ozer­ska, rezo­nu­je z arty­stycz­ny­mi tra­dy­cja­mi w zakre­sie mediów i uży­tych mate­ria­łów, prze­ska­ku­jąc mię­dzy tym co maso­we, a indy­wi­du­al­ne, czer­piąc inspi­ra­cje z histo­rii oraz mitów Wscho­du i Zacho­du.

Jego wysta­wy indy­wi­du­al­ne odby­wa­ły się w mię­dzy inny­mi w Muzeum Sztu­ki w Tel Awi­wie, Wil­fried Isra­el Museum w Hazo­rea, Gol­con­da Fine Art Gal­le­ry, Rosen­feld Gal­le­ry w Tel Awi­wie, Kit Schul­te Con­tem­po­ra­ry Art w Ber­li­nie, Muzeum Jan­co Dada w Ein Hod, jak rów­nież na wysta­wach w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Pra­ce Kuper­ma­na wysta­wia­no rów­nież na wysta­wach zbio­ro­wych na całym świe­cie, mię­dzy inny­mi na IV Bien­na­le Sztu­ki Współ­cze­snej w Ode­ssie, w Kit Schul­te Con­tem­po­ra­ry Art w Ber­li­nie, Cain Schul­te Con­tem­po­ra­ry Art w San Fran­ci­sco, Salon d’art con­tem­po­ra­in w Mona­ko, Muzeum Izra­ela w Jero­zo­li­mie, Muzeum Sztu­ki w Tel Awi­wie, Muzeum Sztu­ki Petach Tikva, Muzeum Sztu­ki Asz­dod, i wie­lu innych.


Koor­dy­na­tor wizy­ty: dr hab. Aga­ta Szu­ba, as. Rafał Warze­cha
Kate­dra Sztu­ki Mediów ASP we Wro­cła­wiu

Wizy­ta reali­zo­wa­na w ramach pro­gra­mu Visi­ting Pro­fes­sors, fun­dusz Scien­tae Wra­ti­sla­vien­ses, finan­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Wro­cław.