Akademia Sztuk Pięknych im. Euge­niusza Gep­per­ta we Wrocław­iu,
Kat­e­dra Sztu­ki Mediów, Pra­cow­n­ia Fotografii Inter­me­di­al­nej,
Pra­cow­n­ia Tech­nik Obra­zowa­nia.

Zaprasza­my do obe­jrzenia fotorelacji z wiz­y­ty prof. Ruve­na Kuper­mana z Beza­lel Acad­e­my of Arts and Design w Jero­zolim­ie, w ramach pro­gra­mu „Vis­it­ing Pro­fes­sors”, mającego na celu wzbo­gace­nie ofer­ty dydak­ty­cznej  naszej Uczel­ni.
Prof. Ruven Kuper­man przeprowadz­ił cykl wykładów, warsz­tatów i kon­sul­tacji dla stu­den­tów wszys­t­kich wydzi­ałów – dając im szan­sę na zapoz­nanie się z odmi­en­ny­mi postawa­mi artysty­czny­mi, inicju­ją­cy­mi roz­mowy o współczes­nej fotografii.

Wiz­y­ta pro­fe­so­ra jest kole­jnym rezul­tatem zaw­iązanej współpra­cy pomiędzy dwoma Uczel­ni­a­mi, w tym: Pra­cown­ią Fotografii Inter­me­di­al­nej oraz dwoma Pra­cow­n­i­a­mi Fotografii prowad­zony­mi przez prof. Noa Sad­ka i prof. Ruve­na Kuper­mana.

W ramach wspól­nych dzi­ałań zre­al­i­zowano kil­ka nieza­leżnych pro­jek­tów (wykłady, sem­i­nar­ia, prezen­tac­je, etc) . Wydarze­niem inicju­ją­cym była wiz­y­ta prof. Andrze­ja P. Bato­ra oraz dr hab. Agaty Szu­by w Beza­lel Acad­e­my of Arts and Design w Jero­zolim­ie.


7-10.07.2021 r.
Cykl wykładów i warsz­tatów z prof. Ruven­em Kuper­manem / spotka­nia hybry­dowe

07.07.2021 r. – With­in the frame­work of Michel Fou­cault and in par­tic­u­lar the exam­i­na­tion of the evo­lu­tion of the mean­ing of mad­ness, we will dis­cuss and see dif­fer­ent approach­es record­ing psy­chi­atric insti­tu­tions and pris­ons, LGBTQIA+ (Les­bian, Gay, Bisex­u­al, Transgender/Transsexual, Queer/Questioning, Inter­sex, Asexual/Allies, Nonbinary/Genderqueer +) peo­ple with an inti­ma­cy and at a times pas­sion­ate look on the Oth­er.

08.07.2021 r. –  We will approach the above sub­ject with a dia­logue with the Fem­i­nist Phi­los­o­phy, Embod­i­ment, Phe­nom­e­nol­o­gy, thinker Sara Cohen Shabot. Dif­fer­ent prac­tices of the body tak­ing place in con­tem­po­rary cul­ture as a resis­tance or as part of com­mu­ni­ca­tion tech­nolo­gies, arti­fi­cial intel­li­gence and all togeth­er the dis­ap­pear­ance of the phys­i­cal body. It seems that the body is an open nar­ra­tive, always to be changed, meta­mor­phosed, in con­stant flux wait­ing for new inter­pre­ta­tion.

 —————————————–

Ruven Kuper­man (urod­zony w 1964 w Związku Radzieckim, na tere­nie dzisiejszej Moł­dawii), fotograf, malarz oraz wykład­ow­ca w Beza­lel Acad­e­my w Jero­zolim­ie.

Jako zagorza­ły wiel­bi­ciel opowieś­ci i folk­loru wielu kul­tur, korzys­ta­jąc z nie­zlic­zonych źródeł, Kuper­man opra­cowu­je eklek­ty­czne cyk­le, charak­teryzu­jące się różnorod­noś­cią styl­isty­czną. Jego twór­c­zość jest wirtuoz­er­s­ka, rezonu­je z artysty­czny­mi trady­c­ja­mi w zakre­sie mediów i uży­tych mate­ri­ałów, przeskaku­jąc między tym co masowe, a indy­wid­u­alne, czer­piąc inspirac­je z his­torii oraz mitów Wschodu i Zachodu.

Jego wys­tawy indy­wid­u­alne odby­wały się w między inny­mi w Muzeum Sztu­ki w Tel Awi­wie, Wil­fried Israel Muse­um w Hazorea, Gol­con­da Fine Art Gallery, Rosen­feld Gallery w Tel Awi­wie, Kit Schulte Con­tem­po­rary Art w Berlin­ie, Muzeum Jan­co Dada w Ein Hod, jak również na wys­tawach w Stanach Zjed­noc­zonych. Prace Kuper­mana wys­taw­iano również na wys­tawach zbiorowych na całym świecie, między inny­mi na IV Bien­nale Sztu­ki Współczes­nej w Odessie, w Kit Schulte Con­tem­po­rary Art w Berlin­ie, Cain Schulte Con­tem­po­rary Art w San Fran­cis­co, Salon d’art con­tem­po­rain w Mon­ako, Muzeum Izraela w Jero­zolim­ie, Muzeum Sztu­ki w Tel Awi­wie, Muzeum Sztu­ki Petach Tik­va, Muzeum Sztu­ki Asz­dod, i wielu innych.


Koor­dy­na­tor wiz­y­ty: dr hab. Aga­ta Szu­ba, as. Rafał Warzecha
Kat­e­dra Sztu­ki Mediów ASP we Wrocław­iu

Wiz­y­ta real­i­zowana w ramach pro­gra­mu Vis­it­ing Pro­fes­sors, fun­dusz Sci­en­tae Wratislaviens­es, finan­sowany ze środ­ków Gminy Wrocław.