Wys­tawa ”Things are queer” Kor­nela Kowal­skiego jest efek­tem badań naukowo-artysty­cznych prowad­zonych przez Zakład Antropologii Obrazu UG we współpra­cy z Pra­cown­ią Fotografii Inter­me­di­al­nej ASP we Wrocław­iu. Obie placów­ki real­izu­ją wspól­nie pro­jekt badaw­czy związany z dydak­ty­cznym zas­tosowaniem pos­tu­latu: „Krea­cyjne, insc­eniza­cyjne i inter­me­di­alne cechy real­iza­cji foto­me­di­al­nych”.

Bada­nia naukowo-artysty­czne we współpra­cy z Pra­cown­ią Fotografii Inter­me­di­al­nej ASP we Wrocław­iu staw­ia­ją sobie za cel kre­owanie u stu­den­tów świadomego zdoby­wa­nia wiedzy i umiejęt­noś­ci w zakre­sie twór­czego wyko­rzys­ta­nia nowych i klasy­cznych mediów, ksz­tał­towanie zrozu­mienia i świadomego wyko­rzys­ta­nia narzędzi do reje­strowa­nia i przetwarza­nia obrazu, prze­niesienia doświad­czenia z trady­cyjnych obszarów artysty­cznej dzi­ałal­noś­ci w nową płaszczyznę cyfrowej, wirtu­al­nej przestrzeni, otwar­cie nowych możli­woś­ci kon­tak­tu z odbior­cą przez wprowadzanie ele­men­tów inter­ak­ty­wnych. Pod­sta­wowym celem pro­jek­tu jest zak­ty­wiz­owanie stu­den­tów, którzy nabyli ele­men­tarną wiedzę z obszaru sztu­ki mediów w zakre­sie fotomediów, do inte­growa­nia różnych obszarów per­cepcji i kreacji medi­al­nej w sztuce oraz ich kono­tacji we współczes­nej kul­turze ukierunk­owanej na świadome i akty­wne w niej uczest­nict­wo.

Zestaw prac ”Things are queer” Kor­nela Kowal­skiego jest for­mą dia­logu z trady­cją fotograficzną reprezen­towaną przez klasy­ka fotograficznej nar­racji Duane Michal­sa, z którym autor polem­izu­je, posługu­jąc się strate­gią insc­eniza­cyjną. Podob­nie jak Michals, Kowal­s­ki prowadzi grę z widzem, z tą jed­nak różnicą, że nie pozostaw­ia widza bez możli­woś­ci znalezienia odpowiedzi na pytanie o cel takiej gry, lecz pozwala­jąc mu podążać za swoi­mi kon­fab­u­lac­ja­mi, oprowadza­jąc go po wykre­owanym przez siebie fik­cyjnym świecie zbu­dowanym z proza­icznych obiek­tów. W ten sposób, twór­c­zo wyko­rzys­tu­jąc klasy­czne media, Kor­nel Kowal­s­ki wprowadza widza w nową płaszczyznę cyfrowej, wirtu­al­nej przestrzeni. Dodatkowym atutem real­iza­cji ”Things are queer”, która pow­stała w ramach badań naukowo-artysty­cznych, jest pró­ba wypra­cow­a­nia przez Kor­nela Kowal­skiego włas­nego języ­ka wypowiedzi, co niewąt­pli­wie przy­czynić się może do wejś­cia auto­ra na drogę indy­wid­u­al­nego roz­wo­ju.

prof. nadzw. dr hab. Zbig­niew Trep­pa