Wysta­wa ”Things are queer” Kor­ne­la Kowal­skie­go jest efek­tem badań nauko­wo-arty­stycz­nych pro­wa­dzo­nych przez Zakład Antro­po­lo­gii Obra­zu UG we współ­pra­cy z Pra­cow­nią Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej ASP we Wro­cła­wiu. Obie pla­ców­ki reali­zu­ją wspól­nie pro­jekt badaw­czy zwią­za­ny z dydak­tycz­nym zasto­so­wa­niem postu­la­tu: „Kre­acyj­ne, insce­ni­za­cyj­ne i inter­me­dial­ne cechy reali­za­cji foto­me­dial­nych”.

Bada­nia nauko­wo-arty­stycz­ne we współ­pra­cy z Pra­cow­nią Foto­gra­fii Inter­me­dial­nej ASP we Wro­cła­wiu sta­wia­ją sobie za cel kre­owa­nie u stu­den­tów świa­do­me­go zdo­by­wa­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści w zakre­sie twór­cze­go wyko­rzy­sta­nia nowych i kla­sycz­nych mediów, kształ­to­wa­nie zro­zu­mie­nia i świa­do­me­go wyko­rzy­sta­nia narzę­dzi do reje­stro­wa­nia i prze­twa­rza­nia obra­zu, prze­nie­sie­nia doświad­cze­nia z tra­dy­cyj­nych obsza­rów arty­stycz­nej dzia­łal­no­ści w nową płasz­czy­znę cyfro­wej, wir­tu­al­nej prze­strze­ni, otwar­cie nowych moż­li­wo­ści kon­tak­tu z odbior­cą przez wpro­wa­dza­nie ele­men­tów inte­rak­tyw­nych. Pod­sta­wo­wym celem pro­jek­tu jest zak­ty­wi­zo­wa­nie stu­den­tów, któ­rzy naby­li ele­men­tar­ną wie­dzę z obsza­ru sztu­ki mediów w zakre­sie foto­me­diów, do inte­gro­wa­nia róż­nych obsza­rów per­cep­cji i kre­acji medial­nej w sztu­ce oraz ich kono­ta­cji we współ­cze­snej kul­tu­rze ukie­run­ko­wa­nej na świa­do­me i aktyw­ne w niej uczest­nic­two.

Zestaw prac ”Things are queer” Kor­ne­la Kowal­skie­go jest for­mą dia­lo­gu z tra­dy­cją foto­gra­ficz­ną repre­zen­to­wa­ną przez kla­sy­ka foto­gra­ficz­nej nar­ra­cji Duane Michal­sa, z któ­rym autor pole­mi­zu­je, posłu­gu­jąc się stra­te­gią insce­ni­za­cyj­ną. Podob­nie jak Michals, Kowal­ski pro­wa­dzi grę z widzem, z tą jed­nak róż­ni­cą, że nie pozo­sta­wia widza bez moż­li­wo­ści zna­le­zie­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie o cel takiej gry, lecz pozwa­la­jąc mu podą­żać za swo­imi kon­fa­bu­la­cja­mi, opro­wa­dza­jąc go po wykre­owa­nym przez sie­bie fik­cyj­nym świe­cie zbu­do­wa­nym z pro­za­icz­nych obiek­tów. W ten spo­sób, twór­czo wyko­rzy­stu­jąc kla­sycz­ne media, Kor­nel Kowal­ski wpro­wa­dza widza w nową płasz­czy­znę cyfro­wej, wir­tu­al­nej prze­strze­ni. Dodat­ko­wym atu­tem reali­za­cji ”Things are queer”, któ­ra powsta­ła w ramach badań nauko­wo-arty­stycz­nych, jest pró­ba wypra­co­wa­nia przez Kor­ne­la Kowal­skie­go wła­sne­go języ­ka wypo­wie­dzi, co nie­wąt­pli­wie przy­czy­nić się może do wej­ścia auto­ra na dro­gę indy­wi­du­al­ne­go roz­wo­ju.

prof. nadzw. dr hab. Zbi­gniew Trep­pa