Wy­stawa ”Things are qu­eer” Kor­nela Ko­wal­skiego jest efek­tem ba­dań naukowo-artystycznych pro­wa­dzo­nych przez Za­kład An­tro­po­lo­gii Ob­razu UG we współ­pracy z Pra­cow­nią Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej ASP we Wro­cła­wiu. Obie pla­cówki re­ali­zują wspól­nie pro­jekt ba­daw­czy zwią­zany z dy­dak­tycz­nym za­sto­so­wa­niem po­stu­latu: „Kre­acyjne, in­sce­ni­za­cyjne i in­ter­me­dialne cechy realizacji fotomedialnych”.

Ba­da­nia naukowo-artystyczne we współ­pracy z Pra­cow­nią Fo­to­gra­fii In­ter­me­dial­nej ASP we Wro­cła­wiu sta­wiają so­bie za cel kre­owa­nie u stu­den­tów świa­do­mego zdo­by­wa­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści w za­kre­sie twór­czego wy­ko­rzy­sta­nia no­wych i kla­sycz­nych me­diów, kształ­to­wa­nie zro­zu­mie­nia i świa­do­mego wy­ko­rzy­sta­nia na­rzę­dzi do re­je­stro­wa­nia i prze­twa­rza­nia ob­razu, prze­nie­sie­nia do­świad­cze­nia z tra­dy­cyj­nych ob­sza­rów ar­ty­stycz­nej dzia­łal­no­ści w nową płasz­czy­znę cy­fro­wej, wir­tu­al­nej prze­strzeni, otwar­cie no­wych moż­li­wo­ści kon­taktu z od­biorcą przez wpro­wa­dza­nie ele­men­tów in­te­rak­tyw­nych. Pod­sta­wo­wym ce­lem pro­jektu jest zak­ty­wi­zo­wa­nie stu­den­tów, któ­rzy na­byli ele­men­tarną wie­dzę z ob­szaru sztuki me­diów w za­kre­sie fo­to­me­diów, do in­te­gro­wa­nia róż­nych ob­sza­rów per­cep­cji i kre­acji me­dial­nej w sztuce oraz ich ko­no­ta­cji we współ­cze­snej kul­tu­rze ukie­run­ko­wa­nej na świa­dome i ak­tywne w niej uczest­nic­two.

Ze­staw prac ”Things are qu­eer” Kor­nela Ko­wal­skiego jest formą dia­logu z tra­dy­cją fo­to­gra­ficzną re­pre­zen­to­waną przez kla­syka fo­to­gra­ficz­nej nar­ra­cji Du­ane Mi­chalsa, z któ­rym au­tor po­le­mi­zuje, po­słu­gu­jąc się stra­te­gią in­sce­ni­za­cyjną. Po­dob­nie jak Mi­chals, Kowalski pro­wa­dzi grę z wi­dzem, z tą jed­nak róż­nicą, że nie po­zo­sta­wia wi­dza bez moż­li­wo­ści zna­le­zie­nia od­po­wie­dzi na py­ta­nie o cel ta­kiej gry, lecz po­zwa­la­jąc mu po­dą­żać za swo­imi kon­fa­bu­la­cjami, opro­wa­dza­jąc go po wy­kre­owa­nym przez sie­bie fik­cyj­nym świe­cie zbu­do­wa­nym z pro­za­icz­nych obiek­tów. W ten spo­sób, twór­czo wy­ko­rzy­stu­jąc kla­syczne me­dia, Kor­nel Kowalski wpro­wa­dza wi­dza w nową płasz­czy­znę cy­fro­wej, wir­tu­al­nej prze­strzeni. Do­dat­ko­wym atu­tem realizacji ”Things are qu­eer”, która po­wstała w ra­mach ba­dań naukowo-artystycznych, jest próba wy­pra­co­wa­nia przez Kor­nela Ko­wal­skiego wła­snego ję­zyka wy­po­wie­dzi, co nie­wąt­pli­wie przy­czy­nić się może do wej­ścia au­tora na drogę in­dy­wi­du­al­nego roz­woju.

prof. nadzw. dr hab. Zbi­gniew Treppa